ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşire ve Ebe Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşleri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 242-251 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.81488  

Hemşire ve Ebe Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşleri

Nihal Aloğlu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı Kahramanmaraş

Amaç: Bu araştırmada, hemşire ve ebe adayı öğrencilerin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na
ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel özellikteki araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında, bir üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik ve ebelik bölümlerinde öğrenim
gören üçüncü ve dördüncü sınıf 210 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket
yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde her soruya yönelik sayı, yüzde dağılımları ve aritmetik
ortalamaları alınmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %81,9’u kadın, %18,1’i erkek, %72,9’u hemşirelik, %27,1’i ebelik bölümünde
öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %50,8’si Kamu Personel Seçme Sınavı’nın atamaların
adil yapılmasına yardımcı olduğunu, %63,3’ü sınavın içeriğinin alanlarıyla ilgili olmadığını,
%64,7’si bu sınava ek olarak alan bilgisi sınavı yapılmasını istediklerini belirtmiştir. Katılımcıların
%53,3’ü üniversiteden mezun olmaktan daha fazla bu sınavı düşündüklerini, %50’si sınavda
alan sorusu sorulsa bölüm derslerine daha iyi çalışacaklarını, %73,8’i bu sınav olmasaydı
başka öncelikleri olacağını dile getirmiştir.
Sonuç: Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın mesleki bilgi ve becerileri ölçen, öğrencilerin bölümleriyle
ilgili bir sınav olmadığı, alan sınavının eklenmesinin istendiği, bu sınava çalışmak için
bölüm derslerinin ihmal edildiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Ebelik, Öğrenci, Kamu, Sınav, Atanma, Kamu Personeli Seçme Sınavı.


Opinions of Nurse and Midwive Candidates on the Public Personnel Selection Examination

Nihal Aloğlu
Department Of Nursing Management, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey

Introduction: In this research study, it is aimed to examine the opinions of nurse and midwive
candidates about the Public Personnel Selection Examination.
Method: It is a descriptive, cross-sectional study.The sample of the study consisted of a total
of 210 3rd and 4th grade students enrolled at a State University Faculty of Health Sciences
Midwifery and Nursing Departments in 2019-2020 academic year. Survey method was used
as data collection tool. In the analysis of the data, frequency, percentage distributions and
arithmetic averages were calculated for each question.
Results: Study population consisted of female (81.9%), and male (18.1%) students. Most
(72.9%) of the students enrolled in nursing and 27.1% of them in midwifery. Still, 50.8% of the
students stated that Public Personnel Selection Examination aided in fair appointment of the
candidates, and 63.3% of the students stated that the content of the exam was not related to
their field. While, 64.7% of them wanted a field knowledge exam in addition to this exam, and
53.3% of them stated that they had considered this exam to be more difficult than graduation
exam from university. Half of them stated that would have studied better in their departmental
courses if the question was asked in the Public Personnel Selection Exam, and 73.8% indicated
that they would have other priorities other than this exam.
Conclusion: It has been determined that the Public Personnel Selection Examination is not
an test that measures professional knowledge and skills, it is not related to the departments of
the students, in additon a field exam is requested, and the department courses are neglected
so as to study this test

Keywords: Nursing, Midwifery, Student, Public, Exam, Appointment, Public Personnel Selection Exam.


Nihal Aloğlu. Opinions of Nurse and Midwive Candidates on the Public Personnel Selection Examination. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 242-251

Sorumlu Yazar: Nihal Aloğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale