ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Çalışanlarında İş Kazalarının Retrospektif Analizi: Finne-Kinney Risk Değerlendirmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 87-98 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.43660  

Sağlık Çalışanlarında İş Kazalarının Retrospektif Analizi: Finne-Kinney Risk Değerlendirmesi

Nihal Taşkıran1, Durmuş Semet2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Aydın, Türkiye

Amaç: Retrospektif türdeki bu çalışma, sağlık çalışanlarında gerçekleşen ve kaydedilen iş kazalarının değerlendirilmesini, olası risk ve tehlikelerin belirlenmesini amaçlamaktadır.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini, üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda 2015-2020 tarihleri arasında sağlık çalışanlarında meydana gelen ve kaydedilen 300 iş kazası oluşturmaktadır. Araştırma verileri, “Tanıtıcı Form” kullanılarak arşiv taraması tekniği ile toplanmıştır. Kazazedelere ait verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Risk analizi Finne-Kinney yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Belirlenen risk etmenlerinin giderilmesi amacıyla düzeltici önleyici faaliyetlere ilişkin öneriler oluşturulmuştur.
Bulgular: Kazazedelerin %51’inin erkek, %62,7’sinin lisans mezunu, %82,3'ünün hemşire ve %41’inin bir yıldan daha az iş deneyimine sahip olduğu bulunmuştur. Kazaların %20,7’sinin 2016 yılında, %40’ının yoğun bakım ünitelerinde, %43,3’ünün sabah saatlerinde, %42,7’sinin mesainin ilk dört saatinde yaşandığı ve %80,3’ünün el/parmakta delici-kesici alet yaralanması şeklinde gerçekleştiği bulunmuştur. Risk analizi sonucunda beş adet risk etmeni ve 77 adet tehlike kaynaklı risk belirlenmiştir. Risk skor ortalaması fiziksel etmenler için 428,25, kimyasal etmenler için 466, biyolojik etmenler için 327,27, ergonomik etmenler için 234 ve psikososyal etmenler için 350 olup risklerin tamamı için 386,80 bulunmuştur. Risk skorları düzeltici önleyici faaliyetlerle 720-126 aralığından 200-42 aralığına düşmüştür.
Sonuç: İş kazalarının daha çok hemşirelerde yaşandığı, en yüksek risk etmenini fiziksel ve kimyasal etmenlerin oluşturduğu, düzeltici önleyici faaliyetlerin kaza riskini önemli ölçüde azaltabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kazalar, iş, risk, tehlike, sağlık


Retrospective Analysis of Occupational Accidents in Healthcare Professionals: Finne-Kinney Risk Assessment

Nihal Taşkıran1, Durmuş Semet2
1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Nursing, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes University, Practice and Research Hospital, Department of Occupational Health and Safety, Aydın, Türkiye

Aim: This research is a risk analysis study aimed at retrospectively evaluating occupational accidents that occurred and were recorded by healthcare professionals, and determining possible risks and hazards.
Method: The sample of the study consists of 300 occupational accidents that occurred in and were recorded by healthcare professionals between 2015 and 2020 in a tertiary health institution. The research data were collected using the archive scanning technique and the "Identification Form". Descriptive statistical methods were used to analyze the data on accidents and victims. Risk analysis was performed using the Finne-Kinney method.
Results: It was found that 51% of the victims were male, 82.3% were nurses and 41% had less than one year of work experience. When the characteristics of the accidents were examined, 20.7% of the accidents occurred in 2016, 43.3% in the morning hours, 42.7% in the first four hours of the shifts, 40% in the intensive care units, and 80.3% occurred in the form of sharp/penetrating object injuries on hand/finger. A total of five risk factors and 77 hazard-related risks were identified. When the risk score average was examined according to the factors, the risk score average was 428.25 for physical factors, 466 for chemical factors, 327.27 for biological factors, 234 for ergonomic factors, 350 for psychosocial factors, and 386.80 for all risks. The risk scores were decreased from 720-126 to 200-42 by corrective and preventive actions.
Conclusion: In conclusion, occupational accidents occurred mostly among nurses, the highest risk factors were physical and chemical factors, and corrective and preventive actions could reduce the risk of accidents significantly.

Keywords: Occupational, accidents, risk, hazard, health


Nihal Taşkıran, Durmuş Semet. Retrospective Analysis of Occupational Accidents in Healthcare Professionals: Finne-Kinney Risk Assessment. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 87-98

Sorumlu Yazar: Nihal Taşkıran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale