ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yönetici Hemşirelerin Sorunlu Personelle Başa Çıkma Yaklaşımları [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 488-503 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.90277  

Yönetici Hemşirelerin Sorunlu Personelle Başa Çıkma Yaklaşımları

Fatma Taş Çifcibaşı1, Ülkü Baykal2
1Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, Bitlis, Türkiye
2İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışma, yönetici hemşirelerin sorunlu personel kavramını nasıl ele aldıklarını, astı konumundaki çalışanlarıyla yaşadıkları sorunlara yönelik görüşlerini ve sorunlu personelle başa çıkma sürecinde neler yaşadıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak tanımlayıcı ve keşfedici araştırma tasarımında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde yer alan bir kamu üniversite hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesi ve bir özel hastanede görevli yönetici hemşireler oluştururken, örneklemini ise araştırmaya katılımda gönüllü 25 yönetici hemşire oluşturmuştur. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşme ile toplanmıştır. Veriler, içerik analizi ve MAXQDA programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan yönetici hemşirelerin, aykırı, hoşnutsuz ve iletişim sorunu olan personeli sorunlu personel olarak tanımladığı belirlenirken, sorunlu personelle başa çıkmada; dinleme ve sorun çözme; cezai işlem yapma, eğitim, danışmanlık ve rol-model olma gibi davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. Yönetici hemşirelerin, bu süreçten etkilendiği, psikolojik ve fiziksel rahatsızlık yaşadıkları, bazen kaçınma davranışı gösterirken bazen de kabullendikleri ve psikolojik destek almak durumunda kaldıkları saptanmıştır.
Sonuç: Yönetici hemşirelerin, sorunlu personellerle karşılaşılan sorunlarla başa çıkmada dinleme ve soruna uygun çözüm üretme yöntemini kullandıkları ve bu süreçten genellikle psikolojik olarak etkilendikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelikte yönetim, örgütsel çatışma, sorunlu personel, nitel araştırma


Managing Nurses’ Methods of Dealing with Problematic Personnel

Fatma Taş Çifcibaşı1, Ülkü Baykal2
1Bitlis Provincial Health Directorate, Bitlis, Turkey
2Istanbul Arel University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

Aim: The study was carried out to identify how manager nurses deal with the concept of problematic personnel, their views on the problems they experience with their subordinate employees, and what they experience in the process of coping with this staff.
Method: The research was conducted in descriptive and exploratory research design using qualitative research method. The population of the study consisted of executive nurses working in a public university hospital in Istanbul, a training and research hospital affiliated with the Ministry of Health, and a private hospital. The sample consists of 25 nurse managers who are willing to participate in the study. The research data were collected through face-to-face interviews using a semi-structured interview form. The data were analyzed with content analysis using the MAXQDA software.
Results: The manager nurses participating in the study defined those who were dissenter, dissatisfied, and had communication problems as problematic personnel. It was determined that while dealing with problematic staff, participants prefer listening and solving the problem, taking criminal action, attending a training, seeking advice from counselors, role-modeling. It was observed that manager nurses were affected by this process, experienced psychological and physical discomfort, sometimes showed avoidance behavior, and sometimes accepted and had to get psychological support.
Conclusion: It was found that manager nurses mostly had problems with the problematic personnel in terms of being contrary and dissatisfied. It was determined that they used the method of listening and finding appropriate solutions to the problems they encountered and they were generally affected psychologically by this process.

Keywords: Management in nursing, organizational conflict, troubled staff, qualitative research


Fatma Taş Çifcibaşı, Ülkü Baykal. Managing Nurses’ Methods of Dealing with Problematic Personnel. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(3): 488-503

Sorumlu Yazar: Fatma Taş Çifcibaşı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale