ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Özel Hastanelerde Çalışan Üst Düzey Sağlık Yöneticilerinin Sağlık Teknoloji Değerlendirmesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 412-420 | DOI: 10.5222/SHYD.2020.87004  

Özel Hastanelerde Çalışan Üst Düzey Sağlık Yöneticilerinin Sağlık Teknoloji Değerlendirmesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Mehmet Akif Erişen, Fatma Özlem Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Konya, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Konya il merkezindeki özel hastanelerde çalışan sağlık yöneticilerinin sağlık teknolojisi değerlendirmesi ve uygulamaları hakkındaki görüş ve düşüncelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmış olup, desen olarak ise olgubilim deseni tercih edilmiştir. Araştırma, Konya il merkezindeki özel hastanelerde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden sağlık yöneticileri ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Analiz sonucunda sağlık teknolojileri, sağlık teknoloji değerlendirmesi, Türkiye’deki sağlık teknoloji değerlendirmesi uygulamaları, özel hastanelerin sağlık teknoloji değerlendirmesine yaklaşımı, sağlık teknoloji değerlendirmesi biriminin kurulması, katılımcıların hastanelerindeki sağlık teknoloji değerlendirmesi uygulamaları ve sağlık teknoloji değerlendirmesi uygulamalarının gelecekteki yeri başlıkları altında alt temalar oluşturulmuştur ve oluşturulan temalar ile ilgili bulgular yorumlanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yöneticiler sağlık teknoloji değerlendirmesi uygulamaları hakkında çeşitli bilgilere sahip olmakla birlikte, bu durumun sınırlı düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bakımdan, sağlık teknoloji değerlendirmesi uygulamalarını ve bu konudaki farkındalığı artırmak için sağlık teknoloji değerlendirmesi hakkında sağlık yöneticilerine genel bir eğitim verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: STD, özel hastaneler, nitel araştırma, sağlık yöneticileri.


Examination of Opinions of the Senior Health Managers Working in Private Hospitals on Health Technology Assessment

Mehmet Akif Erişen, Fatma Özlem Yılmaz
Department Of Health Management, Health Science Faculty, Selçuk University, Konya, Turkey.

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to evaluate the views and opinions of the health administrators, who are working in the private hospitals in Konya province centre about health technology assessment and applications.
METHODS: Qualitative research methods have been used in research, and phenomologic method is preferred. The research was conducted using face-to-face interviews with health administrators working in private hospitals serving in the centre of Konya and accepting to participate in the research. A semi-structured interview form was used as a data collection tool in the survey.
RESULTS: As a result of the analysis, sub-themes were created under the headings of health technologies, health technology assessment, health technology assessment applications in Turkey, health technology assessment approach of private hospitals, establishment of health technology assessment department, health technology assessment applications of the respondents’ hospitals and future position of health technology assessment. And the findings under the created themes are interpreted.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The managers had various information about health technology assessment applications however it was limited. In this respect, it would be beneficial to provide a general education about health technology assessment in order to increase awareness and application of health technology assessment practices.

Keywords: HTA, private hospitals, qualitative research, health managers.


Mehmet Akif Erişen, Fatma Özlem Yılmaz. Examination of Opinions of the Senior Health Managers Working in Private Hospitals on Health Technology Assessment. Journal of Health and Nursing Management. 2020; 7(3): 412-420

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Erişen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale