ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Otonomi Düzeyleri Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 421-429 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.71676  

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Otonomi Düzeyleri Arasındaki İlişki

Mehmet Günay Uyar1, Şefika Dilek Güven2
1Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Semra Ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Nevşehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile otonomi düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırma, bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan 288 hemşirelik
öğrencisiyle yürütülmüştür. Veriler sosyo-demografik özellikleri içeren “Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu, California Eleştirel Düşünme
Eğilimi Ölçeği ve Sosyotropi-Otonomi Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve Pearson korelasyon
testleri ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Öğrencilerin “Sosyotropi-Otonomi Ölçeği” otonomi alt boyutu puan ortalamasının 87,43±11,27 ve eleştirel düşünme
eğilimi genel puan ortalamasının 232,52±23,30 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerinin “California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği”
genel puan ortalaması ile “Sosyotropi-Otonomi Ölçeği” otonomi alt boyutu puan ortalamaları arasında pozitif yönde orta düzeyde
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,526, p<0,010).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmada, öğrencilerin otonomi düzeylerinin orta düzeyin üzerinde; eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin düşük
düzeyde olduğu; eleştirel düşünme eğilimi ile otonomi düzeyleri arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Araştırmanın sonucu, hemşirelik eğitiminde öğrencilerin eleştirel düşünme ve otonomi düzeylerini yükseltmeye yönelik hemşirelik
eğitim müfredatlarının gözden geçirilerek, yeniden yapılandırılması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, Eleştirel düşünme, Otonomi


Relationship Between The Student Nurses’ Critical Thinking Dispositions and Autonomy Levels

Mehmet Günay Uyar1, Şefika Dilek Güven2
1Kayseri City Hospital
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty Of Semra Ve Vefa Küçük Health Sciences, Nursing Department, Nevşehir

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the relationship between nursing students’ critical thinking disposition and autonomy
levels.
METHODS: The descriptive-relationship seeking study was conducted with 288 nursing students in the nursing department of a state
university. Data were collected by using the Descriptive Characteristics Information Form, which included socio-demographic
characteristics, California Critical Thinking Disposition Scale and Sociotropy-Autonomy Scale. Data were analyzed by number,
percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation tests.
RESULTS: It was found that the students’ mean autonomy subscale of Sociotropy-Autonomy Scale score was 87.43±11.27 and the
overall mean score of critical thinking disposition was 232.52±23.30. There was a statistically significant positive correlation
between the students› overall mean scores of California Critical Thinking Disposition Scale and autonomy subscale scores of
Sociotropy-Autonomy Scale (r = 0.526, p <0.010).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, the autonomy levels of the students were above the middle level; critical thinking disposition levels were
low; There was a positive relationship between critical thinking disposition and autonomy levels. The results of the study suggest
that nursing education curricula should be revised and restructured in order to raise students’ critical thinking and autonomy levels
in nursing education.

Keywords: Nursing student, Critical thinking, Autonomy


Mehmet Günay Uyar, Şefika Dilek Güven. Relationship Between The Student Nurses’ Critical Thinking Dispositions and Autonomy Levels. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 421-429

Sorumlu Yazar: Şefika Dilek Güven, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale