ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Yoğun Bakımlarda Karşılanmayan Hemşirelik Bakımı ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 322-333 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.75547  

Yoğun Bakımlarda Karşılanmayan Hemşirelik Bakımı ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Handan Kartal, Tuğçe Çamlıca, Ali Özkan
Süleyman Demirel Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, bir üniversite hastanesinin yetişkin yoğun bakımlarında karşılanmayan hemşirelik bakımını ve bu duruma etki eden etmenlerin neler olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel desende gerçekleştirilen bu çalışma, bir üniversite hastanesinin yetişkin yoğun bakımlarında çalışan 78 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırma verileri; “Kişisel Bilgi Formu ve Karşılanmayan Hemşirelik Bakım Hizmetleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmamızın verileri IBM SPSS 25.0 programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin (ortalama, standart sapma, frekans) yanı sıra, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre iş gücü kaynağı alt boyutunun hemşirelerin yoğun bakımda çalışma süresine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur (U: 989,50, p<0,05). Bulgulara göre en fazla (her zaman verilmiyor) karşılanmayan bakım hizmetlerinin kendileri beslenebilen hastaların yemeklerinin hazır edilmesi (%60,3), en az (uygun değil) karşılanmayan bakım hizmetlerinin ise hastanın aldığı çıkardığının izlenmesi (%48,7) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca karşılanmayan bakım hizmeti nedeninin en fazla çalışan personel sayısının yetersizliğinden (%84,6) kaynaklandığı belirlenmiştir.
Sonuç: Yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin, hasta girişimlerini önceliklere göre belirledikleri, acil ya da kesinlikle yapılması gerektiğini düşündükleri hemşirelik uygulamalarını yaptıkları ve diğer uygulamaları erteledikleri görülmüştür. Sağlık çalışanı ve diğer destek personel sayısının yetersizliği ile hasta sayısındaki ani artışın ya da çalışılan birimdeki iş yoğunluğunun ise karşılanmayan hemşirelik bakım gereksinimlerinin önemli nedenleri arasında olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karşılanmayan hemşirelik bakımı, hemşirelik, hasta, hasta güvenliği, yoğun bakım


An Analysis of Missed Nursing Care in Intensive Care Units and Influencing Factors

Handan Kartal, Tuğçe Çamlıca, Ali Özkan
Süleyman Demirel University, Research Hospital, Isparta, Turkey

Aim: This study aimed to investigate the missed nursing care in an adult intensive care unit at a university hospital and the factors that influenced nursing care planning.
Method: This study was designed as a descriptive cross-sectional study and was conducted with 78 nurses working in the adult intensive care unit of a university hospital. The study data were collected with a Personal Information Form and the Misscare Scale. The study data were analyzed with IBM SPSS 25.0, and the data were assessed with descriptive statistical methods (mean, standard deviation, frequency) and Mann-Whitney U and Kruskal Wallis test.
Results: The study results suggested that the labor resource subdimension indicated differences depending on the duration of service in intensive care units (U: 989.50, p<0.05). The results also pointed out that the most frequently missed nursing care service (not always) was noted to prepare the food for self-nourishing patients (60.3%) and the least frequently missed nursing care service was found to follow up the input and the output of the patients (48,7%). It was also reported that the major cause of missed nursing care services was the lack of nursing staff in the unit (84.6%).
Conclusion: In light of the study results, it was concluded that nurses working in intensive care units prioritized certain care interventions. In other words, they prioritized services they considered urgent or necessary and missed other care interventions. It was additionally found that the major causes of missed nursing care services were the lack of nursing staff and other employees and a sudden increase in the number of patients or the density of patients in intensive care units.

Keywords: Missed nursing care, nursing, patient, patient safety, intensive care unit


Handan Kartal, Tuğçe Çamlıca, Ali Özkan. An Analysis of Missed Nursing Care in Intensive Care Units and Influencing Factors. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(2): 322-333

Sorumlu Yazar: Handan Kartal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale