ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Önderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algılarıyla Karar Verme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 38-48 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.39206  

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Önderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algılarıyla Karar Verme Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Buket Hüseyniklioğlu1, Fatma Tüysüz2
1Girne Amerikan Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2Girne Amerikan Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Amaç: Bu çalışmada amaç, hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin önderlik davranışlarına ilişkin öz algıları ile karar verme biçimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca çalışmada, hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin bazı tanıtıcı özellikleri ile önderlik davranışına ilişkin öz algıları ve karar verme biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki bir üniversitenin hemşirelik yüksekokuluna bağlı hemşirelik ve ebelik programlarında öğrenim gören 217 öğrenci ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu, Melbourne Karar Verme Ölçeği I ve II ile Lisans Öğrencilerinin Önderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algı Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde; Kruskal-Wallis H testi ve Mann-Whitney U testi ile Spearman korelasyon testi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin okudukları bölüm, yaş ve sınıf ile karar verme biçimleri ve önderlik davranışları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğrencilerin karar vermede özsaygı puanları ile kendine güvenli önderlik, ilkeli önderlik ve kararlı önderden çıkan sonuçlar arasında (p<0,05) anlamlı ve olumlu yönlü ilişki belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin karar verme biçimleri ile önderlik özellikleri arasında da istatistiki olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmada, hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin tüm sınıf düzeylerinde özsaygıları arttıkça önderlik davranışlarının arttığı, dikkatli karar verme arttıkça önderlik özelliklerinin azaldığı, kaçıngan ve panik karar verme arttığında ise önderlik özelliklerinin arttığı ortaya konmuştur. Tüm öğrencilerin dördüncü sınıflarının önderlik davranışları diğer sınıflardan daha yüksek bulunmuştur. Bunun yanında ebelik öğrencilerinin erteleyici karar vermeye yöneldikleri ve öğrencilerin sınıf ve yaşları arttıkça önderlik özelliklerinin arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Önderlik, karar verme, hemşirelik, ebelik


Investigation of the Relationship between Nursing and Midwifery Students' Self-Perceptions of Leadership Behaviors and Decision-Making Styles

Buket Hüseyniklioğlu1, Fatma Tüysüz2
1Girne American University, Departmant of Healthcare Management, TRNC
2Girne American University, Vocational School of Health, TRNC

Aim: The aim of this study is to examine the relationship between nursing and midwifery students' self-perceptions about leadership behaviors and their decision-making styles. The secondary aim is to examine the relationship between nursing and midwifery students' self-perceptions of leadership behavior and decision-making styles according to various demographic variables.
Method: The research was carried out with 217 students studying in two programs, nursing and midwifery, in the School of Nursing at university in the Turkish Republic of Northern Cyprus. A personal information form, the "Melbourne decision-making scale I and II" and the "Self-Perception Scale of Undergraduate Students' Leadership Behaviors" were used collect data.
Results: A significant difference was found between the programs studied and the decision-making styles and leadership behaviors of the students, as well as age and class. A significant and positive relationship was found between students' self-esteem scores in decision making and the results obtained from self-confident, principled and determined leadership behaviors (p<0.05). In addition, it was revealed that there is a statistically significant relationship between decision-making styles and leadership characteristics.
Conclusion: It was revealed that as the self-esteem of nursing and midwifery students increased at all grade levels, leadership behaviors increased, as careful decision-making increased, leadership characteristics decreased, and when avoidant and panic decision-making increased, leadership behaviors increased. Leadership behaviors of both senior midwifery and nursing students were found to be higher than in other classes. In addition, it has been determined that midwifery students prefer to make procrastinating decisions and their leadership behaviors increase as the class and age of the students increase.

Keywords: Leadership, decision-making, nursing, midwifery


Buket Hüseyniklioğlu, Fatma Tüysüz. Investigation of the Relationship between Nursing and Midwifery Students' Self-Perceptions of Leadership Behaviors and Decision-Making Styles. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 38-48

Sorumlu Yazar: Buket Hüseyniklioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale