ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Cerrahi Hemşirelerinin Duygusal Öz Yeterlikleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 29-37 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.32848  

Cerrahi Hemşirelerinin Duygusal Öz Yeterlikleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Özge İşeri1, Belgin Şen Atasayar1, Figen Erol Ursavaş2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun, Türkiye
2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çankırı

Amaç: Literatürde cerrahi hemşirelerinin öz yeterlik ve eleştirel düşünme özelliklerini ayrı ayrı inceleyen çok sayıda çalışma olmasına karşın, duygusal öz-yeterlik kavramı ile eleştirel düşünme eğilimi arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin duygusal öz yeterlikleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Yöntem: Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki bir şehirde yaşayan cerrahi hemşirelerinin duygusal öz-yeterlik ve eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kesitsel, tanımlayıcı, ilişkisel bir araştırma yapılmıştır. Veriler, “Google Form” oluşturularak çevrim içi anket yoluyla kartopu örnekleme yöntemiyle toplam 127 hemşireden 1 Haziran–30 Eylül 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis testi, ANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri puan ortalamaları 70.23 (SS=8.41) ve duygusal öz yeterlik puan ortalamaları ise 88.03 (SS=16.20)’dir. Eleştirel düşünme eğilimi ile duygusal öz yeterlik puanları arasında olumlu yönde zayıf bir ilişki vardır (r=0.213).
Sonuç: Cerrahi hemşirelerinde eleştirel düşünme ve duygusal öz yeterlik sağlıklı klinik karar verme açısından önemlidir. Bu anlamda hemşirelerin eleştirel düşünme ve duygusal öz yeterlilikleri orta düzeyde bulunmuştur. Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi için duygusal öz yeterliğe gereksinim duyulmaktadır. Cerrahi hemşirelerinin bakım sürecinde aldığı kararların niteliğini ve verilen bakımın kalitesini olumlu yönde değiştirmek için eleştirel düşünme ve duygusal öz yeterlilik eğitimlerinin verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşiresi, duygusal öz yeterlik, eleştirel düşünme


Investigation of The Relationship Between Emotional Self Efficacy and Critical Thinking Disposition in Surgical Nurses

Özge İşeri1, Belgin Şen Atasayar1, Figen Erol Ursavaş2
1Ondokuz Mayıs University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Samsun, Türkiye
2Çankırı Karatekin University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Çankırı, Türkiye

Aim: The aim of this study was to examine the relationship between emotional self-efficacy and critical thinking in surgical nurses working in surgical departments.
Method: A cross-sectional, descriptive, correlational study was conducted to examine the relationship between the emotional self-efficacy and critical thinking dispositions of surgical nurses living in a city in the Middle Black Sea region of Turkey. Data were collected via an online survey created with Google Forms from a total of 127 nurses recruited using snowball sampling between June 1 and September 30, 2020. Descriptive statistics, Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis test, ANOVA, and Pearson correlation analysis were used to evaluate the data.
Results: The nurses’ mean critical thinking disposition score was 70.23 (SD=8.41) and their mean emotional self-efficacy score was 88.03 (16.20). There was a weak positive correlation between critical thinking disposition and emotional self-efficacy scores (r=0.213).
Conclusion: Critical thinking and emotional self-efficacy are important for healthy clinical decision-making in surgical nurses. In this sense, nurses' critical thinking and emotional self-efficacy were found to be moderate. Emotional self-efficacy is needed to develop critical thinking skills. It is recommended to provide critical thinking and emotional self-efficacy training in order to positively change the quality of the decisions made by surgical nurses during the care process and the quality of care provided.

Keywords: Critical thinking, emotional self-efficacy, surgical nurse


Özge İşeri, Belgin Şen Atasayar, Figen Erol Ursavaş. Investigation of The Relationship Between Emotional Self Efficacy and Critical Thinking Disposition in Surgical Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 29-37

Sorumlu Yazar: Özge İşeri, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale