ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin Hemşirelikte Geçerlilik ve Güvenirliği [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 9-18 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.009  

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin Hemşirelikte Geçerlilik ve Güvenirliği

Aysun Türe Yılmaz1, Aytolan Yıldırım2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Örgütsel destek algısı, çalışanın örgüte yönelik duygusal bağlılığını, iş performansını ve iş doyumunu artırması, işe devamsızlık ile işten ayrılma gibi geri çekilme davranışlarını ve bu duruma ilişkin niyet ve düşüncelerini azaltmaktadır. Bu çalışma Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’ni hemşireliğe uyarlayarak, geçerlilik ve güvenirliğini test etmek ve hemşirelik literatürüne kazandırılmak amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini Eskişehir il merkezinde bulunan bir üniversite hastanesi (N=550) ile bir kamu hastanesinde (N=560) çalışan 964 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri; Eisenberger ve arkadaşlarının (1986) geliştirdiği, Stassen ve Ursel (2009) tarafından kısaltılarak kullanılan 10 maddeli, Türkçe geçerlilik güvenirliği Akkoç ve ark. (2012) tarafından yapılan “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile toplandı. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik aşamasında, kapsam geçerliliği, madde analizleri, iç tutarlılık ve test–tekrar test yöntemleri kullanıldı.
BULGULAR: Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin; korelasyon değeri r=0,961; p=0,000 olarak tespit edildi. Test tekrar test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. İç tutarlılık güvenilirliği α= 0,88 olarak belirlendi. Ölçeğin madde toplam puan korelasyon değerlerinin 0,39 ile 0,72 arasında olduğu, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin faktör yüklerinin 0,23 ile 0,85 arasında değiştiği ve ölçeğin tek faktörlü yapısının kabul edilebilir bir yapıda olduğu belirlendi. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin; 9 madde ve tek alt boyuttan oluştuğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Analizler sonucunda; Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin hemşireler için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Algılanan örgütsel destek, hemşirelik, ölçek, geçerlilik, güvenirlik


The Validity and Reliability of Scale of Perceived Organizational Support for Nursing

Aysun Türe Yılmaz1, Aytolan Yıldırım2
1Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Administration of Nursing
2Istanbul University, Nursing Faculty of Florence Nightingale, Department of Administration of Nursing

INTRODUCTION: The perception of organizational support increases the emotional loyalty of employee’s to his/her organization, work performance and job satisfaction while reducing withdrawal behaviours such as absenteeism and leave from employment, and intentions and opinions related to this issue. This study Scale of Perceived Organizational Support has been carried out as methodological by being adapted to nursing in order to examine its validity and reliability and bring it in to the nursing literature.
METHODS: The sample size of the study is composed of 964 nurses working in a university hospital (N=550) and a state hospital (N=560) in Eskisehir. The data of the study has been collected through 10 item “Scale of Perceived Organizational Support” developed by Eisenberger et al. (1996), abridged by Stassen and Ursel (2009) and the validity and reliability of which has been carried out by Akkoc et al. (2012) and “Personal Information Form”. Content validity, item analyses, internal consistency and test-retest methods have been carried out in order to analyse the validity and reliability of the scale.
RESULTS: After the statistical analyses, reliability of Scale of Perceived Organizational Support has been found the correlation value as r=0.961, and p=0.000. There was no significant difference between average points of test-retest. The internal consistency has been found as α=0.88. It has been stated that the correlation values of item total points are between 0.39 and 0.72; that the factor loads of items differ between 0.23 and 0.85 after confirmatory factor analysis. It has been determined that the single factoral structure of the scale is acceptable and Scale of Perceived Organizational Support has been composed of 9 items and 1 sub dimension.
DISCUSSION AND CONCLUSION: After the analyses carried out, the Scale of Perceived Organizational Support is a valid and reliable scale that could be used for nurses.

Keywords: Perceived organizational support, nursing, scale, validity, reliability


Aysun Türe Yılmaz, Aytolan Yıldırım. The Validity and Reliability of Scale of Perceived Organizational Support for Nursing. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 9-18

Sorumlu Yazar: Aysun Türe Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar




 

LookUs & Online Makale