ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin İş Doyumunun İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 54-64 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.83702  

Hemşirelerin İş Doyumunun İncelenmesi

Canan Eraydın1, Ozlem Kardaş Kin2, Sinem Andık3, Uğur Türk3
1Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Zonguldak/Türkiye.
2Pazarcık Devlet Hastanesi Kahramanmaraş/Türkiye.
3Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Zonguldak/Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, üniversite ve devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin iş doyumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel araştırma tasarımında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini, il merkezinde bulunan bir üniversite ve devlet hastanesinde görev yapan 400 hemşire oluştururken, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden, 18-65 yaş arası, görevinde en az 1 yılı doldurmuş olan 220 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “İş Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde sürekli (nicel) değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; “ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum” olarak, kategorik değişkenler sayı ve yüzde şeklinde verilmiştir. Bağımsız değişkenlere göre bağımlı değişkenin karşılaştırılmasında “Kruskal-Wallis” ve “Mann Whitney U” testleri yapılmıştır.

BULGULAR: Çalışmada, hemşirelerin iş doyumunun orta düzeyde olduğu görülmüştür (86,18 ± 21,73).
Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum ölçeği toplam puanı 89,77±22,05 iken, devlet hastanesinde çalışan hemşireleri iş doyum ölçeği toplam puanı 82,46±20,86 olarak bulunmuştur. Son 1 ayda 1-2 nöbet tutan ve hiç nöbet tutmayan hemşirelerin işletme politikası alt boyutu puan ortalamaları, ayda 5’ten fazla nöbet tutan hemşirelere göre yüksek bulunmuştur (p<0,05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, hemşirelerin iş doyumu düzeyinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. İş doyumunu arttırmak için 5 yıl ve üzeri çalışan hemşirelerin haftalık çalışma sürelerinin iyileştirilmesine yönelik yeni planların yapılması, hemşirelerin çalışacağı birimle ilgili isteklerinin dikkate alınması, hemşirelikte bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesi yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, hemşirelik, hemşirelik hizmetleri


Investigation of Job Satisfaction of Nurses

Canan Eraydın1, Ozlem Kardaş Kin2, Sinem Andık3, Uğur Türk3
1Bulent Ecevit University Faculty of Health Sciences Department of Nursing Fundamentals of Nursing Department of Zonguldak / Turkey.
2Pazarcık State Hospital Kahramanmaraş/Turkey.
3Bulent Ecevit University Faculty of Health Science Nursing Department, Zonguldak / Turkey.

INTRODUCTION: This descriptive study was carried out in order to determine the job satisfaction of the nurses working in the Application and Research Hospital and the State Hospital.

METHODS: The research was carried out in descriptive and cross-sectional research design.
The study population consisted of 400 nurses working in the Research Hospital and the State Hospital in Zonguldak Provincial Center between May 1, 2019 and June 30, 2019. The sample of 220 nurses, aged between 18-65 years, who accepted to participate in the study, and completed at least 1 year in their positions have been evaluated using research data collection tools of ”Personal Information Form” and “Job Satisfaction Scale”. Descriptive statistics were used for statistical analysis of continuous (quantitative) variables. Categorical variables were given as numbers, percentages, “mean (.± standard deviation), minimum and maximum values.
Kruskal-Wallis and Mann- Whitney U tests were used to compare the means of categorical data.

RESULTS: In this study, the level of job satisfaction of nurses was found to be at a medium level (86.18 ± 21.73). Mean overall Job Satisfaction Scale scores of the nurses working in a university and state hospital were found to be 89.77 ± 22.05, and 82.46 ± 20.86 points, respectively. Nurses who worked with a 24-hour shift 1-2 times or did not work with a 24-hour shift in last month had higher scores than others in subscale of business policy (p<0,05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it was determined that the job satisfaction level of the nurses was at a medium level. In order to increase job satisfaction, it may be beneficial to make new plans to improve the weekly working hours of nurses working for 5 years or more, to take into account the requests of the nurses about the unit they will work, and to support participation in scientific activities in nursing.

Keywords: Job satisfaction, nursing, nursing services


Canan Eraydın, Ozlem Kardaş Kin, Sinem Andık, Uğur Türk. Investigation of Job Satisfaction of Nurses. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(1): 54-64

Sorumlu Yazar: Canan Eraydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale