ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hastaneye Başvuran Kalp Damar Hastalarının Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımı [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 402-411 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.30922  

Hastaneye Başvuran Kalp Damar Hastalarının Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Kullanımı

Kübra Sultan Dengiz1, Deniz Koçoğlu Tanyer2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, kalp damar hastalığı tanısı olan bireylerin birinci basamak sağlık hizmetlerini kullanma durumlarının belirlenmesi ve sağlık hizmetlerini kullanma durumu ile sosyodemografik özellikler, sağlık/hastalık özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türdeki çalışmayı gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen, bir hastaneye herhangi bir sebeple başvuran yirmi yaş ve üstü kalp damar hastalığına sahip 313 birey oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında anket formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 59,21±13,52’dur. Bireylerin %46’sının hipertansif bir hastalığı bulunduğu ve %88,5’inin sürekli ilaç kullandığı görülmüştür. Kalp damar hastalıkları için ilk kurum olarak aile sağlığı merkezini tercih edenlerin oranı %13,4; herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında ilk kurum olarak aile sağlığı merkezini tercih edenlerin oranı ise %20,1’dir. Bireylerin %89,1’i aile sağlığı merkezinden sevk edilmeden hastaneye gelmekte ve bunların %16,9’u aile sağlığı merkezlerini yetersiz bulmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaneye başvuran kalp damar hastalarının birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha az yararlandığı görülmektedir. Birinci basamakta kalp damar hastalığı yönetiminin güçlendirilmesi bu çalışmanın en temel önerisidir.

Anahtar Kelimeler: Aile sağlığı merkezi, hemşirelik, kalp damar hastalığı, kronik hastalık, temel sağlık hizmeti.


Use of Primary Health Care Service in Cardiovascular Patients Admitted to Hospital

Kübra Sultan Dengiz1, Deniz Koçoğlu Tanyer2
1Necmettin Erbakan University, Faculty of Nursing, Public Health Nursing Department, Konya, Türkiye
2Selcuk University, Faculty of Nursing, Public Health Nursing Department, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the use of primary health care services in individuals diagnosed with cardiovascular diseases and to investigate the relationship between health status and sociodemographic characteristics and health/disease characteristics.
METHODS: The sample of this descriptive study consisted of 313 individuals with cardiovascular disease aged twenty years and over who were admitted to a hospital for any reason by haphazard sampling method. A questionnaire was used to collect the data.
RESULTS: The mean age of the participants was 59.21 ± 13.52 years. It was seen that 46% of the individuals had hypertensive disease and 88.5% of them had continuous medication. The rate of those who prefer family health care center as the first institution for cardiovascular diseases is 13.4%, and the rate of those who prefer family health care center, as the first institution in case of any health problem is 20.1%. The individuals 89.1% came to the hospital without referral from the family health care center, 16.9% of them found family health care centers inadequate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is seen that cardiovascular patients who apply to the hospital benefit less from primary health care services. Strengthening the management of cardiovascular patients in primary care is the main suggestion of this study.

Keywords: Cardiovascular disease, chronic disease, family health care service, nursing, primary health care.


Kübra Sultan Dengiz, Deniz Koçoğlu Tanyer. Use of Primary Health Care Service in Cardiovascular Patients Admitted to Hospital. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 402-411

Sorumlu Yazar: Kübra Sultan Dengiz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale