ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Örtük Liderlik Algıları ile Öz Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 1-13 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.91885  

Hemşirelerin Örtük Liderlik Algıları ile Öz Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Serpil Özcan1, Havva Öztürk2
1Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Amaç: Araştırma hemşirelerin örtük liderlik algısı ve öz liderlik davranışlarını etkileyen etmenleri incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma Erzurum’da bir üniversite, üç kamu ve bir özel hastanede yürütülmüştür. Evrenini 1282 hemşireden, örneklemini ise 307 hemşireden oluşmaktadır. Veriler, bilgi formu, “Örtük Liderlik Ölçeği ve Öz Liderlik Ölçeği” ile toplanmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin örtük liderlik ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 9,41±0,78 dir. Alt boyutlardan kişisel ahlak en yüksek puan ortalamasına (9,59±0,86) ve güç ise en düşük puan ortalamasına (8,74±1,66) sahiptir. Hemşirelerin öz liderlik ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 3,73±0,50 dir. Alt boyutlardan hatırlatıcılar belirleme en yüksek puan ortalamasına (4,00±0,78) ve kendi kendine konuşma ise en düşük puan ortalamasına (3,50±0,79) sahiptir. Bulgular sonucunda hemşirelerin örtük liderlik ve öz liderlik ölçek puanları arasında zayıf, olumlu yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,21; p<0,001).
Sonuç: Hemşirelerin örtük liderlik algılarının ve öz liderlik davranışlarının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hemşirelerin zihinlerindeki liderlik algılarının, kendilerini lider olarak görme düzeylerini az da olsa etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastaneler, hemşireler, liderlik, örtük liderlik, öz liderlik


Evaluation of the Relationship Between Nurses’ Implicit Leadership Perceptions and Self Leadership Behaviors

Serpil Özcan1, Havva Öztürk2
1Atatürk University, Faculty Of Nursing, Department Of Nursing Management
2Karadeniz Technical University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing

Aim: The research was conducted to examine the factors affecting nurses’ implicit leadership perceptions and self-leadership behaviors and determine their relationship.
Method: The research was carried out in one university, three public, and one private hospital in Erzurum. Its population consists of 1282 nurses, and its sample consists of 307 nurses. Data were collected with the “Implicit Leadership Scale and Self-Leadership Scale” information form.
Results: The mean score of the nurses from the implicit leadership scale is 9.41±0.78. Among the sub-dimensions, personal morality has the highest mean score (9.59±0.86), and power has the lowest mean score (8.74±1.66). The mean score of the nurses on the self-leadership scale is 3.73±0.50. Among the sub-dimensions, identifying reminders has the highest mean score (4.00±0.78), and self-talk has the lowest mean score (3.50±0.79). As a result of the findings, a weak but positive statistically significant relationship was found between nurses’ implicit leadership and self-leadership scale scores (r=0.21; p<0.001).
Conclusion: It was concluded that nurses’ implicit leadership perceptions and self-leadership behaviors were high. Besides, the leadership perception within their minds has little effect on their level of self-assessment as leaders.

Keywords: Hospitals, leadership, nurses, implicit leadership, self-leadership


Serpil Özcan, Havva Öztürk. Evaluation of the Relationship Between Nurses’ Implicit Leadership Perceptions and Self Leadership Behaviors. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 1-13

Sorumlu Yazar: Serpil Özcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale