ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Bireysel İş Yükü Algılarının Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumlarına Etkisi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 67-78 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.78942  

COVID-19 Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Bireysel İş Yükü Algılarının Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Gülhan Erkuş Küçükkelepçe, Yasemin Altınbaş, Türkan Karaca
Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, COVID-19 kliniklerinde çalışan hemşirelerin bireysel iş yükü algılarının hasta güvenliğine yönelik tutumlarına etkisini araştırmayı amaçlamıştır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de 15 Şubat-15 Nisan 2021 tarihleri arasında farklı sağlık kurumlarından COVID-19 kliniklerinde çalışan 323 hemşire oluşturmuştur. Veri toplamada bireysel iş yükü algı ölçeği ve hasta güvenliği tutum anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelerin bireysel iş yükü algı ölçeği puan ortalaması 98,5±18,7 ve hasta güvenliği tutum ölçeği puanı 140,2±27,5 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin bireysel iş yükü algı ölçeği ile hasta güvenliği tutum anketi puanları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu yöndedir. Hasta güvenliği tutum anketi, stres tanıma alt ölçeği ile bireysel iş yükü algı ölçeği, iş yükü ve işte kalma niyeti alt ölçekleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı ve olumsuz yöndedir. Hemşirelerin bireysel iş yükü algısının hasta güvenliğine yönelik tutumları üzerindeki etkisinin regresyon analizi sonucunda toplamın %53,2’sini açıkladığı bulunmuştur.
Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar bireysel iş yükü algıları olumlu olan hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik tutumlarının da olumlu olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda yönetici hemşirelerin hasta güvenliği gibi dinamik ve sürekli yeni bilgilere erişim gerektiren konularda çalışanların eğitim gereksiniminin giderilmesinde ve çalışanların kaynaklara erişiminde bir köprü görevi görmesi gerekmektedir. Ayrıca hemşirelerin çalışma ortamındaki iş yükü algılarını, işte kalma niyetlerini ve performanslarını etkileyen stres etmenlerinin neler olduğunu ortaya çıkararak daha derin bir anlayış kazanmak için nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş yükü, hasta güvenliği, tutum


The Effect of Individual Workload Perceptions of Nurses Working in COVID-19 Clinics on their Attitudes towards Patient Safety

Gülhan Erkuş Küçükkelepçe, Yasemin Altınbaş, Türkan Karaca
Adıyaman University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Adıyaman, Turkey

Aim: This study aimed to investigate the effect of individual workload perceptions of nurses working in COVID-19 clinics on their attitudes towards patient safety.
Method: The research was conducted in a descriptive and correlational type. The study sample consisted of 323 nurses working in COVID-19 clinics from different health institutions between February 15-April 15, 2021, in Turkey. “The Individual Workload Perception Scale” and “the “Patient Safety Attitude Questionnaire” were used for the collection of the data analyzed with descriptive statistics, correlation analysis, and multiple linear regression analysis.
Results: The nurses’ mean Individual Workload Perception Scale score was 98.5±18.7, and the Patient Safety Attitude Questionnaire score of nurses was 140.2±27.5. There was a positive and statistically significant relationship between the nurses’ Individual Workload Perception Scale and Patient Safety Attitude Questionnaire scores. A negative and statistically significant relationship was found between the Stress Recognition sub-dimension of the Patient Safety Attitude Questionnaire and the Workload and Intention to stay sub-dimensions of the Individual Workload Perception Scale. The effect of the nurses’ individual workload perception on the attitude towards patient safety accounted for 53.2% of the total as a result of the regression analysis.
Conclusion: The results obtained from the study show that nurses with positive individual workload perceptions also have positive attitudes towards patient safety. In line with the study results, nurse managers need to act as a bridge in meeting the training needs of the employees on issues requiring dynamic and continuous access to new information such as patient safety and for employees to access resources. Furthermore, it is recommended to conduct further studies using quantitative and qualitative research methods to gain a deeper understanding by revealing the stressors affecting nurses’ workload perceptions in the work environment, their intention to stay, and performance.

Keywords: Nurse, workload, patient safety, attitude


Gülhan Erkuş Küçükkelepçe, Yasemin Altınbaş, Türkan Karaca. The Effect of Individual Workload Perceptions of Nurses Working in COVID-19 Clinics on their Attitudes towards Patient Safety. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 67-78

Sorumlu Yazar: Gülhan Erkuş Küçükkelepçe, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale