ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarında Yürütülen Hemşirelikte Yönetim Dersinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 72-78 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.072  

Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarında Yürütülen Hemşirelikte Yönetim Dersinin İncelenmesi

Öznur İspir1, Oya Çelebi Çakıroğlu1, Esengül Elibol2, Emine Çeribaş3, Gizem Açıkgöz4, Hande Yeşilbaş5, Merve Tarhan6
1İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul
3Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Nevşehir
4Haydarpaşa Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
5Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kocaeli
6Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin hemşirelik lisans programlarında yer alan “Hemşirelikte Yönetim” dersinin içeriğine ve dersten sorumlu akademik personele yönelik mevcut durumu belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı tasarım tipinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de devlet üniversitelerine bağlı 78 hemşirelik lisans programı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu kullanılmıştır. Veriler Mart-Mayıs 2016 tarihleri arasında hemşirelik programlarının web sitelerindeki içeriklerin taranmasıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda hemşirelik lisans programlarının %58’inin Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yürütüldüğü, hemşirelikte yönetim dersinden sorumlu akademik personelin %81,1’inin hemşirelik lisans programından mezun olduğu, %40,7’sinin öğretim görevlisi olarak çalıştığı, %37,3’ünün lisansüstü eğitimini hemşirelik dışı bir alanda yaptığı bulunmuştur. Araştırmada incelenen programların %94,8’inde hemşirelikte yönetim alanında bir ders olduğu saptanmıştır. Programların %91’inde dersin tam adının “Hemşirelikte Yönetim” olduğu, %87,2’sinde zorunlu ders olarak verildiği, teorik ve uygulama saatlerinin ise sırasıyla ortalama 3,13 ve 2,91 saat olduğu belirlenmiştir. Ayrıca incelenen programların %34,6’sında hemşirelikte yönetim dersi içeriğinin web sayfasında paylaşılmadığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik lisans programlarında verilen “Hemşirelikte Yönetim” dersinden sorumlu akademik personelin hemşirelikte yönetim alanındaki uzmanlığının sınırlı olduğu, hemşirelik programlarının büyük çoğunluğunda dersin verilmesine rağmen, dersin saat ve içerik açısından yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üniversitelerin web sayfalarında yer alan hemşirelikte yönetim dersine ait müfredat içerikleri karşılaştırıldığında önemli farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte yönetim dersi, lisans programı.


Evaluation of the Nursing Management Course in Undergraduate Nursing Programs in Turkey

Öznur İspir1, Oya Çelebi Çakıroğlu1, Esengül Elibol2, Emine Çeribaş3, Gizem Açıkgöz4, Hande Yeşilbaş5, Merve Tarhan6
1Istanbul University, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Nursing Management, Istanbul, Turkey
2Istanbul Bilgi University, Vocational School of Health Services, İstanbul, Turkey
3Nevşehir Hacı Bektaşi Veli University, Semra and Vefa Küçük College Of Health, Departmen of Nursing, Nevşehir, Turkey
4Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Kocaeli University Research and Application Hospital, Kocaeli, Turkey
6Medipol University, School of Health Sciences, Departmen of Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate the academic staff teaching the “Nursing Management” course and to assess the current content of the course in the undergraduate nursing programs of the state universities in Turkey.
METHODS: Design of the study is descriptive. Population of the study consists of seventy-eight undergraduate nursing programs in the state universities in Turkey. The questionnaire prepared by the researchers was used as a data collection tool. The data were obtained by screening the content of the websites of nursing education programs between March and May 2016. Descriptive statistics were used to analyze the data.
RESULTS: Data obtained from research indicated that 58% of nursing undergraduate programs are conducted within the school of health, 81.1% of the responsible academic staff of nursing management course graduated from the undergraduate nursing programs, 40.7% of them worked as a lecturer and 37.3% of them specialized in a non-nursing area. It was determined that 94.8% of the programs examined in the study had a course in management field in nursing. The full name of the course was “Nursing Management” in 91% of the programs and the course was mandatory in 87.2% of the programs. Theory and clinical practice hours of the course were 3.13 and 2.91, respectively. In addition, 34.6% of the examined programs were found not to share the content of the nursing management course on the web page.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study demonstrated that the expertise of the academic staff teaching the “Nursing Management” course was not sufficient in the nursing management area, the schedule and content of the course were not sufficient although many nursing education programs provided the course. When the curriculum contents of the management course in nursing on the web pages of the universities are compared, it is seen that there are significant differences.

Keywords: Nursing, nursing management, nursing management course, undergraduate program.


Öznur İspir, Oya Çelebi Çakıroğlu, Esengül Elibol, Emine Çeribaş, Gizem Açıkgöz, Hande Yeşilbaş, Merve Tarhan. Evaluation of the Nursing Management Course in Undergraduate Nursing Programs in Turkey. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(2): 72-78

Sorumlu Yazar: Oya Çelebi Çakıroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale