ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - III

3.
Editörden
Editorial

Sayfa IV

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Hemşirelerin Örgütsel Sessizlik Davranışları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Determining Nurses Organizational Silence Behaviors and Its Effecting Factors
Begum Yalcin, Nilgün Göktepe, Emine Türkmen, Şeyda Özcan
doi: 10.5222/SHYD.2020.20092  Sayfalar 330 - 338

5.
Kamu Hastanelerinde İş Yüküne Dayalı Hemşire İşgücü Gereksiniminin Belirlenmesi
Determining Nurse Workforce Requirement Based on Workload in the Public Hospitals
Şirin Özkan, Mert Uydacı
doi: 10.5222/SHYD.2020.52244  Sayfalar 339 - 351

6.
Yalın Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adaptation of Lean Leadership Scale To Turkish: Validity and Reliability Study
İsmail Biçer, Haşim Çapar, Yasin Çilhoroz, Cuma Çakmak
doi: 10.5222/SHYD.2020.36449  Sayfalar 352 - 362

7.
Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Nurses’ Individual Innovativeness Characteristics
Ayşegül Sarıoğlu Kemer, İdris Yıldız
doi: 10.5222/SHYD.2020.30974  Sayfalar 363 - 370

8.
İntörn Hemşirelerin Yetkinlik Durumları ile Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki
The Relationship Of Competence Status Of Intern Nurses’ Attitudes Towards To Their Caregiver Roles
Sevim Çelik, Yasemin Durmaz, Elif Karahan
doi: 10.5222/SHYD.2020.65807  Sayfalar 371 - 383

9.
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Hemşirelere İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Belirlenmesi
Determınation of the Opinions and Expectations of Nursing Students About Clinical Nurses
Münevver Sönmez, Öznur Gürlek Kısacık
doi: 10.5222/SHYD.2020.07379  Sayfalar 384 - 392

10.
Hekimler ve Hemşirelerde İş Birliğine Yönelik Tutumun Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Araştırma
Evaluation of Attitude Towards Collaboration in Physicians and Nurses: A Cross-Sectional Research
Pınar Eraslan, Yildirim Beyazit Gulhan
doi: 10.5222/SHYD.2020.22931  Sayfalar 393 - 401

11.
Hastaneye Başvuran Kalp Damar Hastalarının Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımı
Use of Primary Health Care Service in Cardiovascular Patients Admitted to Hospital
Kübra Sultan Dengiz, Deniz Koçoğlu Tanyer
doi: 10.5222/SHYD.2020.30922  Sayfalar 402 - 411

12.
Özel Hastanelerde Çalışan Üst Düzey Sağlık Yöneticilerinin Sağlık Teknoloji Değerlendirmesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Examination of Opinions of the Senior Health Managers Working in Private Hospitals on Health Technology Assessment
Mehmet Akif Erişen, Fatma Özlem Yılmaz
doi: 10.5222/SHYD.2020.87004  Sayfalar 412 - 420

13.
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Otonomi Düzeyleri Arasındaki İlişki
Relationship Between The Student Nurses’ Critical Thinking Dispositions and Autonomy Levels
Mehmet Günay Uyar, Şefika Dilek Güven
doi: 10.5222/SHYD.2020.71676  Sayfalar 421 - 429

14.
Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Retrospektif Bir İnceleme
Examinatıon Of Theses Written In The Field Of Nursing Management In Turkey: The Retrospectıve Revıew
Fatma Demirkaya
doi: 10.5222/SHYD.2020.69672  Sayfalar 431 - 440

DERLEME
15.
Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetimi Ve Sıfır Atık Yaklaşımı
Medical Waste Management And Zero Waste Approach In Healthcare Organizations
Seda Tuğba Baykara Mat, Ülkü Baykal
doi: 10.5222/SHYD.2020.04724  Sayfalar 441 - 449

16.
Hemşirelik Hizmetlerinde Kullanılan İnovatif Ürünler ve Yaklaşımlar
Innovative Products and Approaches Used in Nursing Services
Seda Şahan, Ayşegül Yıldız
doi: 10.5222/SHYD.2020.67044  Sayfalar 450 - 457

17.
Sağlık Hizmetlerinde Robotları Yönetmek
Managing Robots in Healthcare
Feride Eşkin Bacaksız, Metin Yılmaz, Kalbinur Ezizi, Handan Alan
doi: 10.5222/SHYD.2020.59455  Sayfalar 458 - 465

18.
Pediatri Hemşirelerinde Profesyonel Değerler Modeli'ne Temellendirilmiş Uygulama Planı Örneği
Application Plan Sample Based on Professional Values Model in Pediatric Nurses
Ayla Kaya, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.5222/SHYD.2020.19971  Sayfalar 466 - 474

19.
Yazar Dizini
Author Indeks

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF 

LookUs & Online Makale