ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Çalışanları ve Mobbing [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 121-129 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.86580  

Sağlık Çalışanları ve Mobbing

Fedayi Yağar1, Sema Dökme2
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul
2Kapadokya Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü, Nevşehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Türkiye'de sağlık çalışanları üzerinde mobbing ile ilgili yapılan araştırma makaleleri içerik analizi ile değerlendirilmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.04.2018-01.06.2018 tarihleri arasında PubMed, Science Direct ve Google Akademik veri tabanları kullanılarak 2009-2018 yılları arasında yayımlanan ulusal ve uluslararası bilimsel makaleler taranmıştır. Arama yapılırken, "hastanelerde mobbing, sağlık kuruluşlarında mobbing, sağlık çalışanları ve mobbing, hekimler ve mobbing ve hemşireler ve mobbing" anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bu kapsamda çeşitli kısıtlamalarda dikkate alınarak 56 araştırma makalesinin çalışmada kullanılabileceğine karar verilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada kamu kuruluşlarının daha çok araştırmalara dahil edildiği gözlemlenmiştir. Araştırma türü açısından bakıldığında, neredeyse tamamında nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışmalarda en çok yer alan grubun hemşireler olduğu görülmüştür. Özellikle hekimler ve idari personel üzerinde yapılan çalışmaların çok az olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmalarda en fazla kadınların mobbinge maruz kaldığı, sözel şiddetin çok fazla olduğu ve özellikle de çalışanların iletişimlerinin engellendiği, en fazla yöneticilerin mobbing yaptığı, güvenli iş ortamının olmamasının en çok etkileyen sebep olduğu ve sonuç olarak da kişilerin en çok işten ayrılmak istedikleri gözlemlenmiştir. Konu ile ilgili genel bir bakış açısı sağlaması nedeniyle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, sağlık çalışanları, içerik analizi


Healthcare Professionals and Mobbing

Fedayi Yağar1, Sema Dökme2
1Marmara University, Faculty of Health Sciences, Department of Health Care Management, Istanbul
2Cappadocia University, Vocational Health High School, Department of Medical Documentation and Secretarial, Nevşehir

INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate research articles related to mobbing on healthcare professionals in Turkey using the content analysis method.
METHODS: National and international scientific articles published between 2009-2018 were searched using PubMed, Science Direct and Google Academic databases between 01.02.2018 – 01.04.2018. When searching, the keywords "mobbing in hospitals, mobbing in health institutions, health professionals and mobbing, physicians and mobbing, nurses and mobbing" were used. In this context, it was decided that 56 research articles could be used in the study by taking into consideration the various restrictions.
RESULTS: In the study, the majority of studies was observed to be conducted in public institutions. In terms of the research design, almost all were found to be carried out with quantitative research methodology. It was observed that nurses constitute the most studied occupational group in these studies. It was determined that there were very few studies conducted especially with physicians and administrative staff.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed in the studies that usually women are exposed to mobbing, rate of verbal violence is quite high, communication of the employees are prevented in particular, managers exert bullying more, the most effective cause of mobbing is the lack of a safe work environment, and that most of the victimized employees want to quit. It is believed that this study will contribute to the literature by providing a general perspective about the subject.

Keywords: Mobbing, healthcare professionals, content analysis


Fedayi Yağar, Sema Dökme. Healthcare Professionals and Mobbing. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(2): 121-129

Sorumlu Yazar: Fedayi Yağar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale