ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(1): 9-18 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.009  

Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Anita Karaca1, Hediye Arslan2
1Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi / İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanaesi Hemşirelik Yüksekokulu / İstanbul

AMAÇ: Bu araştırma, iki özel hastanenin hemşirelik hizmetlerindeki hasta güvenliği kültürünü değerlendirerek etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla karşılaştırmalı ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Araştırma verilerinin toplanmasında hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek amacı ile oluşturulan “Anket Formu” ile Türkmen ve ark. tarafından geliştirilen “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma iki özel hastanede çalışan 151 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Student t testi, Mann Whitney U, Kruskall Wallis ve Ki-Kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin, hasta güvenliğine ilişkin bulguları değerlendirildiğinde, % 76,2’sinin hasta güvenliği konusunda eğitim aldıkları belirlenmiştir. Ölçekten alınan en yüksek puan ortalaması “eğitim” alt boyutunda 3,04±0,609 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin ölçek ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları karşılaştırıldığında, ölçek toplamında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) fark olduğu saptanmıştır. Ölçek ve alt boyutlarından alınan puan ortalamaları hasta güvenliği eğitimi alma durumlarına göre karşılaştırıldığında ise “çalışan davranışı” ile “eğitim” alt boyutlarında istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı (p<0,001) fark bulunmuştur.
SONUÇ: A Hastanesinin hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliği kültürünün B Hastanesine göre daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durumun hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik almış oldukları eğitim ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, hemşirelik hizmetleri.


A Study for Evaluation of Patient Safety Culture in Nursing Services

Anita Karaca1, Hediye Arslan2
1Yedikule Surp Pırgiç Armenian Hospital / Istanbul
2Istanbul Bilim University Florence Nightingale Hospital School of Nursing / Istanbul

OBJECTIVE: This survey was a comparative and descriptive study performed to evaluate patient safety culture in nursing services and to determine the affecting factors of two private hospital settings.
METHODS: To collect survey data, a “Questionnaire” developed to identify nurse characteristics and the “Patient Safety Culture Scale” developed by Turkmen et. al. to evaluate patient safety culture were used. The survey included 151 nurses working in two private hospitals. Frequency, percentage, arithmetic mean, Student t-test, Mann Whitney U, Kruskall Wallis and Chi-Square test were used to evaluate data.
RESULTS: As to evaluation of findings for patient safety, 76.2% of the nurses received training on patient safety. The highest score average for scale was 3.04±0.609 in “Training”. In comparison of score averages of the nurses for scale and sub-dimensions, there were statistically significant (p<0.05) differences in the overall scores in the groups. There were highly statistically significant (p<0.001) differences in the “staff behavior” and “training” when compared the score averages from the scale and its sub-dimensions for receiving patient safety training.
CONCLUSION: The patient safety culture in nursing services was better conducted in the hospital A than it was in the Hospital B. This is considered to be associated with the training on patient safety delivered to the nurses.

Keywords: Patient safety, patient safety culture, nursing services.


Anita Karaca, Hediye Arslan. A Study for Evaluation of Patient Safety Culture in Nursing Services. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(1): 9-18

Sorumlu Yazar: Anita Karaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale