ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Journal of Health and Nursing Management: 11 (1)
Cilt: 11  Sayı: 1 - 2024
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - III

3.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IV - V

4.
Editörden
Editorial

Sayfa VI

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İş-Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Relationship Between Nurses' Healthy Lifestyle Behaviors and Quality of Working Life
Anita Karaca
doi: 10.54304/SHYD.2024.21703  Sayfalar 1 - 10

6.
Hemşirelerde İşten Ayrılma Niyeti ile Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Turnover Intention and Compulsory Citizenship Behaviour of Nurses
Deniz Selçuk, Arzu Kader Harmancı Seren
doi: 10.54304/SHYD.2024.82956  Sayfalar 11 - 21

7.
Acil Serviste Hasta Güvenliği Nasıl Sağlanır? Acil Servis Hemşirelerinin Deneyimlerine İlişkin Niteliksel Bir Çalışma
How to Provide Patient Safety in the Emergency Department? A Qualitative Study Emergency Nurses’ Experiences
Selin Keskin Kızıltepe, Aslı Kurtgöz
doi: 10.54304/SHYD.2024.99705  Sayfalar 22 - 29

8.
Sağlık Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Diğer Fakülte Öğrencileri ile Karşılaştırılması
Determining The Health Literacy Levels of Students in The Faculty of Health Sciences and Comparing them with Students from Other Faculties
Metin Ateş, Salim Yılmaz, Koray Kopuz, Derya Karabay, Suat Peker
doi: 10.54304/SHYD.2024.90377  Sayfalar 30 - 38

9.
Türkiye’de Hemşirelerin Tescilli Buluşlarının İncelenmesi
Examining Registered Inventions of Nurses in Türkiye
Özüm Erkin, Vildan Kocatepe, Tuğçe Duman
doi: 10.54304/SHYD.2024.77785  Sayfalar 39 - 65

10.
Hemşirelerin Bakım Verme Rollerine İlişkin Tutumları ve “Robot Hemşirelerin” Kullanımına İlişkin Görüşleri: COVID-19 Salgını Sırasında Kesitsel Bir Çalışma
Nurses’ Attitudes Toward Caregiving Roles and Views on the Use of “Robot Nurses”: A Cross Sectional Study During the COVID-19 Pandemic
Neşe Altınok Ersoy, Adem Ersoy, Kürşat Murat Özcan
doi: 10.54304/SHYD.2024.73626  Sayfalar 66 - 73

11.
COVID-19 Küresel Salgınında Cerrahi Kliniklerde Hemşire İş Yükünün Hemşirelik Aktivite Aracı ile Değerlendirilmesi
Assessment of Nursing Workload Using Nursing Activities Score in Surgical Clinics During the COVID-19 Pandemic
Hümeyra Zengin, Derya Özcan
doi: 10.54304/SHYD.2024.32656  Sayfalar 74 - 81

12.
Sağlık Çalışanlarının Şiddete Karşı Güvenlik ve Güven Algılarının İncelenmesi
Investigation of The Perceptions of Safety and Confidence Against Violence of Healthcare Professionals
Burak Yural, Deniz Acuner, Güneş Çevik Akkuş
doi: 10.54304/SHYD.2024.02438  Sayfalar 82 - 90

13.
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Algılanan Örgütsel Desteğin İş Stresine Etkisinde Kişi Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü
The Mediating Role of Person Organization Fit in the Effect of Perceived Organizational Support in Nurses Working at a University Hospital on Work Stress
Merve Özlü, Aysun Türe
doi: 10.54304/SHYD.2024.20438  Sayfalar 91 - 100

14.
Geleceğin Hemşirelerinde Koronavirüs Kaygısı ve Algılanan Gerilim
In Future Nurses, Coronavirus Anxiety and Perceived Stress
Emel Öztürk Turgut, Ayşe Kuran
doi: 10.54304/SHYD.2024.47135  Sayfalar 101 - 107

15.
Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Individual Innovation Levels and Lifelong Learning Tendencies of Nurses From Different Generations
Özge Bahar Sertkaya, Gönül Bodur
doi: 10.54304/SHYD.2024.34634  Sayfalar 108 - 118

16.
Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hata Deneyimlerinin İncelenmesi: Nitel Çalışma
Examination of Medical Error Experiences of Nurses Working in Surgical Clinics: A Qualitative Research
Hilal Çakmak Havutcu, Ayşegül Savci, Saadet Çömez
doi: 10.54304/SHYD.2024.09821  Sayfalar 119 - 129

17.
Hemşirelerin Yenilikçilik Davranışları İle Örgütsel Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Relationship Between Nurses' Innovative Behaviors and Organizational Creativity Levels
Aliye Güllübal, Tülay Sağkal Midilli
doi: 10.54304/SHYD.2024.50251  Sayfalar 130 - 140

18.
COVID-19 Kadercilik Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
The Reliability and Validity of the COVID-19 Fatalism Scale in Turkish Language
Cantürk Çapık, Hatice Durmaz, Muhammet Ali Aydın
doi: 10.54304/SHYD.2024.43925  Sayfalar 141 - 151

19.
Onkoloji-Hematoloji Kliniklerinde Çalışan Sorumlu Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu: Bir Nitel Çalışma
Investigation of Compassion Fatigue Experiences of Nurse Managers Working in Oncology-Hematology Clinics: A Qualitative Study
Tuğba Pehlivan Sarıbudak, Begüm Yalçın
doi: 10.54304/SHYD.2024.21033  Sayfalar 152 - 162

20.
Depreme Maruz Kalan Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Güdülenme ve Mesleki Tutumları: Vaka-Kontrol Çalışması
Academic Motivation and Professional Attitudes of Nursing Students Exposed to the Earthquake: A Case-Control Study
Burcu Genç Köse, Ayşe Gümüşler Başaran, Bahar Kefeli Çol
doi: 10.54304/SHYD.2024.01069  Sayfalar 163 - 170

21.
Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğunun Empatik Öfke Düzeylerine Etkisi
The Effect of Compassion Fatigue on Empathic Anger Levels in Nurses
Cansu Ağralı, Esra Ünal, Gürkan Kapıkıran, Yasin Çetin
doi: 10.54304/SHYD.2024.01488  Sayfalar 171 - 179

22.
Bir Üniversitedeki Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Göçüne Yönelik Tutumlarının ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Determination of Nursing Students' Attitudes Towards Brain Drain at a University and the Affecting Factors
Dercan Gençbaş, Leyla Yaman Üzümcü, Dilan Yavuz, Sahra Müyesser Üstün, Ruveyda Ferhan Türkoğlu, Elshan Bagherıyar, İbrahim Emir Yetkin
doi: 10.54304/SHYD.2024.08941  Sayfalar 180 - 187

23.
Acil ve Yoğun Bakım Birimlerinde Görevli Hemşirelerin Çalışma Ortamlarının Hasta Güvenliği Tutumuna Etkisi
Impact of Emergency Department and Intensive Care Nurses' Working Environments on Patient Safety Attitude
Aygül Kıssal, Emre Dokgöz
doi: 10.54304/SHYD.2024.44365  Sayfalar 188 - 197

24.
Yönetici Hemşirelerin COVID-19 Küresel Salgını Sürecinde Kriz Yönetimi Becerileri ve İlişkili Etmenler
Crisis Management Skills of Management Nurses and Related Factors During the COVID-19 Pandemic
Selin Songül Bıyıkoğlu, Nükhet Ballıel
doi: 10.54304/SHYD.2024.75688  Sayfalar 198 - 205 

LookUs & Online Makale