ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Profesyonel Değer Algıları Üzerine Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 126-135 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.94103  

İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Profesyonel Değer Algıları Üzerine Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma

Fatma Er
İnönü Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Malatya, Türkiye

Amaç: Bu araştırma intörn hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin profesyonel değer algıları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Kesitsel türde yapılan bu araştırmanın evrenini, bir kamu üniversitesi hemşirelik fakültesinde öğrenim gören intörn hemşirelik öğrencileri (N: 280) oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçim yöntemine gidilmeyip, evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak 181 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri; “Kişisel Bilgi Formu, Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği ve Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği-Revize” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzde dağılımı, ortalama, standart sapma, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, Basit Doğrusal Regresyon (Simple Linear Regression) Analizi ve Enter Modeli kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan intörn hemşirelik öğrencilerinin meslek seçiminde en etkili olan, “her zaman insanlara yardım etmek istemişimdir” (69,83±2,98) ve “hemşirelikte işsiz kalınmayacağını düşünüyorum” (61,87±3,07) maddesi olduğu belirlenmiştir. Bağımsız değişkenlerin, 0,25 etki büyüklüğünde profesyonel değer algısı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: İntörn hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi, profesyonel değer algılarını etkilemektedir. Bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda; üniversite sınavına girecek öğrencilerin meslek seçimini doğru yapabilmeleri için üniversitelerin hemşirelik bölümlerinde, hemşirelik mesleği hakkında bilgi içeren programlar düzenlenebilir ve bu konuda öğrencilere rehberlik yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, meslek seçimi, profesyonel değer algısı


Factors Affecting the Occupation Choices of Intern Nursing Students and Their Effects on Professional Value Perceptions: A Cross-Sectional Study

Fatma Er
Inönü University, Faculty of Nursing, Malatya, Turkey

Aim: This study aimed to determine the effects of the factors affecting the occupation choices of intern nursing students on their perceptions of professional values.
Method: The population of this cross-sectional study consisted of intern nursing students (N: 280) studying at the Faculty of Nursing at a public university. No sample selection method was used in the study, aiming to reach the entire population. 181 students agreed to participate in the study. The study data were collected using a Personal Information Form, the Vocational Choices in Entering Nursing Scale, and the Nurses Professional Values Scale-Revised.
Results: In the occupation choices of the participants, the most effective factors were found to be related to the items “I have always wanted to help people” (69.83±2.98) and “I believe that one cannot become unemployed in nursing” (61.87±3.07). It was determined that the independent variables were effective on the perception of professional values with an effect size of 0.25.
Conclusions: The occupation choices of intern nursing students affect their perceptions of professional values. In line with the results of this study, to enable students who will take university exams to make the right choice of occupation, programs containing information about the nursing profession may be organized in the nursing departments of universities, and guidance can be provided in this regard.

Keywords: Choice of occupation, nursing students, perception of professional value


Fatma Er. Factors Affecting the Occupation Choices of Intern Nursing Students and Their Effects on Professional Value Perceptions: A Cross-Sectional Study. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 126-135

Sorumlu Yazar: Fatma Er, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale