ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(1): 1-8 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.001  

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri

Hatice Ulusoy, Nurperihan Tosun, Jebagı Canberk Aydın
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sivas

AMAÇ: Bu çalışma sağlık yönetimi öğrencilerinin problem çözme becerilerini inceleme amacıyla yapılmıştır
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı bu çalışmada veriler kişisel bilgi formu ve Problem Çözme Envanteri ile toplanmıştır. Evren ve örneklemi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünün tüm öğrencileri (N=230) oluşturmuştur. 4-8 Mart 2013 tarihleri arasında toplanan verilerin analizi SPSS 14 programında Ki-kare, t testi, Mann-Whitney U testi, One-Way ANOVA Kruskal-Wallis testleri ile yapılmıştır. Envanterden alınabilecek toplam puan 32-192 arasında değişmekte olup, ölçekten alınan yüksek puanlar düşük düzeyde problem çözme becerisini ifade etmektedir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 195 öğrencinin, problem çözme puan ortalaması X=82,12±18,27’dir. Çalışmada 3. sınıf öğrencilerinin (73,92±16,77) ve liderlik-yöneticilik vasıflarına sahip olduğunu düşünen öğrencilerin (X=79,83±17,21) problem çözme becerileri diğer gruplara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olarak saptanmıştır (p<0,05). Yaş, cinsiyet, anne-baba eğitimi, kardeş sayısı, ekonomik düzey gibi değişkenlerle problem çözme becerileri arasında anlamlı fark saptanmamıştır.
SONUÇ: Çalışmada tüm öğrencilerinin problem çözme becerileri orta bulunurken 3. ve 4. sınıfların problem çözme becerileri diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuş olup, üniversite eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerilerini artırdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: problem çözme, sağlık yönetimi öğrencileri


Problem Solving Skills of Health Management Students

Hatice Ulusoy, Nurperihan Tosun, Jebagı Canberk Aydın
Department of Health Management, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study determined to the problem solving skills of health management students'
METHODS: In this descriptive study The Problem Solving Inventory, was used for data collection. Sample was consisted of all the students at the Department of Health Management (N=230). Data were collected between March,4-8, 2013. In the analysis Chi square, Mann-Whitney U, One-Way ANOVA Kruskal-Wallis were used.
RESULTS: 195 students participated in to the study. Average scores of Problem Solving Inventory among the students were X=82,12±18,27. It was found that 3rd grade students’ (73,92±16,77) and those who thought that they have leadership skills (X=79,83±17,21) have had high level problem solving skills(p<0,05). There were no significant differences between problem solving skills and some variables such as age, gender, parent’ education level, economical status.
CONCLUSION: Average problem solving skills of the students were medium but 3rd and 4th grade students’ were higher than the other groups. It is concluded that university education has significant contribution to problem solving skills of the students.

Keywords: problem solving, health management students


Hatice Ulusoy, Nurperihan Tosun, Jebagı Canberk Aydın. Problem Solving Skills of Health Management Students. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(1): 1-8

Sorumlu Yazar: Nurperihan Tosun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale