ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Küresel Salgınında Yöneticilerinin Kriz Yönetimi Becerilerinin Hemşirelerin İkincil Travmatik Stres Düzeylerine Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 350-357 | DOI: 10.54304/SHYD.2023.93764  

COVID-19 Küresel Salgınında Yöneticilerinin Kriz Yönetimi Becerilerinin Hemşirelerin İkincil Travmatik Stres Düzeylerine Etkisi

Çiğdem Torun Kılıç1, Oya Çelebi Çakıroğlu2, Aysel Özsaban3, Havva Öztürk3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, yöneticilerinin kriz yönetimi becerilerinin hemşirelerin ikincil travmatik stres düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu kesitsel araştırma bir üniversite hastanesinde çalışan 203 hemşire ile yapılmıştır. Veriler, “Bilgi Formu, Kriz Yönetim Becerileri Ölçeği ve İkincil Travmatik Stres Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Raporlama, kesitsel çalışmalar için STROBE kontrol listesiyle tutarlıdır.
Bulgular: Hemşirelere göre Kriz Yönetim Becerileri Ölçeği toplam puan ortalaması 3,11 ± 0,86, İkincil Travmatik Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 2,77 (SS=0,74) idi. Ölçek puanları arasında zayıf, anlamlı bir negatif korelasyon vardı (r= -0,202, p<0,01). Üniversite hastanesinde çalışma yılı (β1=0,231; p<0,05), yoğun bakımda çalışma (β1=0,164; p<0,01), COVID-19 tanılı hastaya bakım verme (β1=0,207; p<0,01) ikincil travmatik stres puanlarını pozitif yönde etkilerken, yöneticilerinin kriz yönetimi becerileri (β1=-0.186; p<0,01) ikincil travmatik stres puanlarını istatistiksel olarak negatif yönde etkiledi (F=2.913, p<0,001, R2=0.222, Düzeltilmiş) R2=0,146).
Sonuç: Yöneticileri krizleri etkin yönetebildiklerinde, hemşirelerin ikincil travmatik stres düzeyleri azalmış, ancak bu durum üniversite hastanesinde daha uzun süre çalışma ve COVID-19 hastalarına bakım verme durumundan olumsuz etkilenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 küresel salgını, hemşireler, hemşirelik, ikincil travma, kriz yönetimi, pandemi


The Effect of Managers’ Crisis Management Skills on the Secondary Traumatic Stress Levels of Nurses in the COVID-19 Pandemic

Çiğdem Torun Kılıç1, Oya Çelebi Çakıroğlu2, Aysel Özsaban3, Havva Öztürk3
1Karadeniz Technical University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Administration, Trabzon, Türkiye
2İstanbul Medeniyet University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing Administration, İstanbul, Türkiye
3Karadeniz Technical University, Faculty of Health Sciences, Department of Fundamentals of Nursing, Trabzon, Türkiye

Aim: This study aimed to determine the effect of their managers’ crisis management skills on the secondary traumatic stress levels of nurses.
Method: This cross-sectional study was conducted with the participation of 203 nurses working at a university hospital. The data were collected using the Information Form, Crisis Management Skills Scale, and Secondary Traumatic Stress Scale. Reporting is consistent with the STROBE checklist for cross-sectional studies.
Results: According to the nurses, the total mean score of the Crisis Management Skills Scale was 3.11 (SD=0.86), and the total mean score of the Secondary Traumatic Stress Scale was 2.77 (SD=0.74). There was a weak significant negative correlation between the scores of the scales (r= -0.202, p= 0.004). Among the nurses, length of service in the university hospital (β1=0.231; p=0.030), working in the intensive care unit (β1=0.164; p<0.035), caring for patients with a diagnosis of COVID-19 (β1=0.207; p<0.01) positively affected their secondary traumatic stress scores, but their managers' crisis management skills (β1=-0.186; p<0.01) negatively affected these secondary traumatic stress scores statistically (F=2.913, p<0.001, R2=0.222, Adjusted R2=0.146).
Conclusion: Secondary traumatic stress levels of the nurses decreased when their managers were able to manage the crises effectively, but this situation was negatively affected by working longer in the university hospital and caring for the COVID-19 patients.

Keywords: COVID-19 pandemic, crisis management, nurses, nursing, secondary trauma


Çiğdem Torun Kılıç, Oya Çelebi Çakıroğlu, Aysel Özsaban, Havva Öztürk. The Effect of Managers’ Crisis Management Skills on the Secondary Traumatic Stress Levels of Nurses in the COVID-19 Pandemic. Journal of Health and Nursing Management. 2023; 10(3): 350-357

Sorumlu Yazar: Çiğdem Torun Kılıç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale