ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 363-370 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.30974  

Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ayşegül Sarıoğlu Kemer1, İdris Yıldız2
1Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim AD, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, kalp damar hastalığı tanısı olan bireylerin birinci basamak sağlık hizmetlerini kullanma durumlarının belirlenmesi ve sağlık hizmetlerini kullanma durumu ile sosyodemografik özellikler, sağlık ve hastalık özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türdeki çalışmayı gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen, bir hastaneye herhangi bir nedenle başvuran 20 yaş ve üstü kalp damar hastalığına sahip 313 birey oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 59,21±13,52’du r. Bireylerin %46’sının hipertansif bir hastalığı bulunduğu ve %88,5’inin sürekli ilaç kullandığı görülmüştür. Kalp damar hastalıkları için ilk kurum olarak aile sağlığı merkezini yeğleyenlerin oranı %13,4; herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında ilk kurum olarak aile sağlığı merkezine başvuranların oranı ise %20,1 bulunmuştur. Bireylerin %89,1’i aile sağlığı merkezinden sevk edilmeden hastaneye gelmekte ve bunların %16,9’u aile sağlığı merkezlerini yetersiz bulmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaneye başvuran kalp damar hastalarının, birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha az yararlandığı görülmektedir. Birinci basamakta, kalp damar hastalığı yönetiminin güçlendirilmesi için çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, risk alma, yenilik, yeniliğin difüzyonu.


Determination of Nurses’ Individual Innovativeness Characteristics

Ayşegül Sarıoğlu Kemer1, İdris Yıldız2
1Department of Nursing Management, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department of Internal Diseases Nursing, Atatürk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the use of primary health care services in individuals diagnosed with cardiovascular diseases and to investigate the relationship between health status and sociodemographic characteristics and health/disease characteristics.
METHODS: The sample of this descriptive study consisted of 313 individuals with cardiovascular disease aged 20 years and over who were admitted to a hospital for any reason by haphazard sampling method. A questionnaire was used to collect the data.
RESULTS: The mean age of the participants was 59.21 ± 13.52 years. It was seen that 46% of the individuals had hypertensive disease and 88.5% of them had continuous medication. The rate of those who prefer family health care center as the first institution for cardiovascular diseases is 13.4%, and the rate of those who prefer family health care center, as the first institution in case of any health problem is 20.1%. The individuals 89.1% came to the hospital without referral from the family health care center, 16.9% of them found family health care centers inadequate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is seen that cardiovascular patients who apply to the hospital benefit less from primary health care services. Strengthening the management of cardiovascular patients in primary care is the main suggestion of this study.

Keywords: Nurses, risk taking, innovation, diffusion of innovation.


Ayşegül Sarıoğlu Kemer, İdris Yıldız. Determination of Nurses’ Individual Innovativeness Characteristics. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 363-370

Sorumlu Yazar: Ayşegül Sarıoğlu Kemer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale