ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Küresel Salgını Sürecinde İç Hastalıkları Kliniklerinde Hemşire-Hemşire İş Birliğinin Belirlenmesi [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 47-56 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.71463  

COVID-19 Küresel Salgını Sürecinde İç Hastalıkları Kliniklerinde Hemşire-Hemşire İş Birliğinin Belirlenmesi

Esra Çavuşoğlu, Meral Gün
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: Araştırma, COVID-19 küresel salgını sürecinde iç hastalıkları kliniklerinde hemşire-hemşire iş birliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırma örneklemini bir üniversite hastanesinin iç hastalıkları kliniklerinde çalışan 71 hemşire oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu, “Hemşire- Hemşire İş Birliği Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdeler, minimum, maksimum ve ortalama değerleri, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmada hemşire-hemşire iş birliği ölçeği toplam puan ortalamasının yüksek olduğu (78,12±12,26) belirlendi. Hemşire-hemşire iş birliği ölçeği alt boyutlarından madde sayısı dikkate alındığında çatışma yönetimi alt boyutu (4 madde) puan ortalamasının en yüksek (13,26±1,97) olduğu, onu profesyonellik alt boyutunun (8 madde) izlediği (25,56±5,15), iletişim puan ortalamasının ise en düşük (11,52±2,02) olduğu belirlendi.
Sonuç: Araştırmada hemşire-hemşire iş birliği düzeyi yüksek olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, salgın, hemşirelik, iş birliği


Determination of Nurse-Nurse Collaboration in Medical Clinics During the COVID-19 Pandemic

Esra Çavuşoğlu, Meral Gün
Mersin University Faculty of Nursing, Internal Medicine Nursing Department, Mersin, Turkey

Aim: The research was conducted to determine nurse-nurse collaboration in medical clinics during the COVID-19 pandemic.
Method: The research is descriptive, and the sample consisted of 71 nurses working in the medical clinics of a university hospital. Data were collected using a personal information form and the Nurse-Nurse Collaboration Scale. While evaluating the data, numbers and percentages, minimum, maximum, and average values, t-test, and variance analysis were used.
Results: In our research, the total mean score of the Nurse-Nurse Collaboration Scale was determined as 78.12±12.26. Considering the number of items from the Nurse-Nurse Collaboration Scale sub-dimensions, the conflict management sub-dimension (4 items) mean score was the highest (13.26±1.97), followed by the professionalism sub-dimension (8 items) (25.56± 5.15), and the mean communication score was the lowest (11.52±2.02).
Conclusion: In our study, the level of nurse-nurse collaboration was determined to be high.

Keywords: COVID-19, pandemic, nursing, collaboration


Esra Çavuşoğlu, Meral Gün. Determination of Nurse-Nurse Collaboration in Medical Clinics During the COVID-19 Pandemic. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 47-56

Sorumlu Yazar: Esra Çavuşoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale