ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
COVID-19 Salgını Sürecinde Hemşirelerin İşe Devamsızlık Durumları ve Çalışma İstekliliği [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 89-100 | DOI: 10.54304/SHYD.2022.70783  

COVID-19 Salgını Sürecinde Hemşirelerin İşe Devamsızlık Durumları ve Çalışma İstekliliği

Zibel Koç1, Şule Ecevit Alpar2
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmada, hem içinde bulunduğumuz salgın sürecinin ilerleyen dönemlerini hem de gelecekte olası salgınlar için hemşirelerin devamsızlık yapma nedenlerinin incelenmesi ve hemşire yöneticilere yaşanan sorunlar konusunda bilgi sağlaması amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 355 hemşireden oluşmaktadır. Veriler 09-30 Aralık 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmanın etik kurul onayı alınmıştır.
Bulgular: Araştırmada hemşirelerin salgın döneminde on günden fazla devamsızlık yaptığı (%46,76), devamsızlık nedeniyle birimlerde sıkıntı yaşandığı (%90,42), oluşan eleman eksikliğinin fazla mesai yapılarak giderildiği (%47,85) belirlenmiştir. En sık devamsızlık nedeni sırasıyla; aile üyelerini COVID-19 enfeksiyonu bulaş etkisinde bırakma endişesi (%18,31), aşırı stres (%13,99) ve iş yükü (%12,76) olarak saptanmıştır. Salgın döneminde çalışmaya istekli olmada en çok kabul gören ölçütler sırayla; hastalanma durumunda tedavi ve bakımlarının karşılanmasının güvenceye alınması (%79,72), prim ödemesi (%79,44), bulaş riski nedeniyle çalışanlara kalacak yerin düzenlenmesi (%75,77) olarak belirtilmiştir.
Sonuç: Çalışmada salgın döneminde yapılan devamsızlık nedeniyle, çalışan diğer kişilerin fazla mesai yapmasına neden olduğu belirlenmiştir. Bilinmeyen yeni virüsle mücadelede etkili bir iş gücü sağlanması, devamsızlıkların nedenlerinin bilinmesi, yaşanan endişeleri kabul edilebilir bir düzeyde tutmak için önemlidir. Bu nedenle, hemşirelerin istekliliğini anlamak, hemşirelik iş gücü eksikliğini gidermede büyük öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: COVID 19, salgın, salgın devamsızlık, iş gücü, hemşirelik


Nurses’ Absenteeism and Willingness to Work During the COVID-19 Pandemic

Zibel Koç1, Şule Ecevit Alpar2
1Doctoral Candidate, Faculty of Health Science, Nursing Department, Marmara University of Health Science
2Prof, Faculty of Health Science, Nursing Department, Marmara University of Health Science

Aim: The study aimed to examine the later stages of the current pandemic and the reasons for nurses’ absenteeism for possible pandemics in the future and provide information to nurse managers about the problems experienced.
Method: The research was conducted as a cross-sectional and descriptive type. The sample of the research was composed of 355 nurses. The data was collected from 9-30 December 2020. Ethics committee approval was obtained for the study.
Results: The study determined that nurses were absent for more than ten days (46.76%) during the pandemic, nurses had problems in units due to absenteeism (90.42%), and the lack of personnel in the study was eliminated by working overtime (47.85%). The most common reason for absenteeism is; anxiety about exposing family members to COVID-19 (18.31%), excessive stress (13.99%), and workload (12.76%), which have been expressed as anxiety/illness. The most accepted criteria for being willing to work during the pandemic period are; guaranteeing treatment and care in case of illness (79.72%), premium payment (79.44%), and organizing accommodation for nurses due to the risk of contamination (75.77%).
Conclusion: In the study, it was determined that absenteeism during the pandemic period caused other employees to work overtime. It is important to know the reasons for absenteeism and keep the concerns at an acceptable level to provide an effective workforce in the fight against the new unknown virus. Therefore, understanding nurses’ willingness is critical in eliminating the nursing workforce shortage.

Keywords: COVID 19, pandemic, absenteeism, workforce, nursing


Zibel Koç, Şule Ecevit Alpar. Nurses’ Absenteeism and Willingness to Work During the COVID-19 Pandemic. Journal of Health and Nursing Management. 2022; 9(1): 89-100

Sorumlu Yazar: Zibel Koç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale