ANASAYFA | DERNEK  | ENGLISH
Hemşirelik Öğrencilerinin Girişkenlik Düzeyi İle Duygusal Emek Davranışı Arasındaki İlişki [Journal of Health and Nursing Management]
Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 123-129 | DOI: 10.5222/SHYD.2014.123  

Hemşirelik Öğrencilerinin Girişkenlik Düzeyi İle Duygusal Emek Davranışı Arasındaki İlişki

Banu Tufan Koçak1, Nihal Ünaldı Türkkan2, Rujnan Tuna3
1Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Abide-i Hürriyet Caddesi, Şişli-34381, İstanbul.
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Merdivenköy Mevki, D-100 Karayolu No: 6/1, Göztepe/istanbul.

AMAÇ: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin girişkenlik düzeyi ile duygusal emek davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Araştırmada herhangi bir örneklem seçimine gidilmeden, bir kamu üniversitesine bağlı hemşirelik fakültesinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmak isteyen tüm öğrenciler (921 öğrenci) araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; öğrencilerin kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ile “Duygusal Emek Davranışları Ölçeği” ve “Rathus Atılganlık Envanteri” kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelik öğrencilerinin Rathus Atılganlık Envanteri”nden aldıkları puan ortalaması ölçek toplamında 9,49±18,33 olarak bulunmuş olup çekingen kişilik özelliğine sahip olduğu, “Duygusal Emek Davranışları Ölçeği”nden aldıkları puan ortalamalarının ölçek toplamında ise 3,75±0,78 olduğu ve “Rathus Atılganlık Envanteri”(RAE) ile “Duygusal Emek Davranışları Ölçeği” toplamından alınan puan ortalamaları arasında negatif yönlü çok zayıf ve anlamlı olmayan (p>0,05) bir ilişki olduğu bulunmuştur.
SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin Rathus Atılganlık Envanteri”nden aldıkları puan ortalaması ölçek toplamında 9,49±18,33 olarak bulunmuş olup çekingen kişilik özelliğine sahip olduğu, “Duygusal Emek Davranışları Ölçeği”nden aldıkları puan ortalamalarının ölçek toplamında ise 3,75±0,78 olduğu ve “Rathus Atılganlık Envanteri”(RAE) ile “Duygusal Emek Davranışları Ölçeği” toplamından alınan puan ortalamaları arasında negatif yönlü çok zayıf ve anlamlı olmayan (p>0,05) bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, girişkenlik, duygusal emek.


Relationship Between Assertiveness Level with Emotional Labor Behavior of Nursing Students

Banu Tufan Koçak1, Nihal Ünaldı Türkkan2, Rujnan Tuna3
1Erenköy Hospital For Mental And Nervous Diseases
2Istanbul University, Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Nursing Management Department,abide-i Hürriyet Caddesi, Şişli-34381, Istanbul.
3Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Healty Science, Nursing Department, Merdivenköy Mevki, D-100 Karayolu No: 6/1, Göztepe/ıstanbul.

OBJECTIVE: Research was planned descriptive and correlational design in order to determine the relatonship between assertiveness level with emotional labor behavior of nursing students.
METHODS: In the study, without going into any sample selection all the students who are enrolled to the nursing faculty at a public university and willing to participate in the study were included (921 students). 10 questions to determine the characteristics of the students, "Emotional Labor Behavior Scale" and "Rathus Assertiveness Inventory"(RAI) have been used for collection of the data. Data evaluated by using percentage, average and Pearson correlation analysis.
RESULTS: It has been found that 44.7% of students were assertive, "Emotional Labor Behavior Scale" total point average of the students was 3.75±0.78, and between total mean scores RAI and "Emotional Labor Behavior Scale" was very weak negative relationship that was found to be nonsignificant (p>0.05)
CONCLUSION: There was not relationship between assertiveness level and emotional labor behavior of nursing students.

Keywords: Nursing students, assertiveness, emotional labor.


Banu Tufan Koçak, Nihal Ünaldı Türkkan, Rujnan Tuna. Relationship Between Assertiveness Level with Emotional Labor Behavior of Nursing Students. Journal of Health and Nursing Management. 2014; 1(3): 123-129

Sorumlu Yazar: Banu Tufan Koçak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 

LookUs & Online Makale