ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesine İlişkin Görüşleri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(1): 19-24 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.019  

Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Projesine İlişkin Görüşleri

Arzu Kader Harmancı Seren
İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

AMAÇ: Bu çalışma, İstanbul’da kamu hastanelerinde çalışmakta olan sağlık çalışanlarının sağlıkta dönüşüm projesine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir
YÖNTEMLER: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı özelliktedir. Araştırmada gelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında İstanbul’da 2006 yılında kamu hastanelerinde çalışmakta olan farklı mesleklere üye 745 sağlık çalışanına ulaşılmış, toplam 413 kişiden veri toplanmıştır.
Çalışmanın verileri, kişilerin yaş, cinsiyet, meslek ve kurum bilgilerini sorgulayan soruların olduğu birinci bölümden, sağlıkta dönüşüm projesine ilişkin bazı ifadelerin yer aldığı ve «evet, hayır» şeklinde seçeneklerin verildiği ikinci bölümden ve son olarak sağlıkta dönüşüm projesine ilişkin üçlü (katılıyorum, karasızım, katılmıyorum) Likert ifadelerin yer aldığı üçüncü bölümden oluşan bir anket formu ile toplanmıştır.

BULGULAR: Sağlık çalışanlarının en yüksek oranda sağlıkta dönüşüm projesi ile "hastaneler işletmelere dönüştürülmektedir" (%67,1, n: 277) ve "hastalar müşteri olarak görülmektedir" (%66,8, n: 276) ifadelerini onayladıkları saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların “sağlıkta dönüşüm projesi sonucunda sağlık alanının ticarileştirildiği” (%87,4, n: 361) görüşüne katıldıkları belirlenmiştir.
SONUÇ: Bu çalışmanın bulgularına göre sağlık çalışanlarının sağlıkta dönüşüm projesini sağlık alanını ticarileştiren bir süreç olarak gördükleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, sağlıkta dönüşüm, sağlık politikaları, sağlık reformu


Opinions of Health Employees About the Health Transformation Project

Arzu Kader Harmancı Seren
I.U. Florence Nightingale Faculty of Nursing

OBJECTIVE: This study was conducted to determine the opinions of health employees who work in public hospitals in İstanbul, about the health transformation project.
METHODS: This study was cross sectional and descriptive. Haphazard sample method was used in the study. In content of the study, 745 health employees who were working in public hospitals in Istanbul were reached and data were collected from 413 of them.
Data were collected by a survey form that contents first section which has questions that aimed to define age, gender, occupation and institution of the participants; second section that has some statements about the health transformation and requires choices as “yes, no” and the third section that has three Likert type (agree, neither agree nor disagree, disagree) statements.

RESULTS: It was found that health employees mostly confirmed the statements which are “hospitals are transformed to operations” (%67,1, n: 277) and “patients were seen as costumers” (%66,8, n: 276) statements. Also it was determined that health employees agreed with the statement that is “at the end of the health transformation process, health services were commercialized” (%87,4, n: 361).
CONCLUSION: According to the findings of this study, it may be said that health employees see health transformation project as a process that makes health area more commercial.

Keywords: Health employee, health transformation, health policy, health reform


Arzu Kader Harmancı Seren. Opinions of Health Employees About the Health Transformation Project. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(1): 19-24

Sorumlu Yazar: Arzu Kader Harmancı Seren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale