ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Kişisel ve Mesleki Özellikleri ile Performans Düzeylerini Etkileyen Etmenler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(1): 25-36 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.025  

Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Kişisel ve Mesleki Özellikleri ile Performans Düzeylerini Etkileyen Etmenler

Ülkü Tatar Baykal1, Serap Yazıcı Altuntaş2
1İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

AMAÇ: Eğitim kurumlarının önemli bir kalite göstergesi, mezunlarının iş yaşamında gösterdikleri performans (başarı) düzeyi olmaktadır.
Çalışma, mezun özelliklerini ve performans düzeyi ile bunu etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel araştırma tasarımda gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Araştırma, bir hemşirelik yüksekokulu mezunu olan hemşirelere ulaşılabilmek üzere o ildeki 36 hastanede gerçekleştirilmiştir. Örneklemi oluşturan hastanelerde görevli ve araştırmaya katılmayı kabul eden 380 mezuna ulaşılmış, ancak veri toplama aracını eksiksiz doldurulan 314 mezunun verisi üzerinden değerlendirme yapılmıştır.
Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 95 maddeden oluşan performans değerlendirme formu ile mezunların ve yöneticilerinin kişisel ve mesleki durum değişkenlerini belirlemeye yönelik soru formu kullanılmıştır. Performans değerlendirme formunun toplam Cronbach alfa değeri yönetici değerlendirme formu için.98, mezunların kendi kendini değerlendirme formu için.96 olarak bulunmuştur.
Araştırma, ilgili kurumlardan resmi izinler ve üniversite hastanesinden etik kurul onayı alındıktan sonra mezunlarla doğrudan görüşülerek soru formlarının dağıtılması ve toplanması şeklinde yürütülmüştür. Elde edilen tüm veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak, istatistik uzmanı tarafından; %, t testi, ki kare yöntemleriyle analiz edilmiştir.

BULGULAR: Mezunların çoğunlukla üniversite hastanelerinde çalıştığı, yatak başında çalışanların daha genç ve mesleki deneyimlerinin daha az olduğu, kendilerini diğer lisans mezunlarından farklı hissettikleri ve özellikle kuramsal bilgi ve mesleki beklentiler açısından farklı olduklarını düşündükleri, birbirleriyle dayanışmalarının iyi olmadığı belirlenmiştir. Performans değerlendirme sonuçları incelendiğinde; genel toplam ve alt boyutlarda mezun değerlendirmelerinin daha yüksek, yönetici değerlendirmelerinin ise daha düşük olduğu ve istatistiksel karşılaştırmada da anlamlı farklılıkların olduğu saptanmıştır (p< 0.05). Mezun değerlendirmelerini etkileyen kişisel ve mesleki durum değişkenlerini belirlemek üzere yapılan karşılaştırmalarda ise; çalışılan kurum, yaş grupları, eğitim durumu ve mesleki deneyim bağımsız değişkeniyle mezun ve yönetici değerlendirmelerinin toplam ve alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ: Araştırma sonucunda, mezunların kendilerini özellikle kuramsal bilgi açısından diğer okul mezunlarından farklı gördükleri ve kendi performanslarını yöneticilerinden daha yüksek değerlendirdikleri, kişisel ve mesleki özelliklerinin değerlemeleri etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, kalite, hemşirelik yönetimi, mezun performansı, performans değerlendirme.


Factors Related with Levels of Performance and Occupational-Personal Characteristics of Nurse Graduates

Ülkü Tatar Baykal1, Serap Yazıcı Altuntaş2
1Istanbul University, Florence Nightingale Nursing Faculty, Department Of Nursing Management
2Ataturk University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing Management

OBJECTIVE: A significant indicator of the quality of educational institutions is the level of performance that the graduates demonstrate in professional life. The study was performed as descriptive and cross sectional, with the aim of determining graduates’ characteristics and performance levels and the factors which affect them.
METHODS: The study was performed in 36 hospitals in a city with the aim of reaching the graduates of a nursing school. 380 nurses who worked in hospitals in sample group and accepted to participate to study, were reached but analyses were calculated according to 314 of questionnaires which were filled correctly.
As a data collecting tool, a performance assessment form that has 95 items and a survey that aims to determine the occupational-personal variables of graduates and their managers those were developed by the researchers were used. Cronbach’s alpha coefficient of the performance assessment form was 0.98 for managers’ assessment form and it was 0.96 for graduates’ self-assessment forms.
Research was prosecuted after getting official permissions from relevant institutions and approvals from ethical boards of the university hospitals by distributing and collecting questionnaires. All collected data were transferred to computer and were analyzed by statisticians by using t-test and chi-square analyses.

RESULTS: It was defined that majority of the graduates worked in university hospitals; they were bedsides nurses and were younger with less professional experience. It was found that they distinguished themselves from other graduates with BA degree particularly concerning theoretical knowledge and professional expectations and solidarity among them was poor.
CONCLUSION: According to performance assessment results, graduates had higher scores at total scale and sub-scales and there were statistically significant differences between groups (p<0.05).

Keywords: Nursing education, quality, nursing management, graduate performance, performance assessment.


Ülkü Tatar Baykal, Serap Yazıcı Altuntaş. Factors Related with Levels of Performance and Occupational-Personal Characteristics of Nurse Graduates. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(1): 25-36

Sorumlu Yazar: Ülkü Tatar Baykal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale