ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelikte Yenilikçilik ve İlişkili Faktörler [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 207-217 | DOI: 10.5222/SHYD.2019.74745  

Hemşirelikte Yenilikçilik ve İlişkili Faktörler

Hamide Zengin1, Öznur Tiryaki2, Nursan Çınar3
1Dr, Bozüyük Devlet Hastanesi.
2Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Doktora Programı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
3Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A. D., Sakarya.

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: Yenilikçilik, hemşirelik bakımında kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Amaç: Bu çalışma; hemşirelikte yenilikçilik ve ilişkili faktörlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı ile Sakarya ve Amasya’daki hastanelerin yöneticilerinden gerekli izinler alındıktan sonra çalışma başlatılmıştır. Çalışma Ocak-Şubat 2018 tarihleri arasında, çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden 240 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; katılımcıların tanıtıcı bilgilerini sorgulayan soru formu ile “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 paket programına aktarılarak sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların % 95,8’i kadın, yaş ortalaması 34,78±8,48, %75’inin evli, %55’inin lisans mezunu olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin %23,3’ünün görev süresinin 5–10 yıl arasında olduğu bulunmuştur. Yenilikçilik alanında %73,3’ünün herhangi bir eğitim almadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin % 65,4’ünün hemşirelik alanında yapılan yenilikçi çalışmaları takip etmediği tespit edilmiştir. Çalışmadan “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” nden elde edilen toplam puan 66,62±8,37 olarak elde edilmiştir. Bu durum çalışmaya katılan hemşirelerin “sorgulayıcı” düzeyde kaldıklarını ifade etmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmaya katılan hemşirelerin sorgulayıcı düzeyde kaldıkları görülmüştür. Sorgulayıcı düzeyden yenilikçi düzeye çıkabilmek için; hemşirelerin, öncellikle eksik olanın ya da değiştirilmesi gerekenlerin farkına varmaları, farklı düşüncelere önem vermeleri, risk alabilmeleri, başarısızlığı tolere edebilmeleri, çevik olmaları, özgür düşünebilmeleri, geniş perspektiften bakabilmeleri son derecede önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnovatif Hemşire, İlişkili Faktörler, Yenilikçilik.


Innovation in Nursing and Related Factors

Hamide Zengin1, Öznur Tiryaki2, Nursan Çınar3
1PhD, Dr. Bozüyük State Hospital.
2PHd Student,Sakarya University, Institute of Health Sciences, Nursing PhD Program, Sakarya University Education and Research Hospital.
3Prof. Dr., Sakarya University, Faculty of Health Sciences, Pediatric Nursing, Sakarya.

INTRODUCTION: Innovation plays an important role in the development and maintenance of quality in nursing care. The aim of this study was conducted of the innovation and related factors in nursing.
METHODS: Before starting the study, the approval of the ethics committee and the necessary permits were obtained from the managers of the hospitals in Sakarya and Amasya. Study is made between January and February 2018, 240 volunteer nurses were included in the study. Study was used the questionnaire questioning the participants' information with “Individual Innovation Scale”. Data were transferred to SPSS 23 package program and analyzed by number, percentage, mean, standard deviation, Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests. The Cronbach Alpha coefficient was calculated.
RESULTS: 95.8% of the participants were female, the mean age was 34.78 ± 8.48, 75% of them were married and 55% were undergraduate. 23.3% of the nurse's duty period was between 5-10 years. It was determined that 73.3% of the participants did not receive any education in the field of innovation. It was determined that 65.4% of nurses did not follow the innovative studies in the field of nursing. The total score obtained from the “Individual Innovation Scale” was 66.62±8.373. This situation indicates that nurses who participated in the study were "Interrogator" degree.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that the nurses who participated in the study that remained interrogative level in their studies. From the interrogative level to the innovative level; it is extremely important for nurses to be aware of what is missing or what needs to be changed, to give importance to different thoughts, to take risks, to tolerate failure (when they can not accomplish innovation), to be agile, to think freely, to view from a wide perspective.

Keywords: Innovative Nurse, Related Factors, Innovation.


Hamide Zengin, Öznur Tiryaki, Nursan Çınar. Innovation in Nursing and Related Factors. Journal of Health and Nursing Management. 2019; 6(3): 207-217

Sorumlu Yazar: Nursan Çınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale