ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
“Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeği”nin Türkçede Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 43-49 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.043  

“Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeği”nin Türkçede Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma

Arzu Kader Harmancı Seren, Nihal Ünaldı Baydın
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeği’nin Türkçe’de geçerlik ve güvenirliğini göstermek amacıyla yürütülmüştür.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik bir çalışmadır. İstanbul’da, kamuya bağlı bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerden oluşan örneklem grubundan uygun şeklide doldurulup geri toplanan 233 form değerlendirilmeye alınmıştır. Ölçeğin değerlendirilmesinde kapsam geçerliği, yapı geçerliği, zamana karşı güvenirlik, iç tutarlık analizi ve ölçek puan ortalamaları kullanılmıştır.
BULGULAR: Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0,96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde toplam puan korelasyonları 0,61-0,77 arasında ve Cronbach α güvenirlik katsayısı 0,88 olarak 0,70’den yüksek ve güvenilir bulunmuştur. Yapı geçerliği başlığında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Orijinal ölçeğin tek faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Uyum iyiliği istatistiklerinde, ölçeğin uyumunun iyi olduğu bulunmuştur. Ölçek toplam puan ortalaması 3,84±0,89’dur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada yürütülen geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda Zorunlu Vatandaşlık Davranışı Ölçeği’nin Türkçe’de geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Ölçeğin hizmet sektöründe farklı meslek gruplarından örneklemler üzerinde kullanılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Zorunlu vatandaşlık davranışı, sağlık hizmetleri, hemşirelik, geçerlik ve güvenirlik


Validity and Reliability Study of the Compulsory Citizenship Behaviour Scale in Turkish: A Study Among Nurses

Arzu Kader Harmancı Seren, Nihal Ünaldı Baydın
Istanbul University, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Nursing Management, Istanbul

INTRODUCTION: This research has been carried out for the purpose of performing validity and reliability of the Compulsory Citizenship Behaviour Scale in Turkish.
METHODS: The research is a methodological study. 233 forms which have been filled properly and returned by the sample group that consists of nurses who are working in a public university hospital in Istanbul, were analyzed. Content validity, construct validity, internal consistency, stability and mean scores have been used in the scale evaluation.
RESULTS: Content validity index of scale has been found as 0.96. Item mean correlations of the scale were between 0.61-0.77; Cronbach α coefficient of the scale was 0.88, over 0.70 and reliable. Explanatory factor analysis was performed in construct validity. One factor scale structure of the original scale was confirmed. Goodness of fit statistics showed that the goodness of fit indexes of the scale was suitable. The mean total scale score was 3.84±0.89.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been confirmed that the Compulsory Citizenship Behaviour Scale is reliable and a valid instrument that may be used in studies. The scale is advised to be used in different sample groups in service sector.

Keywords: Compulsory citizenship behaviour, health services, nursing, validity and reliability


Arzu Kader Harmancı Seren, Nihal Ünaldı Baydın. Validity and Reliability Study of the Compulsory Citizenship Behaviour Scale in Turkish: A Study Among Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 43-49

Sorumlu Yazar: Nihal Ünaldı Baydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale