ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Çocuk Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 27-36 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.96977  

Çocuk Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Pınar Bekar1, Fatma Kurudirek2, Duygu Arıkan2
1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Bucak/Burdur, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Bu araştırmanın amacı, çocuk hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliğindeki araştırma Nisan-Haziran 2019 tarihleri aralığında yürütüldü. Araştırmanın evrenini, Erzurum ilinde bulunan bir kamu üniversitesi sağlık araştırma ve uygulama merkezindeki çocuk servislerinde çalışan tüm hemşireler oluşturdu. Örnekleme ise araştırmayı kabul eden ve ulaşılabilen 75 hemşire alındı. Verilerin toplanmasında, “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği” ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanıldı. Verilerin analizinde frekans analizi, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H Testi ve korelasyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Hemşirelerin genel eleştirel düşünme toplam puanı 195,68±20,53, bireysel yenilikçilik toplam puanı 62,81±7,81, bireysel yenilikçilik alt boyutları fikir önderliği 25,42±4,01, değişime direnç 26,09±4,64 ve risk alma 15,46±2,27’dir. Alınan puanlar değerlendirildiğinde hemşirelerin genel eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük düzeyde, bireysel yenilikçi özelliklerine bakıldığında sorgulayıcı özellikler taşıdığı bulundu.
Hemşirelerin meslekte çalışma yılları ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasında anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,05). Hemşirelerin bireysel yenilikçilik özellikleri ile genel eleştirel düşünme eğilimleri arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki olduğu bulundu.
Sonuç: Hemşirelerin bireysel yenilikçi özelliklerine bakıldığında kuşkucu özellikler taşıdığı, genel eleştirel düşünme eğilimlerinin de düşük düzeyde olduğu bulundu. Hemşirelerin yenilikçi ve eleştirel düşünme davranışlarının geliştirilmesi için onlara fırsatlar tanınması, yenilikçi ve eleştirel düşünmenin kurum tarafından desteklenmesi, hemşirelerin güdülenmesi, araştırma yapmalarına olanak sağlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bireysel yenilikçilik, eleştirel düşünme, hemşire, çocuk


Determining the Relationship Between Pediatric Nurses’ Critical Thinking Tendencies and Individual Innovativeness Characteristics

Pınar Bekar1, Fatma Kurudirek2, Duygu Arıkan2
1Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Bucak School of Health, Department of Child Development, Bucak/Burdur, Turkey
2Department Of Child Health And Diseases Nursing, Ataturk University Faculty Of Health Science, Erzurum, Turkey

Aim: The study aims to determine the relationship between pediatric nurses’ critical thinking tendencies and individual innovativeness characteristics.
Method: The descriptive and correlation-seeking process was applied between April and June 2019. The study population consisted of all nurses working in pediatrics services in the government health research and application center located in Erzurum, Turkey. The sampling consisted of 75 nurses who were available and agreed to participate in the research. In the data collection, the “Introductory Characteristics Form,” California Critical Thinking Disposition Inventory,” and “Individual Innovativeness Scale” were used. In the data analysis, frequency analysis, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H-test, and correlation analysis were used.
Results: The nurses’ overall critical thinking score was 195.68±20.53, individual innovativeness total score was 62.81±7.81, and individual innovativeness sub-scale scores were 25.42±4.01 in the idea leadership sub-scale, 26.09±4.64 in the resistance to change sub-scale, and 15.46±2.27 in the risk-taking sub-scale. When the scores were evaluated, it was found that nurses have a low level of general critical thinking tendencies and have questioning characteristics in terms of individual innovativeness characteristics.
There was a significant difference between the nurses’ years in the profession and their individual innovativeness characteristics (p<0.05). It was found that there was a statistically positive and significant relationship between the individual innovativeness characteristics of the nurses and their general critical thinking tendencies.
Conclusion: When we look at the individual innovativeness characteristics of the nurses, it was found that they had questioning characteristics and that their general critical thinking tendencies were low. It can be recommended to motivate nurses to think about innovation, conduct research on motivation, and provide them opportunity, adequate time, and resources.

Keywords: Individual innovativeness, critical thinking, nurse, child


Pınar Bekar, Fatma Kurudirek, Duygu Arıkan. Determining the Relationship Between Pediatric Nurses’ Critical Thinking Tendencies and Individual Innovativeness Characteristics. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 27-36

Sorumlu Yazar: Fatma Kurudirek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale