ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Retrospektif Bir İnceleme [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 431-440 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.69672  

Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Retrospektif Bir İnceleme

Fatma Demirkaya
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doktora Öğrencisi,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’ de Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda yapılan lisansüstü tezlerin özelliklerinin
incelenerek, çalışılan konu yönelimlerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi arşivinde kayıtlı lisansüstü eğitim tezlerinin incelendiği çalışmada, 1994-
2019 (ilk üç ay) arasında yapılan 193 tez değerlendirilmiştir. Tezlere, https: //tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfası
detaylı tarama motoru üzerinden anabilim dalı kısmı “Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı” seçildikten sonra, tez türü kısmı öncelikle
“yüksek lisans” daha sonra “doktora” işaretlenerek ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler araştırmacı tarafından hazırlanan ve 10 maddeden
oluşan soru formuna kodlanarak gruplandırılmış ve tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yüksek lisans tezlerinin %37’sinin 2006-2011 yılları ve doktora tezlerinin %59’unun 2012-2017 yılları arasında olduğu,
yüksek lisans tezlerinin %32’si ve doktora tezlerinin %94’ünün İstanbul Üniversitesinde yapıldığı, örneklemini en fazla hemşirelerin
oluşturduğu görülmüştür. Yüksek lisans tezlerinin ağırlıkla tanımlayıcı tasarımda (%84), ölçek kullanarak gerçekleştirildiği
(%65), doktora tezlerinin çoğunun (%59) metodolojik tasarımda, araştırmacı tarafından geliştirilen ölçüm araçlarıyla gerçekleştirildiği
belirlenmiştir. Yüksek lisans tezlerinin en fazla (%28) hemşirelikte yönetim, doktora tezlerinin ise insan kaynakları yönetimi
(%31) alanında yapıldığı, en fazla çalışılan konunun iş doyumu olduğu görülürken; yüksek lisans tezlerinin %88’inin yayınlanmadığı
ve doktora tezlerinin %51’inin yayınlandığı belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, tezlerin lisansüstü eğitimden beklentileri karşıladığı, hemşirelikte yönetim ve insan kaynakları yönetimi alanı
ile iş doyumu, çalışma koşulları, yönetim uygulamaları konularının ağırlıkta olduğu, hemşirelik hizmetlerini yönetirken hemşirelerin
gereksinimlerinin dikkate alındığı, nitel araştırmaların öneminin anlaşılmaya başlandığı görülmektedir

Anahtar Kelimeler: Hemşirelikte yönetim anabilim dalı, yüksek lisans tezi, doktora tezi, yönetim, hemşirelik, lisansüstü eğitim.


Examinatıon Of Theses Written In The Field Of Nursing Management In Turkey: The Retrospectıve Revıew

Fatma Demirkaya
Istanbul University Cerrahpasa Institute of Graduate Studies,Phd Student,Istanbul,Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study it is to analysis Department of Nursing Services Management in Turkey master and doctorate
theses properties and subject topics trends.
METHODS: 193 theses Made between 1994-2019 (first three months) were included in the study in which the master and doctorate
theses registered in the archive of Higher Education Council Thesis Center were examined. Theses were reached by selecting
the Department of Nursing Services through the detailed search engine of https: //tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp. The
theses were grouped by codifying the through 10-item questionnaire prepared by the researcher. Data were analyzed using descriptive
statistics.
RESULTS: It was found that 37% of master’s theses were between 2006-2011 and 59% of doctoral theses were between 2012-2017,
32% of master’s theses and 94% of doctoral theses were made in Istanbul University. It was found that master’s theses were
mainly conducted in descriptive design (84%), using scale (65%), and most of the doctoral theses (59%) were conducted in
methodological design with measurement tools developed by the researcher. It was found that master’s theses were mostly in
nursing management (28%) and doctorate theses were in human resources management feld (31%). It was determined that 88%
of his master theses were unpublished and 51% of his doctoral theses were published.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that the theses met the expectations from the graduate education, and in the field of nursing
management and human resources management, job satisfaction, working conditions, and management practices subjects were
dominant. It was found that the needs of nurses were taken into consideration while managing nursing services and the
importance of qualitative research was started to be understood.

Keywords: Department of nursing management, master thesis, doctorate thesis, management, nursing, graduate education.


Fatma Demirkaya. Examinatıon Of Theses Written In The Field Of Nursing Management In Turkey: The Retrospectıve Revıew. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 431-440

Sorumlu Yazar: Fatma Demirkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale