ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Küresel Salgınında Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Görüşleri ve Mesleki Güdülenme Düzeyleri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 60-70 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.32154  

COVID-19 Küresel Salgınında Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Görüşleri ve Mesleki Güdülenme Düzeyleri

Tuğba Yeşilyurt1, Sennur Kula Şahin1, Selinay Aktaş Demir1, Rüveyda Ölmez Yalazı2, Doğancan Vaizoğlu1
1İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 küresel salgın sürecinde hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki güdülenme düzeylerinin belirlenmesi, bireysel özelliklerine ve salgın sürecindeki mesleğe yönelik görüşlerine göre mesleki güdülenme düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın örneklemini 234 öğrenci hemşire oluşturmuştur. Veriler, anket formu ve “Güdülenme Kaynakları ve Sorunları Ölçeği” kullanılarak çevrim içi olarak toplanmıştır. Veriler, SPSS 21.0 paket programı kullanılarak, bağımsız student t-testi, One-Way ANOVA, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testleriyle analiz edilmiştir.
Bulgular: Küresel salgın sürecinde öğrencilerin %80,3’ü toplumun hemşirelik mesleğine bakış açısının olumlu yönde değiştiğini, %89,3’ünün hemşirelik mesleğinin profesyonel kimliğinin güçlendiğini, %78,6’sı gereksinim durumunda gönüllü olarak çalışmak istediğini belirtmiştir. Öğrencilerin içsel güdülenme puan ortalaması 48,07 (SS=6,58), dışsal güdülenme puan ortalaması 22,82 (SS=2,67), olumsuz güdülenme puan ortalaması 28,13 (SS=6,55) ve toplam mesleki güdülenme puan ortalaması 99,03 (SS=11,70) olarak saptanmıştır. Küresel salgın sürecinin toplumda hemşirelik mesleğine bakış açısına olumlu yönde etkisi olduğunu bildiren, küresel salgın sürecinde hemşirelik mesleğinin profesyonel kimliğinin güçlendiğini düşünen, küresel salgın sürecinde gereksinim duyulduğunda gönüllü olarak çalışmak isteyen öğrencilerin güdülenme düzeyleri anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Öğrencilerin içsel güdülenme, dışsal güdülenme ve toplam mesleki güdülenme düzeylerinin yüksek, olumsuz güdülenme düzeyinin ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Küresel salgının, öğrencilerin hemşirelik mesleğinin rolü, değeri ve sosyal sorumluluğu konusunda daha bilinçli hale gelmesinde ve mesleki güdülenmelerinde olumlu katkı sağladığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, küresel salgın, pandemi, hemşire, hemşirelik öğrencisi, mesleki güdülenme


The Views of Nursing Students on the Profession and Their Professional Motivation Levels in the COVID-19 Pandemic

Tuğba Yeşilyurt1, Sennur Kula Şahin1, Selinay Aktaş Demir1, Rüveyda Ölmez Yalazı2, Doğancan Vaizoğlu1
1İstinye University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, İstanbul, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Çanakkale, Türkiye

Aim: This study was carried out in order to determine the professional motivation levels of nursing students during the COVID-19 pandemic and to examine their professional motivation levels according to their personal characteristics and views on the profession during the pandemic.
Method: The sample of this cross-sectional descriptive study consisted of 234 nursing students. The data were collected online using a questionnaire and the Motivation’s Sources and Problems Scale. The data were analyzed using SPSS 21.0 package program, independent-student t-test, one-way ANOVA, Mann-Whitney U, and Kruskal Wallis.
Results: During the pandemic, 80.3% of the students stated that the society's view of the nursing profession changed positively, 89.3% of them stated that the professional identity of the nursing profession was strengthened, and 78.6% of them wanted to work voluntarily if needed. The mean intrinsic motivation score of students was 48.07 (SD=6.58), the mean score of external motivation was 22.82 (SD=2.67), the mean score of negative motivation was 28.13 (SD=6.55), and the mean score of total professional motivation was 99.03 (SD=11.70). The motivation levels of the students who reported that the pandemic had a positive effect on the social status of the nursing profession, who thought that the professional identity of the nursing profession was strengthened during the pandemic, and who wanted to work voluntarily during pandemic were found to be significantly higher (p<0.05).
Conclusion: It was determined that the students' levels of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and total professional motivation were high, while the level of negative motivation was moderate. It has been revealed that the pandemic has contributed positively to students' awareness of the role, value, and social responsibility of the nursing profession, as well as to their professional motivation.

Keywords: COVID-19, nurse, nursing student, professional motivation


Tuğba Yeşilyurt, Sennur Kula Şahin, Selinay Aktaş Demir, Rüveyda Ölmez Yalazı, Doğancan Vaizoğlu. The Views of Nursing Students on the Profession and Their Professional Motivation Levels in the COVID-19 Pandemic. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 60-70

Sorumlu Yazar: Tuğba Yeşilyurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale