ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Cerrahi Hemşirelerin Profesyonel Değer Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 113-122 | DOI: 10.5222/SHYD.2018.113  

Cerrahi Hemşirelerin Profesyonel Değer Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Merve Öz1, Pakize Özyürek2
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Kalite Birimi, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin profesyonel değerleriyle, örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Afyonkarahisar ilinde bulunan bir üniversite ve bir devlet hastanesinin cerrahi kliniklerinde ve ameliyathanelerinde yapılmıştır. Örneklemini, bu kurumlarda çalışan ve çalışmaya katılmayı gönüllü kabul eden 145 hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Hemşirelerin Profesyonel Değerler Ölçeği (HPDÖ) ve Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi (ÖVD) Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, “SPSS” istatistik paket programı yardımıyla, frekans ve yüzde dağılımı, aritmetik ortalama, Varyans analizi, t test, Pearson korelasyon analizi ve regresyon modeli ile analiz edilmiştir.
BULGULAR: Hemşirelerin PD֒ye verdikleri puanların ortalaması 3.857±0.585 ve ÖVD’ye verdikleri puan ortalaması ise 3.451±0.581olarak belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda PDÖ ve ÖVD alt boyutları arasındaki ilişkiyi gösteren katsayıların r=0.250 ve r =0.445 arasında değiştiği saptanmıştır. Hemşirelerin PDÖ tüm alt boyut puanları ile ÖVD’nin toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Yine hemşirelerin PDÖ ile ÖVD toplam puanları arasında da anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (<0.05). PDÖ ile ÖVD arasındaki ilişkiye yönelik regresyon modeli incelendiğinde; PDÖ (0.442±0.074) ile ÖVD (1.748±0.290) arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (f=35.80; p=0.000). PDÖ ve ÖVD değişkenleri arasında pozitif yönlü bir ilişki (r=0.445) olduğu görülmüştür. Belirlilik (determinasyon) katsayısı (r2) 0.200 (%20) olarak hesaplanmış olup hemşirelerin ÖVD değişimlerine profesyonel değerlerinin %20 katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin orta düzeyde bir profesyonellik değere ve örgütsel vatandaşlık düzeye sahip oldukları belirlenmiştir. Hemşirelerin profesyonel değeri artıkça orta kuvvette örgütsel vatandaşlık davranışının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hemşirelerin örgütsel vatandaşlık değişimlerinin %20’sinin profesyonel değerlere bağlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Profesyonel değer, örgütsel vatandaşlık davranışı, hemşire, cerrahi.


A Research on Determining the Relation between Professional Values Perceptions and Organizational Citizenship Behaviour of Surgical Nurses

Merve Öz1, Pakize Özyürek2
1Afyon State Hospital, Quality Unit, Afyonkarahisar, Turkey
2Nursing Department, Health School Of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

INTRODUCTION: This research was planned as a descriptive study in order to determine the relationship between the professional values and organizational citizenship behaviour of nurses working in surgical clinics.
METHODS: The study was conducted at the surgery clinics and operating rooms of a university and a state hospitals in the province of Afyonkarahisar. The sample of study consisted of 145 nurses.The Nurses Professional Values Scale (NPVS) and the Organizational Citizenship Level Scale (OCLS) were used as data collection tools. In data analysis, frequency and percentage distribution, arithmetic mean, variance analysis, t-test, Pearson correlation analysis and regression model were used on "SPSS" statistical software package.
RESULTS: The score on the NPVS was found to be 3.857 ± 0.585 and OCLS score was found to be 3.451 ± 0.581. It was determined that the coefficients indicating the relationship between PVS and OCL subscales varied between r = 0.250 and r = 0.445. There was a statistically significant relationship between the total subscale scores on PVS and the total scores of OCLS and between the total scores of PVS and OCLS (p <0.05). According the regression model, the relationship between PVS (0.442 ± 0.074) and OCLS (1.748 ± 0.290) was found to be statistically significant (f = 35.80, p=0.000). It was seen that there was a positive relationship between PVS and OCLS variables (r = 0.445). The determination coefficient (r2) was calculated to be 0.200 (20%) which demonstrated that professional values contributed to the OCL changes by 20%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the nurses possessed a moderate levesl of professional values and organizational citizenship behaviour. It was concluded that as the professional values of nurses increased, the organizational citizenship behaviour of moderate level also increased. Furthermore, it was seen that 20% of the change in OCL of nurses were dependent on professional values.

Keywords: Professional values, organizational citizenship behaviour, nurses, surgery.


Merve Öz, Pakize Özyürek. A Research on Determining the Relation between Professional Values Perceptions and Organizational Citizenship Behaviour of Surgical Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2018; 5(2): 113-122

Sorumlu Yazar: Pakize Özyürek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale