ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye’den İngiltere’ye Göç Eden Sağlık Çalışanlarının Göç Nedenleri ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 99-107 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.60565  

Türkiye’den İngiltere’ye Göç Eden Sağlık Çalışanlarının Göç Nedenleri ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

Sevim Şen Olgay1, Seher Yurt2
1Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Kent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, Türkiye’den İngiltere’ye göç eden sağlık çalışanlarının göç nedenleri ve yaşam doyumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı türde yapılan araştırmanın örneklemini Türkiye’den İngiltere’ye göç eden 128 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Araştırma verileri, “Tanıtıcı Bilgi Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma) ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık için p <0,05 kabul edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamasının 41,20±10,56 olduğu, %28,1’inin hemşire, %89,8’inin İngiltere’de mesleki doyum sağladığı, %95,3’ünün İngiltere’de yaşama kararından memnun olduğu saptanmıştır. Göç etme nedenlerinin %64,8’inin politik, %55,5’inin gelecek kaygısı, %53,1’inin ekonomik nedenler olduğu belirlenmiştir. Göç eden sağlık çalışanlarının yaşam doyum ölçeği toplam puan ortalaması 4,33±0,61 bulunmuştur.
Sonuç: Araştırmanın bulguları Türkiye’den İngiltere’ye göçte itici gücün politik, ekonomik ve gelecek kaygısı; çekici gücün ekonomik refah olduğunu, İngiltere’de yaşam doyumlarının yüksek olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Göç, sağlık çalışanı, yaşam doyumu


Determination of the Reasons for Migration and Life Satisfaction of Health Workers Who Migrated from Turkey to United Kingdom

Sevim Şen Olgay1, Seher Yurt2
1Yeditepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Kent University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, İstanbul, Türkiye

Aim: This research was carried out to determine the reasons for migration and the life satisfaction of health workers who migrated from Turkey to the UK.
Method: The sample of the descriptive study consisted of 128 health workers who immigrated from Turkey to the UK. The research data were collected using the Sociodemographic Data Collection Form and the Life Satisfaction Scale. In the analysis of the data, descriptive statistics (percentage, arithmetic mean, standard deviation) and the Mann-Whitney U test were used. A P value of <.05 was considered statistically significant.
Results: It was determined that the mean age of the participants was 41.20±10.56 years, 28.1% were nurses, 89.8% were professionally satisfied in the UK and 95.3% were satisfied with their decision to live in the UK. It has been determined that 64.8% of the reasons for migration are political, 55.5% are concerns about the future, and 53.1% are economic. The mean score of the life satisfaction scale of the migrant health workers was found to be 4.33±.61.
Conclusion: The findings of the study showed that the push factors for migration from Turkey to the UK are political and economic concerns and concerns of the future, economic prosperity is the pull factor, and life satisfaction is high in the UK.

Keywords: Migration, health worker, life satisfaction


Sevim Şen Olgay, Seher Yurt. Determination of the Reasons for Migration and Life Satisfaction of Health Workers Who Migrated from Turkey to United Kingdom. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 99-107

Sorumlu Yazar: Sevim Şen Olgay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale