ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 127-135 | DOI: 10.5222/SHYD.2017.127  

Sağlık Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Düşünceleri

Gül Dikeç1, Sinem Karakurt2, Aylin Bayram3, Büşra Zeybek4, Dilek Dağlı5
1İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul..
2Özel Tınaztepe Hastanesi, İzmir.
3Özel Kent Hastanesi, İzmir.
4Güre Yaşlı Bakım Merkezi, Balıkesir.
5Haliç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma İzmir ilinde sağlık meslek lisesi öğrencisinin hemşirelik mesleğine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın verileri 20 Mart-10 Nisan 2016 tarihleri arasında, İzmir ilinde bulunan üç mesleki ve teknik anadolu lisesinde toplandı. Araştırmaya toplam 246 sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencisi katıldı. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ve hemşireliğe ilişkin düşüncelerini belirleyen toplam 32 sorudan oluşan anket formu kullanıldı
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin %66,4’ünün sağlık meslek lisesini isteyerek seçtikleri saptandı. Öğrencilerin hemşirelik mesleğini seçme nedenleri incelediğinde %45.3’ünün iş imkanı, %9.3’ünün mesleğin sağlık alanında olması, %7,3’ünün puan durumunun uygun olması, %7,7’sinin insanlara yardımı sevme, % 6,5’inin çevre tavsiyesi %6,1’inin gelişime açık meslek olması nedeniyle mesleği seçtiklerini görüldü. Öğrencilerin %38,9’u ilerde hemşirelik mesleğini yapmak istemediği, %34,8’inin kararsız olduğu, %42,9’unun lisans eğitimine devam etmek istemedikleri saptandı. Öğrencilerin mesleğini sevme durumları incelendiğince, %49’unun mesleği sevdikleri, %17’sinin sevmediği, %34’ünün kararsızım yanıtını verdiği görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda hemşirelik mesleğini seven öğrencilerin hemşirelik mesleğine yönelik daha olumlu düşüncelere sahip oldukları, mesleği daha profesyonel buldukları ve bu alanda gelecekte eğitim ve çalışma ile ilgili planlarının oldukları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, sağlık meslek lisesi, öğrencisi


Opinions of Senior Students of a Vocational Health High School about Profession of Nursing

Gül Dikeç1, Sinem Karakurt2, Aylin Bayram3, Büşra Zeybek4, Dilek Dağlı5
1Istinye Universtiy, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul.
2Private Tinaztepe Hospital, Izmir.
3Private Kent Hospital, Izmir.
4Güre Elderly Nursing Home, Balıkesir.
5Halic University, School of Nursing, Istanbul.

INTRODUCTION: This study was conducted in order to determine the opinions of senior students of the nursing department of a vocational health high school in İzmir about the profession of nursing.
METHODS: Research data were collected from three vocational and technical anatolian high schools in İzmir from 20 March to 10 April 2016. In total, 246 senior students took part in the research. In the collection of the data, the questionnaire form which consists of 32 questions concerning the socio-demographic features of the students and their opinions about the profession of nursing and were developed by the researchers.
RESULTS: It was determined that 66.4% of the students participating in the research chose the vocational health high school intentionally. When the reasons of the students to choose the school were examined, it was seen that 45.3% of them chose for employment opportunities, 9.3 % of them chose since it was in the health sector, 7.3% of them chose because of the score suitability, 7.7% of them chose since they are fond of helping people, 6.5% of them chose due to the suggestions of the people around and 6.1% of them chose by considering it to be open to development. It was determined that 38.9% of the students did not want to pursue the profession of nursing, 34.8% of them were hesitant and 42.9% of them were reluctant to continue with the undergraduate education. When whether or not the students love the profession was examined, it was determined that 49% of them love the profession, 17% of them do not love the profession and 34% of them are hesitant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, it was determined that the students who love nursing have more positive thoughts about the nursing, they found nursing more professional, and they have future plans for education and working.

Keywords: nursing, vocational health high school, student


Gül Dikeç, Sinem Karakurt, Aylin Bayram, Büşra Zeybek, Dilek Dağlı. Opinions of Senior Students of a Vocational Health High School about Profession of Nursing. Journal of Health and Nursing Management. 2017; 4(3): 127-135

Sorumlu Yazar: Gül Dikeç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale