ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelerin Yabancı Uyruklu Hasta Bakımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 232-241 | DOI: 10.5222/SHYD.2021.72677  

Hemşirelerin Yabancı Uyruklu Hasta Bakımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Seher Yurt1, Sevim Şen2
1Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma hemşirelerin yabancı uyruklu hastalara yönelik mesleki ve kurumsal hazırlık durumlarını incelenmesi, bakımı ile ilgili yaşadıkları güçlüklerin tanımlanması amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı olarak planlanan çalışma, İstanbul'da iki özel hastanede yürütülmüştür. Araştırmaya gönüllü 180 hemşire katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve ki kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin büyük bir bölümünün %62.8’inin yabancı dilinin yetersiz olduğu, %67.2’si yabancı uyruklu hastaların hemşirelik bakım uygulamalarını olumsuz yönde etkilediği, lisans mezunu hemşirelerin, yabancı dil bilenlerin ve beş yıldan az çalışanların yabancı uyruklu hasta bakımında daha az zorlandıkları belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın sonuçlarında, hasta ve hasta yakını ile iletişim kuramadıkları, bu nedenle hastadan veri toplama sürecinin olumsuz etkilendiği ve diğer süreçlere etki ettiği ortaya konmuştur. Bu nedenle öğrenim sürecinde okulların öğrencilere, uygulamada ise kurumların ve yönetici hemşirelerin, hemşirelere destekleyici ortam sağlaması, sürekli eğitim kaynakları oluşturması, bakım prosedürleri ve iletişim kaynakları sağlayarak rehberlik etmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Yabancı, Kültürel Yeterlilik, Bakım Kalitesi, Bakım Güçlükleri.


Investigation of Nurses' Opinions on Foreign Nationality Patient Care

Seher Yurt1, Sevim Şen2
1Maltepe University School of Nursing, Istanbul, Turkey
2Yeditepe University, Faculty of Health Sciences Nursing Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This research has been planned to examine the professional and institutional preparations of nurses for foreign patients, and to identify the difficulties they experience regarding their care.
METHODS: The descriptive study was carried out in two private hospitals in Istanbul. 180 volunteer nurses participated in the study. The data were collected using the Information Form created by the researchers. Frequency, percentage and chi square test were used in the analysis of the data.
RESULTS: It has been determined that 62.8% of the nurses’ foreign language is insufficient, 67.2% of foreign students negatively affect nursing care practices, undergraduate graduates nurses, those who know a foreign language and those who work less than five years have less difficulty in the care of foreign students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was demonstrated that they were unable to communicate with the patient and their relatives, therefore the data collection process from the patient was negatively affected and affected other processes. For this reason, it is recommended that schools provide a supportive environment to students, in practice, and administrators and nurses to provide guidance, create continuing education resources, provide care procedures and communication resources during the learning process.

Keywords: Nursing, Foreign, Culturally Competent, Quality of Care, Care Disparities


Seher Yurt, Sevim Şen. Investigation of Nurses' Opinions on Foreign Nationality Patient Care. Journal of Health and Nursing Management. 2021; 8(2): 232-241

Sorumlu Yazar: Seher Yurt, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale