ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Örgüt İkliminin Örgütsel Yaratıcılık Algılarına Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 10-19 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.70048  

Hemşirelerde Örgüt İkliminin Örgütsel Yaratıcılık Algılarına Etkisi

Zeynep Ersay Önal1, Yılda Arzu Aba2
1İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kocaeli, Türkiye
2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir, Türkiye

Amaç: Araştırma, hemşirelerde örgüt ikliminin örgütsel yaratıcılık algılarına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda planlanan araştırma, Kocaeli ilinde iki kamu hastanesinde çalışan 625 hemşire örnekleminde yürütülmüştür. Veriler; kişisel ve mesleki özellikleri içeren tanıtıcı bilgi formu, "Örgüt İklimi Ölçeği ve Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiksel analizler, Shapiro-Wilk testi, bağımsız gruplarda t testi, Mann-Withney U testi, One-way ANOVA, Games-Howell testi, Kruskal Wallis testi, Dunn-Bonferroni testi, Pearson korelasyon analizi, Spearman korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin Örgüt İklimi Ölçeği toplam puan ortalaması 2,90 (SS=0,29) ve Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği toplam puan ortalaması 124,42 (SS=15,18) olarak bulunmuştur. Araştırmada örgüt iklimi algısının hemşirelerin %1,3’ünde düşük düzeyde, %97,3’ünde orta düzeyde ve %1,4’ünde yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin örgüt iklimi toplam puanları ile örgütsel yaratıcılık algısı toplam puanları arasında olumlu yönde, orta düzeyde anlamlı ilişki belirlenmiştir (r=0,492; p<0,01). Örgütsel yaratıcılık algıları için oluşturulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve modelde yer alan bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkene ait varyansın %29,8'ini açıkladığı saptanmıştır (R2=0,298; F= 23.708; p<0,01).
Sonuç: Hemşirelerin örgüt iklimi düzeylerinin ve örgütsel yaratıcılık algılarının orta düzeyde olduğu, örgüt iklimi düzeyi olumlu yönde arttıkça örgütsel yaratıcılık algısının arttığı görülmüştür. Yapılan regresyon analizi modeli, hemşirelerin örgütsel yaratıcılık algılarında, örgüte bağlılık, destekleyici iklim, insan ilişkileri, olumsuz etkileşim ve yenilikçi iklim düzeylerinin belirleyici olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, örgüt iklimi, yaratıcılık, örgütsel yaratıcılık


The Effects of Organizational Climate on Organizational Creativity Perceptions of Nurses

Zeynep Ersay Önal1, Yılda Arzu Aba2
1Izmit Seka State Hospital, Kocaeli, Türkiye
2Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Balıkesir, Türkiye

Aim: The study was conducted in order to examine the effect of the organizational climate on organizational creativity perceptions in nurses.
Method: The research, planned in the descriptive correlational design, was carried out on 625 nurses in two public hospitals in Kocaeli province. The data were collected using an occupational and personal characteristics questionnaire, the Organizational Climate Scale, and the Organizational Creativity Scale. The data were analyzed using descriptive statistical analyses, Shapiro-Wilk test, independent-sample t-test, Mann-Withney U test, one-way ANOVA, Games-Howell test, Kruskal-Wallis test, Dunn-Bonferroni test, Pearson correlation analysis, Spearman correlation analysis, and multiple linear regression analysis were used.
Results: The mean total score of the Organizational Climate Scale was 2.90 (SD=0.29) and the Organizational Creativity Scale was 124.42 (SD=15.18). In the study, it was determined that the perception of organizational climate was at a low level in 1.3% of nurses, a medium level in 97.3%, and a high level in 1.4%. A moderate, significant relationship was found between the nurses’ total score of organizational climate and the total score of organizational creativity (r=0.492; p<0.01). It was determined that the model created for perceptions of organizational creativity was statistically significant and the independent variables in the model explained 29.8% of the variance of the dependent variable (R2=0.298; F=23.708; p<0.01).
Conclusion: It has been observed that the nurses’ organizational climate levels and perceptions of organizational creativity are moderate, and the perception of organizational creativity increases as the level of organizational climate increases. The regression analysis model shows that organizational creativity perceptions of nurses are determined by the levels of organizational commitment, supportive climate, human relations, negative interaction, and innovative climate.

Keywords: Nursing, organization, organization climate, creativity, organizational creativity


Zeynep Ersay Önal, Yılda Arzu Aba. The Effects of Organizational Climate on Organizational Creativity Perceptions of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 10-19

Sorumlu Yazar: Zeynep Ersay Önal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale