ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
İntörn Hemşirelerin Yetkinlik Durumları ile Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 371-383 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.65807  

İntörn Hemşirelerin Yetkinlik Durumları ile Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki

Sevim Çelik1, Yasemin Durmaz2, Elif Karahan3
1Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bartın
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Zonguldak
3Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, intörn hemşirelerin yetkinlik durumları ile bakım verici rollerine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırma, Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan 295 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler, “Öğrenci Bilgi Formu, Hemşirelik Öğrencilerinin Yetkinlik Ölçeği ve Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız gruplarda t testi, Pearson korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Öğrencilerin %76,3’ünün kadın, %31,2’sinin ailesinde en az bir sağlık çalışanı olduğu, %76,3’ünün hemşirelik mesleğini sevdiği, %76,3’ünün hemşirelik mesleğini geliştirmek için araştırma yapmak istedikleri, %90,5’inin verdiği bakımlarda araştırma sonuçlarını kullanmak istedikleri bulunmuştur. İntörn hemşirelerin “Hemşirelik Öğrencilerinin Yetkinlik Ölçeği” puan ortalaması 240,34±37,07, “Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği” puan ortalaması 62,84±12,18 olduğu saptanmıştır. Hemşirelik “Öğrencilerinin Yetkinlik Ölçeği ile Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği” toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında zayıf, pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma bulguları, intörn hemşirelerin yetkinlik durumları ile bakım verici rollerine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin olumlu yönde olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakım verici rol, hemşirelik bakımı, yetkinlik


The Relationship Of Competence Status Of Intern Nurses’ Attitudes Towards To Their Caregiver Roles

Sevim Çelik1, Yasemin Durmaz2, Elif Karahan3
1Department Of Nursing, Bartın University Health Sciences Faculty, Bartın, Turkey
2Department Of Nursing, Zonguldak Bülent Ecevit University Health Sciences Institue, Zonguldak, Turkey
3Epartment Of Nursing, Zonguldak Bülent Ecevit University Health Sciences Faculty, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: The study was conducted to examine the relationship between the competence status of the intern nurses and their attitudes towards to their caregiving roles.
METHODS: This descriptive and correlational study was carried out with 295 students who studied in nursing department of an university between March and April 2019. Data were collected by using the Student Information Form, the Competence Scale of Nursing Students and the Attitude Scale for Nurses in Caregiving Roles. The data were evaluated using the descriptive statistical methods, independent variables t test in and Pearson correlation analysis..
RESULTS: It was found that 76.3% of students were female, 31.2% of students have at least one health worker in their family, 76.3% of the them loved the nursing profession, 76.3% of them wanted to make research to improve the nursing profession and 90.5% of the them wanted to use the research results in their care. Intern nurses received an average score 240.34±37.07 from Competence Scale of Nursing Students and 62.84±12.18 from the Attitude Scale for Nurses in Caregiving Roles. It was
determined direction of the weak, positive and statistically significant relationship between Competence Scale of Nursing Students and Attitude Scale for Nurses in Caregiving Roles total and subscale mean scores (p=0.000).

DISCUSSION AND CONCLUSION: The study showed that the relationship between competence status of the intern nurses and their attitudes towards caregiving roles was in positive aspect.

Keywords: Caregiver role, competence, nursing care


Sevim Çelik, Yasemin Durmaz, Elif Karahan. The Relationship Of Competence Status Of Intern Nurses’ Attitudes Towards To Their Caregiver Roles. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 371-383

Sorumlu Yazar: Sevim Çelik, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale