ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde İnternet Bağımlılığı ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkisinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 27-35 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.027  

Hemşirelerde İnternet Bağımlılığı ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkisinin Belirlenmesi

Serap Kaynak1, Songül Duran2, Ayşe Karadaş1
1Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir
2Trakya Üniversitesi, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelerin sosyo-demografik faktörlerine göre internet bağımlılığı ve yalnızlık düzeylerinin karşılaştırması ve internet bağımlılık düzeyi ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini 15 Ocak-15 Aralık 2015 tarihleri arasında Balıkesir'de iki hastanede çalışan, çalışmaya katılmayı kabul eden ve herhangi bir psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan hemşirelerin tamamı (361 kişi) oluşturmuştur. Araştırmaya 203 hemşire katılmıştır. Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için etik onam alınmıştır. Verilerin analizinde yüzdeler, Mann Whitney U, Tek yönlü ANOVA, Dunnett testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin internet bağımlılığı ve yalnızlık ölçeği puan ortalaması ölçekten alınabilecek en düşük ve yüksek puan ortalamasına göre düşük düzeyde saptanmıştır. Erkek hemşirelerin kadınlara göre; 35 yaş ve altı olanların diğerlerine göre; serviste internet kullananların kullanmayanlara göre; internette 1 saatten fazla zaman geçirenlerin internette 1 saatten daha az zaman geçirenlere göre internet bağımlığı ölçeğinden aldığı puan daha yüksektir. Hemşirelerin yalnızlık puanı ile sosyal ilişkilerde olumsuzluk ve internet bağımlılığı arasında pozitif yönde doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada hemşirelerde yalnızlık ve internet bağımlılığı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır. Daha geniş örneklem üzerinde çalışma yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, Yalnızlık, Hemşire


Determination of the Relationship Between Internet Addiction and the Level of Loneliness Among Nurses

Serap Kaynak1, Songül Duran2, Ayşe Karadaş1
1Balıkesir University, Balıkesir School of Health, Nursing Department, Balıkesir
2Trakya University, Keşan Hakkı Yörük School of Health, Nursing Department, Edirne

INTRODUCTION: This study aimed to compare the sociodemographic factors associated with internet addiction and loneliness level among nurses and determine a correlation between the two.
METHODS: The descriptive and cross-sectional type of this study was conducted with all nurses (361) working in two hospital in Balıkesir, Turkey, between January 15 and December 15, 2015, who had no histories of psychiatric diseases and agreed to participate in this study. A total of 203 nurses participated in this study, and all data were collected using the personal information form, Internet addiction scale and UCLA Loneliness Inventory. Ethics are approved for the application of the research. In the analysis of the data, percentages, Mann Whitney U, One Way ANOVA, Dunnett's test and Spearman correlation analysis were used.
RESULTS: The mean internet addiction and loneliness scores of the nurses were found to below as the lowest and highest score average that can be taken from the scales. Internet addiction scores were found to be higher in males aged 35 years or below, those who used the internet at the service, and those who spent more than 1 h online compared with females aged 36 years or above, those who did not use the internet at the service, and those who spent less than 1 h online, respectively. A positive weak linear correlations was found between the loneliness score and social relation problems and internet addiction of the nurses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a weak positive relationship between loneliness and internet addiction in the nurses in the study. It is recommended to study on a larger sample.

Keywords: Internet addiction, Loneliness, Nurse


Serap Kaynak, Songül Duran, Ayşe Karadaş. Determination of the Relationship Between Internet Addiction and the Level of Loneliness Among Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 27-35

Sorumlu Yazar: Songül Duran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale