ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Disiplini Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Eğitim Alma ve İş Kazasına Maruz Kalma Durumu [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 36-47 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.036  

Sağlık Disiplini Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Eğitim Alma ve İş Kazasına Maruz Kalma Durumu

Cemile Savcı1, Gülser Şerbetçi2, Ümmühan Kılıç3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma, sağlık tesislerinde staj yapmak üzere kabul edilen sağlık disiplini öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkında farkındalık ve bilgi düzeylerini belirlemek, sağlık tesislerinde iş kazalarını önlemeye yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve düzenlemelere yol göstermek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kesitsel tanımlayıcı nitelikte olup 23.11.2016/23.02.2017 tarihleri arasında İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 12 sağlık tesisinde klinik uygulama eğitimine devam eden, 18 yaş ve üzerinde olan gönüllü 452 sağlık disiplini öğrencisi dahil edildi. Veriler literatür rehberliğinde geliştirilen ve toplam 23 sorudan oluşan “Yapılandırılmış Bilgi Formu” kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Öğrencilerin %90,5’inin (n=409) okulda ya da staj yapacakları kurumda klinik uygulama öncesi “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitim aldığı, %13,9’unun (n=63) iş kazasına maruz kaldığı, maruziyetin yaşandığı iş kazalarından %80,9 oranı ile (n=51) en fazla kesici delici alet yaralanmalarının olduğu, iş kazasına maruz kalan öğrencilerden (n=63) %76,1’inin (n=48) Hemşirelik bölümü öğrencisi olduğu belirlendi. Eğitim alan öğrenciler arasında (n= 409) iş kazasına maruz kalma oranı %12,46 (n=51) iken eğitim almayan öğrenciler arasında (n=43) yaralanma oranı %27,90 (n=12) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan öğrencilerin iş kazasına maruz kalma oranının daha düşük olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, eğitim


Status of Health Discipline Students to Receive Training on Occupational Health and Safety and Exposure to Occupational Accident

Cemile Savcı1, Gülser Şerbetçi2, Ümmühan Kılıç3
1Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training And Research Hospital
2General Secretariat Of Public Hospitals Association Of İstanbul Beyoğlu Region
3Health Sciences University Okmeydanı Training And Research Hospital

INTRODUCTION: The study was conducted to determine the level of awareness and knowledge of occupational health and safety for health discipline students who were admitted to practice at health facilities and to plan and direct training activities to prevent occupational accidents at health facilities.
METHODS: The study was descriptive and included 452 health discipline students, aged 18 years and over, who were continuing clinical practice training at 12 health facilities affiliated to the General Secretariat of Istanbul Beyoğlu Region Public Hospitals Association between 23.11.2016 / 23.02.2017. he data were collected using the "Structured Information Form" which was developed under the guidance of literature and composed of 23 questions.
RESULTS: It was found that 90.5% of the students (n = 409) were educated about "Occupational Health and Safety" before the clinical practice in the school or the institution they were going to practice, and who were exposed to work accidents at the rate of 80.9% (n = 51) 76,1% (n = 48) of them were students in Nursing department. Of the trainees (n= 409) 12.46% (n = 51) were exposed to work accidents while 27.90% (n = 12) were injured among untrained students (n = 43).
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it was found that the occupational accident exposure of the students who received Occupational Health and Safety education was less.

Keywords: Occupational health and safety, work accident, education


Cemile Savcı, Gülser Şerbetçi, Ümmühan Kılıç. Status of Health Discipline Students to Receive Training on Occupational Health and Safety and Exposure to Occupational Accident. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(1): 36-47

Sorumlu Yazar: Cemile Savcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale