ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Çalışma Ortamlarında Hekim-Hemşire Arasındaki Gerilim Nedenleri Ve Çatışmaların Yönetimi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 256-265 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.88700  

Çalışma Ortamlarında Hekim-Hemşire Arasındaki Gerilim Nedenleri Ve Çatışmaların Yönetimi

Yaşar Mahsut Dinçel
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı.

ÇALIŞMA ORTAMLARINDA HEKİM-HEMŞİRE ARASINDAKİ GERİLİM NEDENLERİ VE ÇATIŞMALARIN YÖNETİMİ
Amaç: Bu çalışmanın amacı hekim ve hemşireler arasındaki çatışma sebeplerini dikkate alan deneysel çalışmaları inceleyerek literatür derleme taraması gerçekleştirmek ve elde edilen bulguları sentezleyerek okuyucuların dikkatine sunmaktır. Gerçekleştirilecek bu çalışma ile gerek uygulayıcılara gerekse araştırmacılara hekim ile hemşire arasındaki gerilim nedenlerine ilişkin önerilerde bulunulması, çatışmaları yönetmede tercih ettikleri stiller hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma literatür derleme çalışması niteliğindedir.
Yöntem: Çalışmanın evrenini hekim ve hemşireler arasındaki çatışmaların incelendiği deneysel çalışmalar oluşturmaktadır. İlgili çalışmalar Google Akademik, Ulakbim, YÖK Tez ve Türk Tıp Dizini gibi veri tabanlarından sağlanmıştır. 2004-2018 yılları arasında konuyla ilgili yapılmış olan ulusal yayınlar taranmış ve 41 çalışmaya erişilmiştir. Bunlar arasından dahil etme kriterlerine uymayan çalışmalar dışlanmış ve kalan 17 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmaların taranmasında; “hastane”, “hemşire”, “hekim” ve “çatışma” anahtar kelimeleri kullanılmıştır.
Bulgular: Hekim ve hemşireler arasındaki temel çatışma nedenlerinin; görev tanımlarının belirsizliği, iletişim sorunları, çalışma koşulları, hekimin kaba ve yıkıcı davranışları ile meslek algısı olduğu saptanmıştır. Çatışmaların yönetiminde en fazla kullanılan stillerin tümleştirme, uzlaşma, dinleme/anlama ve kaçınma olduğu; en az kullanılanların ise zorlama ve hükmetme olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının meslektaşları ile çeşitli sebeplerden dolayı çatışma yaşadıkları ve çatışmalarını yönetmede farklı yönetim stillerini kullandıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hekim, Hemşire, Çatışma Nedenleri.


Causes Of Tensıon Between Physıcıan-Nurse In Workıng Envıronments And Management Of Conflıct

Yaşar Mahsut Dinçel
Namık Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology.

CAUSES OF TENSION BETWEEN PHYSICIAN-NURSE IN WORKING ENVIRONMENTS AND MANAGEMENT OF CONFLICT
Aim: The aim of the current study was to investigate the empirical studies on the reasons for conflict among physicians and nurses with a literature review on the topic. In that way, all the past findings were reviewed for the consideration of readers. By conducting this study, it was aimed to present some recommendations and to give information about the styles that preferred for the conflict management to the professionals and academics in the field. Thus, the current study was designed as a literature review.
Methods: The universe of the study consists of experimental studies examining conflicts between physicians and nurses. Related studies are provided from databases such as Google Scholar, Ulakbim, YOK Thesis and Turkish Medical Index. Between the years of 2004-2018 national publications on the subject were scanned and 41 studies were reached. Among these, studies that did not meet the inclusion criteria were excluded and the remaining 17 studies were included in the study. In the screening of studies were used key words such as "hospital", "nurse", "physician" and "conflict".
Results: The main conflict between physicians and nurses was found to be the uncertainty of job descriptions, communication problems, working conditions, physician's rude and destructive behaviors and occupational perception. The most commonly used styles in conflict management are integration, compromise, listening/comprehension and avoidance; the least used ones were forced and domination.
Conclusion: Based on the findings, it was found that both nurses and physicians have the conflict because of different reasons and use different kinds of conflict management styles.

Keywords: Physician, Nurse, Reasons of Conflict.


Yaşar Mahsut Dinçel. Causes Of Tensıon Between Physıcıan-Nurse In Workıng Envıronments And Management Of Conflıct. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 256-265

Sorumlu Yazar: Yaşar Mahsut Dinçel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale