ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerde Örgütsel İntikam Niyeti: Örgüt Adalet Algısı Etkili mi? [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 136-144 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.82612  

Hemşirelerde Örgütsel İntikam Niyeti: Örgüt Adalet Algısı Etkili mi?

Tuğba Öznur Yılmaz1, Serap Altuntaş2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Rize, Türkiye
2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bandırma, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, hemşirelerin örgütsel intikam niyetine sahip olup olmadıklarını belirlemek ve örgütsel adalet algısının intikam niyeti üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Araştırma, bir üniversite iki Sağlık Bakanlığı hastanesi olmak üzere toplam üç hastanede görev yapan ve araştırmayı kabul eden 526 hemşire üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Örgütsel İntikam Ölçeği ve Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.Araştırma için kurum izinleri ve etik kurul izni alınmıştır. Veriler Haziran 2015 ile Mart 2016 arasında toplanmıştır. Veriler, Cronbach alfa katsayısı, frekans ve yüzde dağılımı, tanımlayıcı istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı korelasyon analizi, Basit Doğrusal Regresyon analizi ve t testi ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda hemşirelerin, “dağıtım adaleti” konusunda adaletsizlik algıladıkları ancak örgütsel intikam niyetlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte hemşirelerin örgütsel adalet algısının tüm boyutları ile örgütsel intikam niyeti arasında negatif yönde bir ilişkinin olduğu, özellikle de “etkileşimsel adalet” ve genel örgütsel adalet algısı ile örgütsel intikam niyeti arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin algıladığı etkileşimsel adaletin onların örgütsel intikam niyeti üzerinde %2, genel örgütsel adalet algısının ise % 1 oranında etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Sonuç: Araştırma sonucunda örgütsel adalet algısının hemşirelerin örgütsel intikam niyeti üzerinde çok düşük düzeyde etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, intikam niyeti, örgütsel adalet algısı, örgütsel intikam


The Organizational Revenge Intention in Nurses: Is the Organizational Justice Perception Effective?

Tuğba Öznur Yılmaz1, Serap Altuntaş2
1Recep Tayyip Erdogan University, Training and Research Hospital, Rize, Turkey
2Bandirma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Sciences, Bandirma, Turkey

Aim: This descriptive and correlational study aims to determine whether nurses have organizational revenge intentions and evaluate the effect of organizational justice perceptions.
Method: The study was conducted on 526 nurses who accepted to participate in the research. The participants work in three hospitals: one university and two Ministry of Health hospitals. The data were collected using a personal information form, the Organizational Revenge Intention Scale (ORIS), and the Organizational Justice Perception Scale (OJPS). Institutional permissions and ethics committee permissions were obtained for the research. Data were collected from June 2015 to March 2016. Data were analyzed using the Cronbach Alpha Coefficient, frequency and percentage distribution, descriptive statistics, Pearson Product-Moment correlation analysis, Simple Linear Regression analysis, and t-test.
Results: As a result of the evaluation of the research data, it was determined that nurses perceived injustice in “distribution justice,” but their organizational revenge intentions were low. In addition, it was determined that there was a negative relationship between all dimensions of nurses’ perception of organizational justice and organizational revenge intention, especially “interactional justice” and general organizational justice perception and organizational revenge intention. It was revealed that the interactional justice perceived by the nurses was effective on their organizational revenge intention by 2% and the general organizational justice perception by 1%.
Conclusions: As a result of the research, it was revealed that the perception of organizational justice has a very low effect on the organizational revenge intention of nurses.

Keywords: Nursing, revenge intention, organizational justice perceptions, organizational revenge


Tuğba Öznur Yılmaz, Serap Altuntaş. The Organizational Revenge Intention in Nurses: Is the Organizational Justice Perception Effective?. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 136-144

Sorumlu Yazar: Serap Altuntaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale