ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalara İlişkin Görüş, Deneyim ve Tutumlarının İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 49-59 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.89266  

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalara İlişkin Görüş, Deneyim ve Tutumlarının İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma

Gülcan Taşkıran Eskici1, Nihal Ünaldı Baydın1, Ülkü Baykal2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin tıbbi hatalara ilişkin görüş, deneyim ve tutumlarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, Türkiye’de 465 üçüncü ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler, Mart-Haziran 2017 tarihleri arasında Tanımlayıcı Bilgi Formu ve Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi; ortalama, standart sapma, sayı ve yüzdelik tanımlayıcı istatistikleri ve Mann Whitney U testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: Öğrenciler çoğunlukla klinik uygulamalarda herhangi bir tıbbi hata yapmadıklarını (%76,8), herhangi bir tıbbi hata yapmaları durumunda ise sorumlu hemşireye (%72,7) bildireceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin sadece %5,8’i yaptıkları tıbbi hatayı raporladıklarını vurgulamıştır. Öğrencilerin Tıbbi Hata Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 3,78 (SS=0,47) iken alt boyut puan ortalamaları, tıbbi hata algısında 2,79 (SS=0,71), tıbbi hatalara yaklaşımda 3,94 (SS=0,60) ve tıbbi hata nedenlerinde 3,90 (SS=0,59) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin cinsiyeti, yaş grubu ve sınıfı ile tıbbı hata tutum ölçeği toplamı ve alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05; p<0,01).
Sonuç: Çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin tıbbi hatalara yaklaşım, tıbbi hataların nedenleri ve genel olarak tıbbi hatalara yönelik tutumları olumlu bulunmakla birlikte, tıbbi hata algısına yönelik tutumları olumsuz olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, öğrencilerin tıbbi hatalar ve hata bildiriminin önemine ilişkin farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin çoğunluğu klinik uygulamalarında hata yapmadıklarını belirtirken, tıbbi hataların çoğunluğunun doktor ve hemşirelerden kaynaklandığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Bakım kalitesi, hasta güvenliği, hata raporlama, hemşirelik öğrencileri, tıbbi hatalar


Examination of Nursing Students’ Opinions, Experiences and Attitudes Toward Medical Errors: A Cross-sectional Study

Gülcan Taşkıran Eskici1, Nihal Ünaldı Baydın1, Ülkü Baykal2
1Ondokuz Mayis University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Administration, Samsun, Türkiye
2İstanbul Arel University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, İstanbul, Türkiye

Aim: The aim of this study was to reveal nursing students’ opinions, experiences, and attitudes toward medical errors.
Method: This descriptive and cross-sectional study was conducted among 465 third and fourth-year nursing students in Turkey. Data were collected between March-June 2017 using a demographic information form and the Medical Error Attitude Scale. Data analysis was performed using descriptive statistics of mean, standard deviation, number, and percentage and the Mann-Whitney U test.
Results: The majority of students stated that they did not make any medical errors in clinical practice (76.8%) and if they made any medical error, they said they would report it to the charge nurse (72.7%). Only 5.8% of the students stated that they reported the medical error they made. While the students’ total Scale of Attitudes toward Medical Errors mean score was 3.78 (SD=0.47), the subscale mean scores were determined to be 2.79 (SD=0.71) in the medical error perception, 3.94 (SD=0.60) in the approach to medical errors, and 3.90 (SD=0.59) in the causes of medical errors subscale. There were statistically significant differences between gender, age group, and class year of students and the Scale of Attitudes toward Medical Errors total and subscale mean scores (p<0.05; p<0.01).
Conclusion: Nursing students’ attitudes toward the approach to medical errors, causes of medical errors, and general medical errors were positive. In contrast, their attitude toward the medical error perception was negative. This result indicates that students’ awareness of medical errors and the importance of error reporting is high. Moreover, while the majority of the students stated that they did not make medical errors in their clinical practice, they stated that the majority of medical errors were caused by doctors and nurses.

Keywords: Quality of care, patient safety, error reporting, nursing students, medical errors


Gülcan Taşkıran Eskici, Nihal Ünaldı Baydın, Ülkü Baykal. Examination of Nursing Students’ Opinions, Experiences and Attitudes Toward Medical Errors: A Cross-sectional Study. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 49-59

Sorumlu Yazar: Gülcan Taşkıran Eskici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale