ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Ameliyathane Hemşirelerinin Değişime Açıklığa İlişkin Değerlendirmeleri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 19-26 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.019  

Ameliyathane Hemşirelerinin Değişime Açıklığa İlişkin Değerlendirmeleri

Fadime Çınar1, Kerem Toker2
1İstanbul Sabahattin Zaim Ünİversitesi
2İstanbul Beykent Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik mesleği tıp alanında yaşanan gelişmelerle birlikte yeni teknolojilerin geliştiği ve sürekli değişim içerisinde olan bir meslektir. Bunun yanında toplumsal değerler ve etik kurallar ile birlikte, hemşirelik alanında değişim ve değişime açıklık önemli kavramlardır. Bu çalışmada ameliyathane hemşirelerinin değişime açıklık algılarının üç boyutta incelenmesi ve demografik özelliklere göre farkının araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla Nisan - Mayıs 2016 tarihleri Araştırmada İstanbul İli Avrupa Yakasında faaliyet gösteren 6 kamu hastanesindeki ameliyathanelerde görev yapan 173 hemşireye anket uygulandı. Smith ve Hoy tarafından geliştirilen, Demirtaş tarafından Türkçeye uyarlanan Değişime Açıklık Ölçeği kullanıldı. Ölçeğin geçerlilik anaizinde Temel Bileşenler Analizi ve Lawshe Analizi yöntemleri ile hemşirelik alanına uyarlandı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan kadın hemşirelere göre yönetim ve çevre değişime daha açıktı ve bu fark anlamlıydı (p<0,05). Yönetim ve çevrenin değişim algısı 41-50 yaş arasındaki grupta, hemşirelerin değişime açıklığı 31-40 yaş arası grupta daha yüksekti (p<0,05). Mesleki deneyime göre yönetim boyutu 16 yıl ve üzeri deneyime sahip katılımcılarda daha yüksekti (p<0,05). Hemşirelerin değişime açıklığı evli katılımcılarda, çevrenin değişime açıklığı ise bekar katılımcılarda daha yüksekti(p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak, değişim algısı düşük gruplara meslek içi eğitimler verilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, değişim, demografik özellikler, ameliyathane


Evaluatıon Of Surgeon Room Nurses’ On Openness To Change

Fadime Çınar1, Kerem Toker2
1İstanbul Sabahattin Zaim Universty
2İstanbul Beykent Universty

INTRODUCTION: Surgery nursing is a continuously changing occupation with developments in medicine area with new technologies and equipments. In addition, social norms and ethic rules are also changing, and change and openness to change concepts become more important in surgery nursing. In this research, it was aimed to examine openness to change perceiving of surgery nurses with three dimensions, and differences in views based on demographic characteristics.
METHODS: For this purpose, 173 nurses working in the operating rooms of the 6 public hospitals operating in the Istanbul European Region were applied in the research period of April - May 2016. In the research Openness to Change Scale developed by Smith and Hoy and translated and validated to Turkish language by Demirtaş was applied to 173 surgery nurses working in the West Side of Istanbul between April-May 2016. Principal Component Analysis and Lawshe method were used to validate the scale on surgery nurses.
RESULTS: According to female participants, management and environment were more open to change, and these differences were significant (p<0,05). Management and environment openness to change levels were higher in the 41-50 age group participants, and openness to change of nurses were higher in the 31-40 age group (p<0,05). According to experiment, management dimension was higher in the participants having 16 and over year experiment (p<0,05). Openness to nurses dimension was higher in the married participants, and openness to change of environment was higher in the single participants (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to research results, occupational in-trainings may be given to groups having lower openness to change perceiving.

Keywords: Nursing, change, demographic characteristics.


Fadime Çınar, Kerem Toker. Evaluatıon Of Surgeon Room Nurses’ On Openness To Change. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 19-26

Sorumlu Yazar: Fadime Çınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale