ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Periferik Venöz Katetere Bağlı Komplikasyonların Önlenmesine Yönelik Kanıt Temelli Uygulamaları Kullanma Durumlarının Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 94-103 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.97820  

Hemşirelerin Periferik Venöz Katetere Bağlı Komplikasyonların Önlenmesine Yönelik Kanıt Temelli Uygulamaları Kullanma Durumlarının Belirlenmesi

Dilek Cukurlu1, Selma Atay2
1Çanakkale Devlet Hastanesi
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelerin periferik venöz katetere (PVK) bağlı yan etkilerin/komplikasyonların
önlenmesine ilişkin kanıta dayalı uygulamaları kullanma durumlarının incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, Türkiye’nin batısında bir devlet hastanesinin dahili, cerrahi
ve yoğun bakım birimlerinde Mart-Haziran 2016 tarih aralığında yapılmıştır. Araştırmanın
örneklemini araştırmaya katılmaya gönüllü 230 hemşire oluşturmuştur. Veriler, literatür doğrultusunda
oluşturulmuş form kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %75,7’si birimlerinde PVK bölgesinin bir değerlendirme
formuna göre izlenmediğini belirtmiştir. PVK uygulamasına ilişkin sorulara verilen
yanıtlarda ise hemşirelerin %55,2’si PVK uygulamalarında poliüretan malzemeden yapılmış
kateter kullanılmasının komplikasyon riskini düşürdüğünü, %87’si yetişkinlerde üst extremite
venlerinin kullanılması gerektiğini, %41,7’si PVK uygulaması öncesinde ellerin su ve sabunla
yıkanmasının yeterli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca hemşirelerin, %64,3’ü PVK işlemi süresince
daima aseptik teknik kullanılması gerektiğini, %44,3’ü katater giriş bölgesinin temizliği/asepsisinin
sağlanmasında %70 alkol kullanılmasını, %50’si PVK bölgesinde pansuman değişiminin
kirlilik ve gevşeklik vb. gözlendiğinde yapılmasını, %41,3’ü PVK’lerin rutin olarak 49-71 saatte
değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, PVK’ye bağlı komplikasyonları önlemeye yönelik kanıta
dayalı uygulama kılavuzlarının geliştirilmesi ve bunlara ilişkin hizmet içi eğitimlerin verilmesi
önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, periferik venöz kateter, komplikasyon, kanıta dayalı uygulama


Evidence-Based Examples of Nurses’ Prevention of Peripheral Venous Catheter-Related Complications

Dilek Cukurlu1, Selma Atay2
1Canakkale State Hospital
2Canakkale Onsekiz Mart University, School Of Health

Aim: This study was carried out to determine the nurses’ use of evidence-based applications for
the prevention of complications related to peripheral venous catheter (PVC) placement.
Method: The study was conducted as a descriptive study between March -June 2016 at the
medical, and surgical wards, and intensive care units of state hospital in the western part of
Turkey. Hundred and thirty nurses who agreed to participate in the study constituted the sample
size of the study. Data were collected using the forms prepared in accordance with the literature
data.
Results: This study has shown that 75.7% of the nurses participated in the study emphasized
that any form was not used in the evaluation of the PVC in their clinics. According to the responses
of the nurses to the questions about the application of PVC; 55.2% of PVC applications were
realized using polyurethane material to reduce the risk of complication, upper extremity veins
were preferred by 87% of adults, and 41.7% of the participants washed their hands with soap
and water before PVC placement. In addition, 64.3% of the nurses stated that aseptic technique
should always be used during the PVC placement, while 70% alcohol was used by 44.3% of
them to provide the cleaning / asepsis of the catheter entry site. Half of the participants (50%)
emphasized dressing change on PVC entry site to prevent pollution and looseness and so on.
Besides 41.3% of them emphasized that PVCs should be changed routinely in 49-71 hours.
Conclusion: Evidence-based applications to prevent complications associated with PVC were
implemented according to the research results.

Keywords: Nurse, peripheral venous catheter, complication, evidence-based practice


Dilek Cukurlu, Selma Atay. Evidence-Based Examples of Nurses’ Prevention of Peripheral Venous Catheter-Related Complications. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 94-103

Sorumlu Yazar: Selma Atay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale