ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2014
Özetleri Gizle | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial
Ülkü Baykal
Sayfa III

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri
Problem Solving Skills of Health Management Students
Hatice Ulusoy, Nurperihan Tosun, Jebagı Canberk Aydın
doi: 10.5222/SHYD.2014.001  Sayfalar 1 - 8
AMAÇ: Bu çalışma sağlık yönetimi öğrencilerinin problem çözme becerilerini inceleme amacıyla yapılmıştır
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı bu çalışmada veriler kişisel bilgi formu ve Problem Çözme Envanteri ile toplanmıştır. Evren ve örneklemi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünün tüm öğrencileri (N=230) oluşturmuştur. 4-8 Mart 2013 tarihleri arasında toplanan verilerin analizi SPSS 14 programında Ki-kare, t testi, Mann-Whitney U testi, One-Way ANOVA Kruskal-Wallis testleri ile yapılmıştır. Envanterden alınabilecek toplam puan 32-192 arasında değişmekte olup, ölçekten alınan yüksek puanlar düşük düzeyde problem çözme becerisini ifade etmektedir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 195 öğrencinin, problem çözme puan ortalaması X=82,12±18,27’dir. Çalışmada 3. sınıf öğrencilerinin (73,92±16,77) ve liderlik-yöneticilik vasıflarına sahip olduğunu düşünen öğrencilerin (X=79,83±17,21) problem çözme becerileri diğer gruplara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olarak saptanmıştır (p<0,05). Yaş, cinsiyet, anne-baba eğitimi, kardeş sayısı, ekonomik düzey gibi değişkenlerle problem çözme becerileri arasında anlamlı fark saptanmamıştır.
SONUÇ: Çalışmada tüm öğrencilerinin problem çözme becerileri orta bulunurken 3. ve 4. sınıfların problem çözme becerileri diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuş olup, üniversite eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerilerini artırdığı sonucuna varılmıştır.
OBJECTIVE: The aim of this study determined to the problem solving skills of health management students'
METHODS: In this descriptive study The Problem Solving Inventory, was used for data collection. Sample was consisted of all the students at the Department of Health Management (N=230). Data were collected between March,4-8, 2013. In the analysis Chi square, Mann-Whitney U, One-Way ANOVA Kruskal-Wallis were used.
RESULTS: 195 students participated in to the study. Average scores of Problem Solving Inventory among the students were X=82,12±18,27. It was found that 3rd grade students’ (73,92±16,77) and those who thought that they have leadership skills (X=79,83±17,21) have had high level problem solving skills(p<0,05). There were no significant differences between problem solving skills and some variables such as age, gender, parent’ education level, economical status.
CONCLUSION: Average problem solving skills of the students were medium but 3rd and 4th grade students’ were higher than the other groups. It is concluded that university education has significant contribution to problem solving skills of the students.

5.
Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma
A Study for Evaluation of Patient Safety Culture in Nursing Services
Anita Karaca, Hediye Arslan
doi: 10.5222/SHYD.2014.009  Sayfalar 9 - 18
AMAÇ: Bu araştırma, iki özel hastanenin hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği kültürünü değerlendirerek etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla karşılaştırmalı ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Araştırma verilerinin toplanmasında hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacı ile oluşturulan “Anket Formu” ile Türkmen ve ark. tarafından geliştirilen “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma iki özel hastanede çalışan 151 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Student t testi, Mann Whitney U, Kruskall Wallis ve Ki-Kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin, hasta güvenliğine ilişkin bulguları değerlendirildiğinde, % 76,2’sinin hasta güvenliği konusunda eğitim aldıkları belirlenmiştir. Ölçekten alınan en yüksek puan ortalaması “eğitim” alt boyutunda 3,04±0,609 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin ölçek ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları karşılaştırıldığında, ölçek toplamında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) fark olduğu saptanmıştır. Ölçek ve alt boyutlarından alınan puan ortalamaları hasta güvenliği eğitimi alma durumlarına göre karşılaştırıldığında ise “çalışan davranışı” ile “eğitim” alt boyutlarında istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı (p<0,001) fark bulunmuştur.
SONUÇ: A Hastanesinin hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliği kültürünün B Hastanesine göre daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durumun hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik almış oldukları eğitim ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
OBJECTIVE: This survey was a comparative and descriptive study performed to evaluate patient safety culture in nursing services and to determine the affecting factors of two private hospital settings.
METHODS: To collect survey data, a “Questionnaire” developed to identify nurse characteristics and the “Patient Safety Culture Scale” developed by Turkmen et. al. to evaluate patient safety culture were used. The survey included 151 nurses working in two private hospitals. Frequency, percentage, arithmetic mean, Student t-test, Mann Whitney U, Kruskall Wallis and Chi-Square test were used to evaluate data.
RESULTS: As to evaluation of findings for patient safety, 76.2% of the nurses received training on patient safety. The highest score average for scale was 3.04±0.609 in “Training”. In comparison of score averages of the nurses for scale and sub-dimensions, there were statistically significant (p<0.05) differences in the overall scores in the groups. There were highly statistically significant (p<0.001) differences in the “staff behavior” and “training” when compared the score averages from the scale and its sub-dimensions for receiving patient safety training.
CONCLUSION: The patient safety culture in nursing services was better conducted in the hospital A than it was in the Hospital B. This is considered to be associated with the training on patient safety delivered to the nurses.

6.
Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesine İlişkin Görüşleri
Opinions of Health Employees About the Health Transformation Project
Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.5222/SHYD.2014.019  Sayfalar 19 - 24
AMAÇ: Bu çalışma, İstanbul’da kamu hastanelerinde çalışmakta olan sağlık çalışanlarının sağlıkta dönüşüm projesine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir
YÖNTEMLER: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı özelliktedir. Araştırmada gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında İstanbul’da 2006 yılında kamu hastanelerinde çalışmakta olan farklı mesleklere üye 745 sağlık çalışanına ulaşılmış, toplam 413 kişiden veri toplanmıştır.
Çalışmanın verileri, kişilerin yaş, cinsiyet, meslek ve kurum bilgilerini sorgulayan soruların olduğu birinci bölümden, sağlıkta dönüşüm projesine ilişkin bazı ifadelerin yer aldığı ve «evet, hayır» şeklinde seçeneklerin verildiği ikinci bölümden ve son olarak sağlıkta dönüşüm projesine ilişkin üçlü (katılıyorum, karasızım, katılmıyorum) Likert ifadelerin yer aldığı üçüncü bölümden oluşan bir anket formu ile toplanmıştır.

BULGULAR: Sağlık çalışanlarının en yüksek oranda sağlıkta dönüşüm projesi ile "hastaneler işletmelere dönüştürülmektedir" (%67,1, n: 277) ve "hastalar müşteri olarak görülmektedir" (%66,8, n: 276) ifadelerini onayladıkları saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların “sağlıkta dönüşüm projesi sonucunda sağlık alanının ticarileştirildiği” (%87,4, n: 361) görüşüne katıldıkları belirlenmiştir.
SONUÇ: Bu çalışmanın bulgularına göre sağlık çalışanlarının sağlıkta dönüşüm projesini sağlık alanını ticarileştiren bir süreç olarak gördükleri söylenebilir.
OBJECTIVE: This study was conducted to determine the opinions of health employees who work in public hospitals in İstanbul, about the health transformation project.
METHODS: This study was cross sectional and descriptive. Haphazard sample method was used in the study. In content of the study, 745 health employees who were working in public hospitals in Istanbul were reached and data were collected from 413 of them.
Data were collected by a survey form that contents first section which has questions that aimed to define age, gender, occupation and institution of the participants; second section that has some statements about the health transformation and requires choices as “yes, no” and the third section that has three Likert type (agree, neither agree nor disagree, disagree) statements.

RESULTS: It was found that health employees mostly confirmed the statements which are “hospitals are transformed to operations” (%67,1, n: 277) and “patients were seen as costumers” (%66,8, n: 276) statements. Also it was determined that health employees agreed with the statement that is “at the end of the health transformation process, health services were commercialized” (%87,4, n: 361).
CONCLUSION: According to the findings of this study, it may be said that health employees see health transformation project as a process that makes health area more commercial.

7.
Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Kişisel ve Mesleki Özellikleri ile Performans Düzeylerini Etkileyen Etmenler
Factors Related with Levels of Performance and Occupational-Personal Characteristics of Nurse Graduates
Ülkü Tatar Baykal, Serap Yazıcı Altuntaş
doi: 10.5222/SHYD.2014.025  Sayfalar 25 - 36
AMAÇ: Eğitim kurumlarının önemli bir kalite göstergesi, mezunlarının iş yaşamında gösterdikleri performans (başarı) düzeyi olmaktadır.
Çalışma, mezun özelliklerini ve performans düzeyi ile bunu etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel araştırma tasarımda gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Araştırma, bir hemşirelik yüksekokulu mezunu olan hemşirelere ulaşılabilmek üzere o ildeki 36 hastanede gerçekleştirilmiştir. Örneklemi oluşturan hastanelerde görevli ve araştırmaya katılmayı kabul eden 380 mezuna ulaşılmış, ancak veri toplama aracını eksiksiz doldurulan 314 mezunun verisi üzerinden değerlendirme yapılmıştır.
Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 95 maddeden oluşan performans değerlendirme formu ile mezunların ve yöneticilerinin kişisel ve mesleki durum değişkenlerini belirlemeye yönelik soru formu kullanılmıştır. Performans değerlendirme formunun toplam Cronbach alfa değeri yönetici değerlendirme formu için.98, mezunların kendi kendini değerlendirme formu için.96 olarak bulunmuştur.
Araştırma, ilgili kurumlardan resmi izinler ve üniversite hastanesinden etik kurul onayı alındıktan sonra mezunlarla doğrudan görüşülerek soru formlarının dağıtılması ve toplanması şeklinde yürütülmüştür. Elde edilen tüm veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak, istatistik uzmanı tarafından; %, t testi, ki kare yöntemleriyle analiz edilmiştir.

BULGULAR: Mezunların çoğunlukla üniversite hastanelerinde çalıştığı, yatak başında çalışanların daha genç ve mesleki deneyimlerinin daha az olduğu, kendilerini diğer lisans mezunlarından farklı hissettikleri ve özellikle kuramsal bilgi ve mesleki beklentiler açısından farklı olduklarını düşündükleri, birbirleriyle dayanışmalarının iyi olmadığı belirlenmiştir. Performans değerlendirme sonuçları incelendiğinde; genel toplam ve alt boyutlarda mezun değerlendirmelerinin daha yüksek, yönetici değerlendirmelerinin ise daha düşük olduğu ve istatistiksel karşılaştırmada da anlamlı farklılıkların olduğu saptanmıştır (p< 0.05). Mezun değerlendirmelerini etkileyen kişisel ve mesleki durum değişkenlerini belirlemek üzere yapılan karşılaştırmalarda ise; çalışılan kurum, yaş grupları, eğitim durumu ve mesleki deneyim bağımsız değişkeniyle mezun ve yönetici değerlendirmelerinin toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ: Araştırma sonucunda, mezunların kendilerini özellikle kuramsal bilgi açısından diğer okul mezunlarından farklı gördükleri ve kendi performanslarını yöneticilerinden daha yüksek değerlendirdikleri, kişisel ve mesleki özelliklerinin değerlemeleri etkilediği belirlenmiştir.
OBJECTIVE: A significant indicator of the quality of educational institutions is the level of performance that the graduates demonstrate in professional life. The study was performed as descriptive and cross sectional, with the aim of determining graduates’ characteristics and performance levels and the factors which affect them.
METHODS: The study was performed in 36 hospitals in a city with the aim of reaching the graduates of a nursing school. 380 nurses who worked in hospitals in sample group and accepted to participate to study, were reached but analyses were calculated according to 314 of questionnaires which were filled correctly.
As a data collecting tool, a performance assessment form that has 95 items and a survey that aims to determine the occupational-personal variables of graduates and their managers those were developed by the researchers were used. Cronbach’s alpha coefficient of the performance assessment form was 0.98 for managers’ assessment form and it was 0.96 for graduates’ self-assessment forms.
Research was prosecuted after getting official permissions from relevant institutions and approvals from ethical boards of the university hospitals by distributing and collecting questionnaires. All collected data were transferred to computer and were analyzed by statisticians by using t-test and chi-square analyses.

RESULTS: It was defined that majority of the graduates worked in university hospitals; they were bedsides nurses and were younger with less professional experience. It was found that they distinguished themselves from other graduates with BA degree particularly concerning theoretical knowledge and professional expectations and solidarity among them was poor.
CONCLUSION: According to performance assessment results, graduates had higher scores at total scale and sub-scales and there were statistically significant differences between groups (p<0.05).

DERLEME
8.
Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar
The Problems Caused To the Health and Nursing Services By The Asylum Seeker
Ayşe Çiçek Korkmaz
doi: 10.5222/SHYD.2014.037  Sayfalar 37 - 42
Suriye’deki şiddetin artmasıyla, Suriye vatandaşlarının ülkesini terk ederek komşu ülkelere sığınmaya başladığı günden başlayarak Türkiye’ye doğru sığınmacı akını yaşanmaktadır. Ülkemizin özellikle güney sınırında giderek artan sığınmacılar, sosyo-ekonomik sorunların yanı sıra sağlık sisteminde de sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Ülkemizdeki sığınmacıların sağlık ve hemşirelik hizmetleri alanında getirdiği sorunlara ilişkin araştırmalar bulunmamaktadır. Bu yazının amacı, Türkiye’de yaşanan sığınmacı sorununun sağlık ve hemşirelik hizmetlerine olan etkilerinin ele alınmasıdır.
Starting from the day when violence increased in Syria and the Syrian citizens started to take refuge in neighboring countries, there has been an asylum seeker rush towards Turkey. The asylum seeker, who are especially increasing in the southern border of our country, cause problems in the health system besides the socio-economic problems. There haven’t been any researches on the problems brought by the asylum seeker in our country to the health and nursing services. The aim of this paper is to deal with the effects of the asylum seeker problem in Turkey on health and nursing services.

9.
Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanımı Olan Hemşireler ve Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin Yaklaşımı: Bir Literatür İncelemesi
Nurses with Addictive Substance Abuse and Nursing Management Approach: A Literature Review
Ebru Özen Bekar
doi: 10.5222/SHYD.2014.043  Sayfalar 43 - 47
Sağlık kurumlarında bağımlılığa yol açan ilaçların bulunması ve ilaçlara kolay ulaşabilmesi hemşireler arasında madde kullanımı için risk oluşturmaktadır. Sağlık kurumlarında çok konuşulmayan genellikle göz ardı edilen bu konu bakım alan kişilerin sağlığı, toplumun güveni ve hemşireliğin imajı üzerine olumsuz etkilerinden dolayı hemşirelik için oldukça önemlidir. Madde kullanımı olan çalışanı erken tanımlamak, tedavi için yönlendirmek, tedavi sonrası çalışanın uyumunu sağlamak, kurumun bu konuyla ilgili politikalarını belirlemek hemşirelik yöneticilerinin sorumluluklarıdır. Bu derlemede, hemşirelerde madde kullanımının riskleri, bu çalışanlara yönelik yönetim müdahalesi, müdahale sonrası işe dönüşte destek sağlanması literatür doğrultusunda tartışılmıştır.
The presence of drugs that cause addiction in health institutions and easy access to these drugs create a risk factor among nurses for utilization of substance. These issues which are often ignored and not much talked about in health institutions, are pretty important for nursing because of health of the patients, the trust of society and the negative impact on the image of nursing. To early identify employees who use substances, to direct for treatment, to supply the adaptation of employees after the treatment, to determine the policies of institution about this topic are the responsibility of the nursing administrator. In this review, the risks about utilization of substances among nurses, management intervention againts to these employees, providing support to return to work for employees were discussed based on the literature. 

LookUs & Online Makale