ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Gizle | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Hastanelerde Görevli Sağlık Çalışanlarının Bireysel İş Yükü Algıları
Indiviual Workload Perceptions Of Employee Health Workers In Hospitals
Gülcan Çiftçioğlu, Gülistan Tunç, Aynur Güneş, Vasfiye Değer, Sema Çifçi
doi: 10.5222/SHYD.2018.001  Sayfalar 1 - 8
GİRİŞ ve AMAÇ: İş yükü bireysel açıdan işi yapmak için geçen zamanı ve enerjiyi, örgüt açısından verimliliği ifade etmektedir. İş yükü, çalışanlar ve örgütler bakımdan çok önemli bir değişkendir.Bu araştırmanın amacı; bir devlet hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin iş yükü algı düzeylerini ortaya koymaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada veri toplama aracı olarak; sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin algılarını belirlemeye yönelik “Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği” ve ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Bu ölçek Cox tarafından 2003 yılında geliştirilmiş, Cox ve arkadaşları tarafından 2006 yılında geçerlilik ve güvenirliği test edilmiştir. Saygılı tarafından 2008 yılında Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmanın evrenini araştırma izni alınabilen devlet hastanesinde görev yapan tüm sağlık personeli (421 kişi) oluştururken; örneklemini bu hastanede çalışan tüm sağlık çalışanlarından araştırmaya katılımda gönüllü olan 220 kişi oluşturmuştur. 195 sağlık çalışanından veriler toplanmıştır. Araştırmanın verileri Ekim- Kasım 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma verileri Istatistical Package for Social Science for Windows 16.0 programı kullanılarak sayı, yüzdelik ve ortalama-standart sapma, bağımsız değişkenler ile ölçek alt boyutları arasındaki ilişkilerinin değerlendirilmesinde ise bağımsız gruplarda t- Student testi analizleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Bu araştırmada; ölçeğin alt grup puan ortalamaları toplamından alınan puan ortalaması 103,7 ±22,07 dir. Ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları ise; yönetim desteği alt boyutu puan ortalaması 3,63±0,66 (n: 195), ortalama meslektaş desteği alt boyutu puan ortalaması 3,73±0,71 (n: 195), birim desteği alt boyutu puan ortalaması 2,77±0,58 (n: 195), çalışma ortamı algısı alt boyutu puan ortalaması 3,52±0,84 (n: 195), ve mevcut işi sürdürme niyeti alt boyutu puan ortalaması 1,04±0,30 (n: 195) olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda; sağlık çalışanlarının iş yükü desteğini en çok meslektaşlarından aldıkları ve sağlık çalışanların aynı işi sürdürme niyetine ilişkin puanın en düşük puan olduğu bulunmuştur.
INTRODUCTION: The workload refers to the time and energy requiredto do the job on an individual basis, and to the efficiency of the organization. Workload is a very important variable for the employee in organizational maintenance. The aim of this research is to reveal the perception level of health workers working in the state hospital with regard to working environment.

METHODS: As a data collection tool in the research; Perceptions of health workers with regard to working environments were measured by using the "Individual Workload Perception Scale" and Personal Information Form. This scale was developed by Cox in 2003. While all of the health personnel (421 persons) working in the state hospital where research can be granted constitute the universe of the research; The sample consisted of 220 volunteers who participated in the survey from all health workers working in this hospital. Data were collected from 195 health workers.The data of the study were collected between October and November 2016. The collected data of this study were analyzed using the SPSS program Student's t-test analysis was used in the independent groups to evaluate the relationship between number, percentile and mean-standard deviation, independent variables and scale sub-dimensions.
RESULTS: The average score of the subgroups of the scale is 103.7 ± 22.07. Average management support from sub-dimensions of working environment evaluation was found 3,63±0,66 (n: 195), collegiality mean was found 3,73±0,71 (n: 195), the average unit support was found 2,77±0,58 (n = 195), mean working environment perceptions was found 3,52±0,84 (n: 195), and average intention to continue the current business was found 1,04±0,30 (n: 195), respectively.


DISCUSSION AND CONCLUSION: In line with these results, it was found that health workers received the most workload support from their colleagues. It was found that health workers have the lowest scores about the intentions to maintain the same business.

5.
Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin Hemşirelikte Geçerlilik ve Güvenirliği
The Validity and Reliability of Scale of Perceived Organizational Support for Nursing
Aysun Türe Yılmaz, Aytolan Yıldırım
doi: 10.5222/SHYD.2018.009  Sayfalar 9 - 18
GİRİŞ ve AMAÇ: Örgütsel destek algısı, çalışanın örgüte yönelik duygusal bağlılığını, iş performansını ve iş doyumunu artırması, işe devamsızlık ile işten ayrılma gibi geri çekilme davranışlarını ve bu duruma ilişkin niyet ve düşüncelerini azaltmaktadır. Bu çalışma Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’ni hemşireliğe uyarlayarak, geçerlilik ve güvenirliğini test etmek ve hemşirelik literatürüne kazandırılmak amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini Eskişehir il merkezinde bulunan bir üniversite hastanesi (N=550) ile bir kamu hastanesinde (N=560) çalışan 964 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri; Eisenberger ve arkadaşlarının (1986) geliştirdiği, Stassen ve Ursel (2009) tarafından kısaltılarak kullanılan 10 maddeli, Türkçe geçerlilik güvenirliği Akkoç ve ark. (2012) tarafından yapılan “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile toplandı. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik aşamasında, kapsam geçerliliği, madde analizleri, iç tutarlılık ve test–tekrar test yöntemleri kullanıldı.
BULGULAR: Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin; korelasyon değeri r=0,961; p=0,000 olarak tespit edildi. Test tekrar test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. İç tutarlılık güvenilirliği α= 0,88 olarak belirlendi. Ölçeğin madde toplam puan korelasyon değerlerinin 0,39 ile 0,72 arasında olduğu, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin faktör yüklerinin 0,23 ile 0,85 arasında değiştiği ve ölçeğin tek faktörlü yapısının kabul edilebilir bir yapıda olduğu belirlendi. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin; 9 madde ve tek alt boyuttan oluştuğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Analizler sonucunda; Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin hemşireler için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptandı.
INTRODUCTION: The perception of organizational support increases the emotional loyalty of employee’s to his/her organization, work performance and job satisfaction while reducing withdrawal behaviours such as absenteeism and leave from employment, and intentions and opinions related to this issue. This study Scale of Perceived Organizational Support has been carried out as methodological by being adapted to nursing in order to examine its validity and reliability and bring it in to the nursing literature.
METHODS: The sample size of the study is composed of 964 nurses working in a university hospital (N=550) and a state hospital (N=560) in Eskisehir. The data of the study has been collected through 10 item “Scale of Perceived Organizational Support” developed by Eisenberger et al. (1996), abridged by Stassen and Ursel (2009) and the validity and reliability of which has been carried out by Akkoc et al. (2012) and “Personal Information Form”. Content validity, item analyses, internal consistency and test-retest methods have been carried out in order to analyse the validity and reliability of the scale.
RESULTS: After the statistical analyses, reliability of Scale of Perceived Organizational Support has been found the correlation value as r=0.961, and p=0.000. There was no significant difference between average points of test-retest. The internal consistency has been found as α=0.88. It has been stated that the correlation values of item total points are between 0.39 and 0.72; that the factor loads of items differ between 0.23 and 0.85 after confirmatory factor analysis. It has been determined that the single factoral structure of the scale is acceptable and Scale of Perceived Organizational Support has been composed of 9 items and 1 sub dimension.
DISCUSSION AND CONCLUSION: After the analyses carried out, the Scale of Perceived Organizational Support is a valid and reliable scale that could be used for nurses.

6.
Ameliyathane Hemşirelerinin Değişime Açıklığa İlişkin Değerlendirmeleri
Evaluatıon Of Surgeon Room Nurses’ On Openness To Change
Fadime Çınar, Kerem Toker
doi: 10.5222/SHYD.2018.019  Sayfalar 19 - 26
GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik mesleği tıp alanında yaşanan gelişmelerle birlikte yeni teknolojilerin geliştiği ve sürekli değişim içerisinde olan bir meslektir. Bunun yanında toplumsal değerler ve etik kurallar ile birlikte, hemşirelik alanında değişim ve değişime açıklık önemli kavramlardır. Bu çalışmada ameliyathane hemşirelerinin değişime açıklık algılarının üç boyutta incelenmesi ve demografik özelliklere göre farkının araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla Nisan - Mayıs 2016 tarihleri Araştırmada İstanbul İli Avrupa Yakasında faaliyet gösteren 6 kamu hastanesindeki ameliyathanelerde görev yapan 173 hemşireye anket uygulandı. Smith ve Hoy tarafından geliştirilen, Demirtaş tarafından Türkçeye uyarlanan Değişime Açıklık Ölçeği kullanıldı. Ölçeğin geçerlilik anaizinde Temel Bileşenler Analizi ve Lawshe Analizi yöntemleri ile hemşirelik alanına uyarlandı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan kadın hemşirelere göre yönetim ve çevre değişime daha açıktı ve bu fark anlamlıydı (p<0,05). Yönetim ve çevrenin değişim algısı 41-50 yaş arasındaki grupta, hemşirelerin değişime açıklığı 31-40 yaş arası grupta daha yüksekti (p<0,05). Mesleki deneyime göre yönetim boyutu 16 yıl ve üzeri deneyime sahip katılımcılarda daha yüksekti (p<0,05). Hemşirelerin değişime açıklığı evli katılımcılarda, çevrenin değişime açıklığı ise bekar katılımcılarda daha yüksekti(p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak, değişim algısı düşük gruplara meslek içi eğitimler verilebilir.
INTRODUCTION: Surgery nursing is a continuously changing occupation with developments in medicine area with new technologies and equipments. In addition, social norms and ethic rules are also changing, and change and openness to change concepts become more important in surgery nursing. In this research, it was aimed to examine openness to change perceiving of surgery nurses with three dimensions, and differences in views based on demographic characteristics.
METHODS: For this purpose, 173 nurses working in the operating rooms of the 6 public hospitals operating in the Istanbul European Region were applied in the research period of April - May 2016. In the research Openness to Change Scale developed by Smith and Hoy and translated and validated to Turkish language by Demirtaş was applied to 173 surgery nurses working in the West Side of Istanbul between April-May 2016. Principal Component Analysis and Lawshe method were used to validate the scale on surgery nurses.
RESULTS: According to female participants, management and environment were more open to change, and these differences were significant (p<0,05). Management and environment openness to change levels were higher in the 41-50 age group participants, and openness to change of nurses were higher in the 31-40 age group (p<0,05). According to experiment, management dimension was higher in the participants having 16 and over year experiment (p<0,05). Openness to nurses dimension was higher in the married participants, and openness to change of environment was higher in the single participants (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to research results, occupational in-trainings may be given to groups having lower openness to change perceiving.

7.
Hemşirelerde İnternet Bağımlılığı ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkisinin Belirlenmesi
Determination of the Relationship Between Internet Addiction and the Level of Loneliness Among Nurses
Serap Kaynak, Songül Duran, Ayşe Karadaş
doi: 10.5222/SHYD.2018.027  Sayfalar 27 - 35
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelerin sosyo-demografik faktörlerine göre internet bağımlılığı ve yalnızlık düzeylerinin karşılaştırması ve internet bağımlılık düzeyi ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini 15 Ocak-15 Aralık 2015 tarihleri arasında Balıkesir'de iki hastanede çalışan, çalışmaya katılmayı kabul eden ve herhangi bir psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan hemşirelerin tamamı (361 kişi) oluşturmuştur. Araştırmaya 203 hemşire katılmıştır. Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için etik onam alınmıştır. Verilerin analizinde yüzdeler, Mann Whitney U, Tek yönlü ANOVA, Dunnett testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin internet bağımlılığı ve yalnızlık ölçeği puan ortalaması ölçekten alınabilecek en düşük ve yüksek puan ortalamasına göre düşük düzeyde saptanmıştır. Erkek hemşirelerin kadınlara göre; 35 yaş ve altı olanların diğerlerine göre; serviste internet kullananların kullanmayanlara göre; internette 1 saatten fazla zaman geçirenlerin internette 1 saatten daha az zaman geçirenlere göre internet bağımlığı ölçeğinden aldığı puan daha yüksektir. Hemşirelerin yalnızlık puanı ile sosyal ilişkilerde olumsuzluk ve internet bağımlılığı arasında pozitif yönde doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada hemşirelerde yalnızlık ve internet bağımlılığı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır. Daha geniş örneklem üzerinde çalışma yapılması önerilmektedir.
INTRODUCTION: This study aimed to compare the sociodemographic factors associated with internet addiction and loneliness level among nurses and determine a correlation between the two.
METHODS: The descriptive and cross-sectional type of this study was conducted with all nurses (361) working in two hospital in Balıkesir, Turkey, between January 15 and December 15, 2015, who had no histories of psychiatric diseases and agreed to participate in this study. A total of 203 nurses participated in this study, and all data were collected using the personal information form, Internet addiction scale and UCLA Loneliness Inventory. Ethics are approved for the application of the research. In the analysis of the data, percentages, Mann Whitney U, One Way ANOVA, Dunnett's test and Spearman correlation analysis were used.
RESULTS: The mean internet addiction and loneliness scores of the nurses were found to below as the lowest and highest score average that can be taken from the scales. Internet addiction scores were found to be higher in males aged 35 years or below, those who used the internet at the service, and those who spent more than 1 h online compared with females aged 36 years or above, those who did not use the internet at the service, and those who spent less than 1 h online, respectively. A positive weak linear correlations was found between the loneliness score and social relation problems and internet addiction of the nurses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a weak positive relationship between loneliness and internet addiction in the nurses in the study. It is recommended to study on a larger sample.

8.
Sağlık Disiplini Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Eğitim Alma ve İş Kazasına Maruz Kalma Durumu
Status of Health Discipline Students to Receive Training on Occupational Health and Safety and Exposure to Occupational Accident
Cemile Savcı, Gülser Şerbetçi, Ümmühan Kılıç
doi: 10.5222/SHYD.2018.036  Sayfalar 36 - 47
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, sağlık tesislerinde staj yapmak üzere kabul edilen sağlık disiplini öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında farkındalık ve bilgi düzeylerini belirlemek, sağlık tesislerinde iş kazalarını önlemeye yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve düzenlemelere yol göstermek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kesitsel tanımlayıcı nitelikte olup 23.11.2016/23.02.2017 tarihleri arasında İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 12 sağlık tesisinde klinik uygulama eğitimine devam eden, 18 yaş ve üzerinde olan gönüllü 452 sağlık disiplini öğrencisi dahil edildi. Veriler literatür rehberliğinde geliştirilen ve toplam 23 sorudan oluşan “Yapılandırılmış Bilgi Formu” kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Öğrencilerin %90,5’inin (n=409) okulda ya da staj yapacakları kurumda klinik uygulama öncesi “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitim aldığı, %13,9’unun (n=63) iş kazasına maruz kaldığı, maruziyetin yaşandığı iş kazalarından %80,9 oranı ile (n=51) en fazla kesici delici alet yaralanmalarının olduğu, iş kazasına maruz kalan öğrencilerden (n=63) %76,1’inin (n=48) Hemşirelik bölümü öğrencisi olduğu belirlendi. Eğitim alan öğrenciler arasında (n= 409) iş kazasına maruz kalma oranı %12,46 (n=51) iken eğitim almayan öğrenciler arasında (n=43) yaralanma oranı %27,90 (n=12) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan öğrencilerin iş kazasına maruz kalma oranının daha düşük olduğu bulundu.
INTRODUCTION: The study was conducted to determine the level of awareness and knowledge of occupational health and safety for health discipline students who were admitted to practice at health facilities and to plan and direct training activities to prevent occupational accidents at health facilities.
METHODS: The study was descriptive and included 452 health discipline students, aged 18 years and over, who were continuing clinical practice training at 12 health facilities affiliated to the General Secretariat of Istanbul Beyoğlu Region Public Hospitals Association between 23.11.2016 / 23.02.2017. he data were collected using the "Structured Information Form" which was developed under the guidance of literature and composed of 23 questions.
RESULTS: It was found that 90.5% of the students (n = 409) were educated about "Occupational Health and Safety" before the clinical practice in the school or the institution they were going to practice, and who were exposed to work accidents at the rate of 80.9% (n = 51) 76,1% (n = 48) of them were students in Nursing department. Of the trainees (n= 409) 12.46% (n = 51) were exposed to work accidents while 27.90% (n = 12) were injured among untrained students (n = 43).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it was found that the occupational accident exposure of the students who received Occupational Health and Safety education was less.

DERLEME
9.
Farklı Kuşaklardan Hemşirelerle Çalışmak ve Hemşireleri Yönetmek İçin İpuçları
Tips for Working with Nurses from Different Generations
Şehrinaz Polat
doi: 10.5222/SHYD.2018.048  Sayfalar 48 - 56
Kuşak kavramı, belirli zaman dilimlerinde dünyaya gelen insanların benzer çevresel koşullar ve olaylardan etkilenerek bazı ortak özellikler gösterdikleri görüşünden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Genel olarak Veteran kuşağının 1925-1945, Baby Boomerların 1946-1960, X kuşağının 1961-1980 arasında, Y kuşağının ise 1981’den itibaren doğan insanlardan oluştuğu bildirilmiştir. Yönetici hemşirelerin kuşaklar hakkında bilgi sahibi olması, farkındalıklarının artması, yönetiminden sorumlu olduğu hemşire grubunu kurumun amaçlarına yönelik yönlendirmek için ekip oluşturmak, kuruma ve mesleğe bağlı hemşireler kazanmayı sağlamak ve hasta bakımını en üst seviyeye getirmek amacıyla hemşirelerin farklılıklarından ve benzerliklerinden yararlanması gerekmektedir. Bu derlemede kuşakların genel özelliklerine değinilmiş ve çalışma hayatını kolaylaştıracak bazı ipuçlarına değinilmiştir.
The concept of belt was created by the idea that people who come to the world in certain time periods are affected by similar environmental conditions and events and have some common characteristics. In general it has been reported that the Veteran belt consists of people born from 1925-1945, Baby Boomers from 1946-1960, X from 1961-1980, and Y from 1981. It is necessary for nurses to benefit from the differences and similarities of the nurses in order to have knowledge about generations, to raise awareness, to build a team to direct the nursing staff responsible for the management of the institution for the purposes of the institution, to acquire the institution and the nurses attached to the profession and to bring the patient care to the highest level. In this review, the general characteristics of the generations have been addressed and some tips which will facilitate the working life have been mentioned.

10.
Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri
Innovation Examples in Nursing
Handan Kartal, Filiz Kantek
doi: 10.5222/SHYD.2018.057  Sayfalar 57 - 63
İnovasyon, ürünleri, hizmetleri, iş yapma şekillerini, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini kapsayan çok yönlü bir kavramdır. İnovatif uygulamalar hemşirelik bakım kalitesinin geliştirilmesi, bakım maliyetlerinin azaltılması, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının ve hemşirelikte bilimsel bilgi birikiminin arttırılmasında önemli bir yere sahiptir. Hemşirelik literatüründe birçok inovatif uygulamaya rastlanmaktadır. Türkiye’de ise, hemşirelik alanında sınırlı inovatif çalışmanın olması hemşirelikte inovatif uygulamaların gelişmeye ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Hemşirelerde inovasyon konusunda farkındalık oluşturulması inovatif uygulamaları arttıracaktır. Bu çalışmanın amacı inovasyon hakkında bilgi vermek ve hemşirelikte inovasyon uygulama örnekleri ile hemşireleri inovatif uygulamalara teşvik etmektir.
Innovation is a multi-faceted concept that includes products, services, job procedures, distribution and marketing. Innovation practices have an important role in improving the quality of nursing care, reducing care costs, increasing the scientific knowledge in nursing practice and evidence based nursing practices. There are many innovative practices in the nursing literature. Limited innovation practices in nursing suggest that innovative practices in nursing need to develop in Turkey. Raising nurses' awareness about innovation will increase innovative practices. The aim of this study is to give information about innovation and to encourage nurse innovation practices with examples of innovation applications in nursing. 

LookUs & Online Makale