ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hastanelerde Görevli Sağlık Çalışanlarının Bireysel İş Yükü Algıları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 1-8 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.001  

Hastanelerde Görevli Sağlık Çalışanlarının Bireysel İş Yükü Algıları

Gülcan Çiftçioğlu1, Gülistan Tunç2, Aynur Güneş1, Vasfiye Değer1, Sema Çifçi1
1Mardin Artuklu Üniversitesi
2Mardin İli Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği

GİRİŞ ve AMAÇ: İş yükü bireysel açıdan işi yapmak için geçen zamanı ve enerjiyi, örgüt açısından verimliliği ifade etmektedir. İş yükü, çalışanlar ve örgütler bakımdan çok önemli bir değişkendir.Bu araştırmanın amacı; bir devlet hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin iş yükü algı düzeylerini ortaya koymaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada veri toplama aracı olarak; sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarına ilişkin algılarını belirlemeye yönelik “Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği” ve ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Bu ölçek Cox tarafından 2003 yılında geliştirilmiş, Cox ve arkadaşları tarafından 2006 yılında geçerlilik ve güvenirliği test edilmiştir. Saygılı tarafından 2008 yılında Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmanın evrenini araştırma izni alınabilen devlet hastanesinde görev yapan tüm sağlık personeli (421 kişi) oluştururken; örneklemini bu hastanede çalışan tüm sağlık çalışanlarından araştırmaya katılımda gönüllü olan 220 kişi oluşturmuştur. 195 sağlık çalışanından veriler toplanmıştır. Araştırmanın verileri Ekim- Kasım 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma verileri Istatistical Package for Social Science for Windows 16.0 programı kullanılarak sayı, yüzdelik ve ortalama-standart sapma, bağımsız değişkenler ile ölçek alt boyutları arasındaki ilişkilerinin değerlendirilmesinde ise bağımsız gruplarda t- Student testi analizleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Bu araştırmada; ölçeğin alt grup puan ortalamaları toplamından alınan puan ortalaması 103,7 ±22,07 dir. Ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları ise; yönetim desteği alt boyutu puan ortalaması 3,63±0,66 (n: 195), ortalama meslektaş desteği alt boyutu puan ortalaması 3,73±0,71 (n: 195), birim desteği alt boyutu puan ortalaması 2,77±0,58 (n: 195), çalışma ortamı algısı alt boyutu puan ortalaması 3,52±0,84 (n: 195), ve mevcut işi sürdürme niyeti alt boyutu puan ortalaması 1,04±0,30 (n: 195) olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda; sağlık çalışanlarının iş yükü desteğini en çok meslektaşlarından aldıkları ve sağlık çalışanların aynı işi sürdürme niyetine ilişkin puanın en düşük puan olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Çalışma Ortamı, Algı, İş Yükü.


Indiviual Workload Perceptions Of Employee Health Workers In Hospitals

Gülcan Çiftçioğlu1, Gülistan Tunç2, Aynur Güneş1, Vasfiye Değer1, Sema Çifçi1
1Mardin Artuklu University
2Mardin Province Public Hospitals Association Secretariat

INTRODUCTION: The workload refers to the time and energy requiredto do the job on an individual basis, and to the efficiency of the organization. Workload is a very important variable for the employee in organizational maintenance. The aim of this research is to reveal the perception level of health workers working in the state hospital with regard to working environment.

METHODS: As a data collection tool in the research; Perceptions of health workers with regard to working environments were measured by using the "Individual Workload Perception Scale" and Personal Information Form. This scale was developed by Cox in 2003. While all of the health personnel (421 persons) working in the state hospital where research can be granted constitute the universe of the research; The sample consisted of 220 volunteers who participated in the survey from all health workers working in this hospital. Data were collected from 195 health workers.The data of the study were collected between October and November 2016. The collected data of this study were analyzed using the SPSS program Student's t-test analysis was used in the independent groups to evaluate the relationship between number, percentile and mean-standard deviation, independent variables and scale sub-dimensions.
RESULTS: The average score of the subgroups of the scale is 103.7 ± 22.07. Average management support from sub-dimensions of working environment evaluation was found 3,63±0,66 (n: 195), collegiality mean was found 3,73±0,71 (n: 195), the average unit support was found 2,77±0,58 (n = 195), mean working environment perceptions was found 3,52±0,84 (n: 195), and average intention to continue the current business was found 1,04±0,30 (n: 195), respectively.


DISCUSSION AND CONCLUSION: In line with these results, it was found that health workers received the most workload support from their colleagues. It was found that health workers have the lowest scores about the intentions to maintain the same business.

Keywords: Health Workers, Working Environment, Perception, Workload.


Gülcan Çiftçioğlu, Gülistan Tunç, Aynur Güneş, Vasfiye Değer, Sema Çifçi. Indiviual Workload Perceptions Of Employee Health Workers In Hospitals. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Gülcan Çiftçioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale