ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Hemşirelere İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 384-392 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.07379  

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Hemşirelere İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Belirlenmesi

Münevver Sönmez1, Öznur Gürlek Kısacık2
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kozlu/ Zonguldak
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Afyonkarahisar

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşireler hakkındaki görüş ve beklentilerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen bu araştırma, bir devlet üniversitenin hemşirelik bölümünde yürütülmüştür. Çalışmada, örneklem seçimine gidilmemiş olup evrenin %68,7’sine ulaşılmıştır. Veriler, ilgili alan yazından yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Anket Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde aritmetik ortalama ve standart sapma testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelik öğrencilerinin %49’u iş yükü ve %53’ü ise öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle hemşirelerin kendilerine yeterli zaman ayıramadığını belirtmiştir. Ayrıca araştırmada hemşirelerin, öğrencileri iş yükünü azaltan kişiler olarak gördükleri (%60,1) ve öğrencilerden klinikte hasta ile ilgili olmayan işleri de yapmalarını bekledikleri (%51) saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada hemşirelerin, hemşirelik öğrencilerine doğru rol modeli olmada yetersiz oldukları belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencilerinin görüşü, klinik hemşire, hemşirelik eğitimi.


Determınation of the Opinions and Expectations of Nursing Students About Clinical Nurses

Münevver Sönmez1, Öznur Gürlek Kısacık2
1Faculty of Health Science, Nursing Department, Bülent Ecevit University of Health Science
2Faculty of Health Science, Nursing Department, Afyonkarahisar University of Health Science,Afyonkarahisar

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the opinions and the expectations of nursing students about clinical nurses
METHODS: This descriptive research was carried out in the Nursing department of a public university. Sample selection and 68.7% of the universe has been reached. The data were collected by using the related literature with the “Questionnaire Form” created by the researchers.
RESULTS: The nursing students stated that the nurses could not allocate sufficient time for them because of their workload (49.0%) and the high number of students (53.0%). In addition, it was determined in the study that nurses saw students as people who reduced their workload (60.1%) and nurses expected students to do non-patient jobs in the clinic (51.0%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it was determined that the nurses were insufficient to be the right role models for the nursing students.

Keywords: Nursing students’ view, clinical nurse, nursing education.


Münevver Sönmez, Öznur Gürlek Kısacık. Determınation of the Opinions and Expectations of Nursing Students About Clinical Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 384-392

Sorumlu Yazar: Münevver Sönmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale