ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye’de Personel Güçlendirme Konusunda Hemşirelik ve İşletme Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Retrospektif Analizi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 134-142 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.92678  

Türkiye’de Personel Güçlendirme Konusunda Hemşirelik ve İşletme Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Retrospektif Analizi

Şehriban Serbest1, Aytolan Yıldırım2
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
2Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı, Türkiye’de personel güçlendirme konusunda hemşirelik ve işletme alanında yapılmış lisansüstü tezlerin özelliklerini incelemektir.
Yöntem: Ulusal Tez Merkezinde kayıtlı, 1997- 2021 yılları arasında yapılan ve kabul etme ölçütlerini kapsayan, hemşirelik alanında 19, işletme alanında 183 olmak üzere toplam 202 lisansüstü tez araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama formu kullanılarak incelenmiş ve tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hemşirelik ve işletme alanında incelenen tezlerin çoğunlukla yüksek lisans tezi olduğu, hemşirelik alanında işletmeye göre örneklem sayısının daha yüksek olduğu, hemşirelik alanında veri toplama aracı olarak en fazla “Yapısal Güçlendirme Ölçeği”, işletme alanında ise daha çok “Psikolojik Güçlendirme Ölçeği” kullanıldığı saptanmıştır. Hemşirelik alanında güçlendirme konusu ile birlikte daha çok iş performansı ve örgüt performansı, çalışma ortamı özellikleri, önder davranışları ve personel devri ve işte tutma konularının; işletme alanında ise örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, güven, çalışma ortamı özellikleri, dönüşümcü liderlik ve insan kaynakları yönetimi konularının ele alındığı belirlenmiştir.
Sonuç: Hemşirelik alanında örneklem sayısının daha yüksek tutulduğu, daha çok güçlendirmenin yapısal boyutunun ele alındığı, hemşire güçlendirmenin hemşire gereksinimleri ile ilişkilendirildiği sonucuna varılmıştır. Tezlerde personel güçlendirme konusunun derinlemesine irdelenmesini sağlayacak nitel araştırma yöntemlerinin kullanılması, hemşirelik alanında güçlendirmenin psikolojik boyutunun incelenmesi, personel güçlendirme ile ilişkili etmenlere değinilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, personel güçlendirme, işletme yönetimi


Retrospective Analysis of Postgraduate Theses in Nursing and Business Administration on Employee Empowerment in Turkey

Şehriban Serbest1, Aytolan Yıldırım2
1İstanbul University-Cerrahpasa, Graduate School of Education, İstanbul, Türkiye
2Atlas University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Türkiye

Aim: The aim of this study is to examine the characteristics of postgraduate theses in the field of nursing and business administration on employee empowerment in Turkey.
Method: A total of 202 postgraduate theses, 19 in the field of nursing and 183 in the field of business administration, which were registered in the National Thesis Center between 1997-2021 and met the inclusion criteria, were examined using the data collection form prepared by the researchers and evaluated using descriptive statistics.
Results: Within the scope of the review, it was determined that most of the theses examined in the field of nursing and business administration were master's theses, the number of samples was higher in the field of nursing than the business administration, the Structural Empowerment Scale was the most common data collection tool in the field of nursing, and the Psychological Empowerment Scale in the field of business administration. In the field of nursing, it was determined that empowerment was mostly discussed in relation to employee performance and organizational performance, work environment characteristics, leader behaviors, and employee turnover and retention, while in the field of business, organizational commitment, organizational identification, trust, work environment characteristics, transformational leadership, and human resource management are discussed.
Conclusion: It was concluded that the number of samples was higher in the field of nursing, the structural dimension of empowerment was the most common subject, and nurse empowerment was associated with the needs of the nurses. It is recommended to use qualitative research methods that will provide an in-depth examination of employee empowerment in theses, to examine the psychological dimension of empowerment in the field of nursing, and to address the factors related to employee empowerment.

Keywords: Nursing, employee empowerment, business administration


Şehriban Serbest, Aytolan Yıldırım. Retrospective Analysis of Postgraduate Theses in Nursing and Business Administration on Employee Empowerment in Turkey. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(1): 134-142

Sorumlu Yazar: Şehriban Serbest, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale